دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
عدم قابلیت احتساب ایام سربازی درمراکزبهداشتی درطرح مسیرارتقای شغلی پرستاران و.. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠

/1390           شماره دادنامه: 170    کلاسه پرونده: 90/235     
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 شاکی: آقای علی خزایی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقای علی خزایی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی شده است که شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع « احتساب ایام سربازی در مراکز بهداشتی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور» آراء متهافتی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری شکایت وی را مردود، لیکن شعبه سوم دیوان عدالت اداری شکایت همکارش را وارد دانسته است و بدین لحاظ صدور رأی وحدت رویه در اجرای مواد 19و43 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است :
     1ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 4/87/1205، با موضوع دادخواست آقای علی خزایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته اعتراض به عدم احتساب 21 ماه خدمت وظیفه طی شده به عنوان تکنسین اتاق عمل و سرباز وظیفه پیام آور بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی همدان در طرح مسیر ارتقای شغلی، به موجب دادنامه شماره 2663 مورخ 21/12/1387، به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « نظر به این که اولاً: مطابق صراحت بند 3 دستورالعمل طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی مصوب مورخ 25/3/1383 و 1/4/1383 شورای امور اداری و استخدامی کشور، داشتن پنج سال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی، یکی از شرایط برخورداری از فوق‌العاده مزبور بوده. ثانیاً: اجرای طرح، منوط به تأیید هیأت ممیزه برابر بند 13 همان دستورالعمل می‌باشد و خدمت سربازی از مصادیق خدمت پیمانی یا رسمی نیست و بدون احراز شرایط، شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.»
     2ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/3/186، با موضوع دادخواست آقای جواد حق‌شناس به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به احتساب خدمات طی‌شده به عنوان پرستار اتاق عمل و سرباز وظیفه در بیمارستان شهید بقایی اهواز در طرح مسیر ارتقای شغلی، به موجب دادنامه شماره 1376 مورخ 19/8/1386، به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « برابر اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی مفاداً اعتراض به لغو حکم برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع حکم کارگزینی شماره 10475/25/12 مورخ 19/10/1385 می‌باشد. طرف شکایت دفاعاً طی جوابیه ارسالی به شماره1354/42/12/پ مورخ27/4/1386 عنوان نموده، چون طبق بند 3 طرح مسیر ارتقاء شغلی پرستاران داشتن حداقل 5 سال سابقه به صورت رسمی و پیمانی لازم می‌باشد و مشارالیه بدون لحاظ خدمت سربازی فاقد حداقل سابقه خدمت مذکور می‌باشد، لذا مشمول فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی نمی‌گردد. توجهاً به مراتب فوق نظربه اینکه بند 3 طرح مسیر ارتقای شغلی درخصوص نصاب سابقه شغلی برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه اطلاق دارد و مبین عدم محاسبه سابقه خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت برای برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی نمی‌باشد و اینکه در حکم کارگزینی شاکی سابقه خدمت وی بیش از 5 سال درج گردیده است، بنابراین دفاعیات مشتکی‌عنه در این خصوص بلاوجه به نظر می‌رسد. لذا شکایت شاکی در حد الزام خوانده با در نظر گرفتن سنوات خدمت مندرج درحکم کارگزینی وی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای برقراری امتیاز ارتقای شغلی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی
     اولاً، تعارض در مدلول آراء یادشده محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه طبق بند 3 طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی موضوع جلسات مورخ 25/3/1383 و 1/4/1384 شورای امور اداری و استخدامی کشور، احراز عناوین ارشد، خبره و عالی علاوه بر کسب امتیازات مذکور در بند 2 طرح مسیر ارتقای شغلی، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمی و یا پیمانی است و دوران خدمت سربازی جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نیست، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2663 مورخ 21/12/1387 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری منبع/ روزنامه رسمی کشور دوشنبه سوم مرداد ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا