دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠

      


 

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره 40959/56 مورخ 7/3/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
    الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
    1ـ معاملات‌کوچک: معاملاتی‌که کمتر از مبلغ پنجاه‌وپنج‌میلیون (55.000.000) ریال باشد.
    2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون (550.000.000) ریال تجاوز نکند.
    3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی‌که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون ریال (550.000.000) ریال باشد.
    ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  پنج شنبه بیست و سوم تیر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا