دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 12653 ـ 1/10289 مورخ 16/11/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 


 

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
پ ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
ت ـ سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
ث ـ مدارس مشمول طرح: مدارسی که بر اساس مطالعات فنی و ارزیابی سریع لرزه‌ای در فرایند اجرای طرح مقاوم‌سازی و بازسازی قرار می‌گیرند.
ج ـ مقاوم‌سازی: مطالعه و اجرا به منظور تقویت ساختمانهای موجود مدارس فاقد استحکام لازم در برابر حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله، متناسب با الزامات مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای.
چ ـ بازسازی: بازسازی ساختمان مدارس مشمول طرح که به علت قدمت و فرسودگی، قابلیت مقاوم‌سازی را ندارند.
ح ـ کلاسهای بدون استحکام: کلاسهای ساختمانهای مدارس مشمول طرح که باید بازسازی یا مقاوم‌سازی شوند.
خ ـ استانداردسازی: تطبیق ساختمان، تأسیسات و تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی با ضوابط طراحی فضاهای آموزشی و سرانه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان.
د ـ طرح: بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح.
ذ ـ خیرین مدرسه‌ساز: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به کمک مالی، تأمین زمین، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و آن را به وزارت (سازمان) تحویل و اهدا می‌نمایند.
ر ـ طرحهای مشارکتی مدرسه‌سازی: طرحهایی که با استفاده از منابع مشترک دولت و خیرین مدرسه‌ساز ساخته یا تجهیز می‌شوند، به صورتی که حداقل سهم خیرین در این طرحها از سی درصد کمتر نباشد.
ماده2ـ معاونت مکلف است مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام ـ مصوب 1385ـ را به شرح زیر برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام تأمین نماید:
الف ـ سال 1390 (9.000) میلیارد ریال
ب ـ سال 1391 (10.170) میلیارد ریال
پ ـ سال 1392 (12.990) میلیارد ریال
ماده3ـ به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان کارگروهی مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان به دبیری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تشکیل می‌شود.
تبصره ـ ایجاد دبیرخانه و توسعه تشکیلات در اجرای این ماده ممنوع است.
ماده4ـ وزارت (سازمان) موظف است مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ساختمانی را در طراحی و احداث مدارس جدید و جایگزین رعایت نماید.
ماده5 ـ وزارت (سازمان) موظف است در بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای صادر شده از طرف مراجع ذی‌ربط به منظور بهینه‌سازی و استانداردسازی آنها اقدام نماید.
ماده6 ـ وزارت (سازمان) مجاز است در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، هزینه‌های مربوط به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت را از محل اعتبارات ماده (2) پرداخت نماید.
ماده7ـ به منظور تسریع در امر بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح و فراهم‌شدن بستر انجام کار به ویژه در ایام تعطیلی مدارس در فصل تابستان، ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها موظفند پس از دریافت تقاضای ادارات کل آموزش و پرورش استانها با رعایت قوانین مربوط ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز لازم اقدام نمایند.
ماده8 ـ وزارت (سازمان) موظف است با هماهنگی معاونت ظرف سه ماه نسبت به تدوین سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز اقدام نماید.
تبصره ـ به منظور تشویق و ترغیب خیرین مدرسه‌ساز، معاونت موظف است در قالب سیاستهای موضوع این ماده هر ساله معادل اعتبار تحقق یافته تعهدات سال قبل توسط خیرین را که برای احداث، توسعه، تکمیل، و اهدای زمین و فضاهای آموزشی و پرورشی هزینه گردیده است، در بودجه سنواتی جهت تکمیل طرحهای مشارکتی، منظور نماید.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  یکشنبه - نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۳۲۶

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا