عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠

تاریخ دادنامه: 20/4/1390   شماره دادنامه: 178    کلاسه پرونده: 90/303
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
      شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی‎ودوم دیوان عدالت اداری 
    گردش‌کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اعلام داشته است که:
    « شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی ‎و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتی صادرکرده‎اند به این نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامه‎های شماره 888 مورخ 15/4/1387 و 169 مورخ 18/2/1386 و 1773 مورخ 30/10/1386 در پرونده کلاسه‎های 1/86/1197 و 85/3/2966 و 14/85/646 شکایت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند، ولیکن شعبه اول، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387 با استناد به این که محل خدمت شاکی شهر است، نه دهستان و دلیلی بر این که موضوع مشمول بند 3 مصوبه 215 است ارائه نکرده است لذا حکم به رد شکایت صادر و شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 با استناد به این که هیأت وزیران منطقه‎ای را که شاکی در آن مشغول خدمت بوده است جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته لحاظ نکرده‎اند. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود و ایضاً شعبه دهم در پرونده کلاسه 10/87/600 به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 استدلال مشابهی دارد. با توجه به آرای متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.»


    گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
    الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 با موضوع دادخواست آقای محمد محمدی‌عیوضی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
        « نظر به این که حسب لایحه جوابیه مزبور اعلام گردیده که از سال 1377 به بعد در مورد همکارانی که در شهر شاغل بوده‎اند و به لحاظ این که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهای محروم نبوده پاداش مناطق محروم پرداخت نگردیده و با عنایت به این که از سوی شاکی مدرک و دلیل مثبته دایر بر روستایی بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگردیده مستنداً به بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد.»
    ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/87/600 با موضوع دادخواست خانم زهرا خدابنده به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.»
    ج) شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 با موضوع دادخواست آقای سجاد شهیدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784هـ‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.»
    د) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/1197 با موضوع دادخواست آقای علی‎اکبر گنجی به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 888 مورخ 15/4/1387 و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « نظر به این که حذف پاداش مزبور به موجب بند16 ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 نافی حق وی از این حیث برای سالهای ماقبل آن نمی‎باشد و با توجه به این که حسب ابلاغ کارگزینی مربوط به شاکی حق حذف مناطق  محروم برای نامبرده لحاظ گردیده که حاکی از محروم بودن محل خدمت نامبرده می‎باشد و با توجه به رأی هیأت عمومی به شماره 751 مورخ 30/11/1384 تولد و بومی بودن مستخدم در یک محل محروم مغایرتی با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأی دیگری از هیأت عمومی این دیوان به شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 و نظر به این که در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وی در آن منطقه لغایت زمان تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 که پاداش مزبور را منتفی نموده صادر و اعلام می‎دارد .»
    هـ) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3/2966 مورخ 18/2/1386 با موضوع دادخـواست آقای ولی‌ا... بیـگدلو به طرفیـت سازمان آموزش و پرورش اسـتان زنجان (منطقه بزینه‌رود) و به خواسته عدم اجـرای نامه شماره 32/255 مورخ 13/1/1385 دیوان عدالت اداری پرداخت پاداش مناطق محروم به موجـب دادنامه شماره 169 مورخ 18/2/1386 و به شـرح آینده به صـدور رأی مبادرت کرده است:
    « با توجه به ایـن که قانون و مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع قیدی مبنی بر اینکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومی تعلق ندارد و این رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم بر الزام خوانده مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام می‎گردد.»
    و) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/85/646 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا بهرامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه‌رود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
    « نظر به این که به استناد بند3 مصوبه23347/ت/215 مورخ12/6/1373 هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب مشاغلی در دهستانها که در آن تصریح شده به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هـر سال بـه آن دسـته از مـستخدمان رسمی و ثابت کـه داوطلـبانه در دهسـتانهای موضوع جدول پیـوست خدمت می‎کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عـنوان پاداش پرداخـت شود. با عـنایت به این که در بـند 3 مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و یا غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت آن صادر و اعلام می‎گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره 346 مورخ 18/2/1387 و شماره 888 مورخ 15/4/1387 شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص می‎شود.
ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند 3 تصویب‎نامه شماره 23347/ت215هـ‍ مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎کنند پرداخت می‎شود و محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویب‎نامه فوق‎الذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 346 مورخ 18/2/1387 که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری منبع/ روزنامه رسمی کشور شنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب