دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (3) و بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و بند « ز» ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:

الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر همراه با متن آیین نامه
    


   متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موضوع تصویب‌نامه شماره 65846/ت32180هـ مورخ 12/11/1383 اضافه می‌شود:
       تبصره ـ با توجه به اختیاری بودن عضویت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی - منبع روزنامه رسمی شنبه - یکم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۲1

متن ماده2 آئین نامه جهت اطلاع بازدیدکنندگان عزیز:

« کلیه افراد روستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌کنندگان مستمریهای پیری، از کارافتادگی کلی و فوت مشمول این آیین نامه می باشند.»

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا