عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ضرورت اشتغال معلمین حق‌التدریس در مشاغل آموزشی و پرورش نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠

رأی شماره 121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت اشتغال معلمین حق‌التدریس در مشاغل آموزشی و پرورش

تاریخ: 31/3/1389        شماره دادنامه: 121        کلاسه پرونده: 89/177
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

       شاکی: آقای محمد ابراهیمی.
    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
    گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2013، موضوع شکایت آقای فرامرز جعفری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تقاضای الزام و محکومیت طرف شکایت به صدور حکم آموزگاری، طی دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به جمعی محتویات پرونده خصوصاً دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه حسب بخشنامه شماره 18962/ط مورخ 22/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، حداقل مدرک تحصیلی جهت آموزگاری فوق دیپلم بوده در حالی که شاکی دارای مدرک تحصیلی دیپلم می‎باشد، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/253، موضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول راجع به شکایت آقای فرامرز جعفری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم آموزگاری طی دادنامه شماره 470 مورخ 16/9/1388 چنین انشاء رأی می‎نماید: نظر به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص جذب و استخدام اولاً، عطف به ماسبق نمی‎شود. ثانیاً، چنانچه برای آن ظرف زمانی تعیین گردیده در همان مدت ملاک عمل قرار می‎گیرد و چون در خصوص شاکی با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس و با توجه به استفساریه مجلس در مورد معلمان حق‌التدریس با توجه به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزی و اینکه آموزشیاران نهضت کسانی که تا تصویب ماده 6 مکرر اساسنامه مورخ 15/9/1377، دارای مدرک دیپلم متوسطه باشند تا تاریخ مذکور می‎توانند به استخدام درآیند و شرط وجود داشتن مدرک دانشگاهی که حداقل آن فوق دیپلم است در قواعد قانونی بعد از آن پیش‎بینی و تصویب گردیده و چون شاکی برای استخدام در معلمی جذب شده و از بادی امر در آن  شغل مصدر کار بوده و برای شغل دفترداری به استخدام در نیامده تا برای استخدام قطعی نیاز به وی در شغل معلمی منتفی شود، بنابه مراتب و مستنداً به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزی و اینکه چون افرادی که تا قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به خدمت آموزشی مشغول شده‎اند، مشمول آن قانون هستند و وفق تبصره 3 قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزی و نیز بند 9 دستورالعمل 95/710 مورخ12/11/1383، وزیر آموزش و پرورش و با عنایت به اینکه گزینش از شاکی رد صلاحیت نکرده است. لذا چون در صدور دادنامه شعبه اول دیوان مراعات موارد فوق‎الذکر نشده است، با اعلام به پذیرش  درخواست ریاست دیوان عدالت اداری و احراز تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون دیوان، حکم به نقض دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول دیوان و الزام اداره مشتکی‎عنه را به صدور حکم استخدام رسمی برای شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1151، موضوع شکایت آقای علی اسدی قرخلو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و مدیریـت آموزش و پرورش تکاب، به خواسته تغییر پست از دفترداری به آموزگاری، طی دادنامه شماره 2299 مورخ 30/10/1386، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مشارالیه با مدرک تحصیلی دیپلم طی حکم شماره 2/35900 مورخ 16/8/1384، از تاریخ 16/8/1384، به عنوان متصدی امور دفتری استخدام رسمی گردیده است و با عنایت به اینکه مشتکی‎عنه نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدریس، واجد شرایط دانسته و از وی در پست آموزگاری استفاده نموده و داشتن فوق دیپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدریسی ذکر نشده، بنابه مراتب فوق خواسته شاکی موجه تشخیص گردیده و رأی به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‎عنه به تبدیل وضعیت پست وی از متصدی امور دفتری به آموزگاری صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/491، موضوع شکایت آقای علی مقصودی، به‎طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به ‎خواسته الزام به تغییر پست از دفترداری به ‎آموزگاری، طی دادنامه شماره 582  مورخ 29/5/1386، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مطابق قانون به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس و استفساریه مجلس مصوب 1383، معلمان حق‌التدریس که مجموع سال‌های تدریس آنان صرف‌نظر از انفصال یا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و با حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می‎شوند و شاکی با مدرک تحصیلی دیپلم طی حکم شماره 2/36536 مورخ16/8/1384، از تاریخ 2/7/1384، به عنوان دفتردار، استخدام رسمی گردیده است، با عنایت به اینکه خوانده نامبرده را در زمان اشتغال به حق‌التدریس واجد شرایط دانسته و از وی در پست آموزگاری استفاده نموده و داشتن فوق دیپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق‌التدریسی ذکر نشده است، بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت وی از پست امور دفتری به آموزگاری صادر و اعلام می‎گردد. هـ‍ ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/669، موضوع شکایت آقای محمد ابراهیمی، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی و به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعمال دقیق مفاد دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 1373 و جذب شاکی به عنوان آموزگار، طی دادنامه شماره 289 مورخ 14/2/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و دستورالعمل اجرایی آن، موضوع بخشنامه شماره95/710 مورخ 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش، مفاداً حاکی از استخدام معلمین حق‌التدریس می‎باشد و هیچ‌گونه دلالتی از حیث الزام وزارت مزبور به استخدام آنان، الزام به عنوان نیروی آموزشی ندارد، ضمن آنکه با توجه به لایحه جوابیه مشتکی‎عنه در محل خدمت نامبرده برای آموزگاری، اعلام عدم نیاز گردیده است. بنابراین، تخلفی از ناحیه مشتکی‎عنه از حیث نقض قوانین و مقررات مشاهده نمی‎گردد و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد.
    هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی


       با توجه به اینکه اولاً، تعارض آراء محرز می‎باشد. ثانیاً، مطابق قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383 و قانون استفساریه آن مصوب 11/9/1383، دولت موظف بوده در اجرای بند 3 ماده 3 برنامه سوم و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب24/12/1382، نسبت به استخدام رسمی معلمین حق‌التدریس اعم از آموزشی و پرورشی به تعداد چهل هزار نفر اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین فوق‎الذکر، به استخدام رسمی معلمین حق‌التدریس تصریح شده، این صراحت دلالت بر ضرورت بکارگیری آنان در مشاغل آموزشی و پرورشی دارد، از این رو آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 470 مورخ 16/9/1388 و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2299 مورخ30/10/1386 و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 582 مورخ 29/5/1386 که متضمن این معنا می‎باشد صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری منبع/ روزنامه رسمی کشور شنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب