عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

 

 


شماره 98469/ت39730هـ                                                             12/5/1390

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره 58229 مورخ 8/4/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب1372ـ تصویب نمود:
اسـاسنامه جامـعه حسـابداران رسمـی ایران، موضـوع تصویـب‌نامه شـماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    1ـ ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    الف ـ در بند « ت» عبارت « خدمات حسابرسی شامل» حذف و متن زیر به انتهای بند یادشده اضافه می‌شود:
    ـ ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه
    ـ داوری مالی
    ب ـ بند « چ» به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:
    چ ـ نظارت حرفه‌ای: نظارت حرفه‌ای بر فعالیت مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ایران.
    پ ـ بند « ح» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ح ـ مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی: مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
    ت ـ در تبصره ماده یادشده عبارت « خدمات سه‌گانه» به عبارت « خدمات پنج‌گانه» اصلاح و پس از عبارت « خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی» عبارت « ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه ـ داوری مالی» اضافه می‌شود.
    2ـ ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده4ـ ارکان جامعه به شرح زیر تعیین می‌شود:
    الف ـ مجمع عمومی
    ب ـ شورای عالی
    پ ـ هیئت‌‌مدیره
    ت ـ هیئت عالی نظارت
    3ـ متن زیر به عنوان ماده (5) اضافه می‌شود:
    ماده5 ـ مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به عنوان بالاترین رکن جامعه به شرح زیر تعیین می‌شود:
    1ـ انتخاب اعضای شورای عالی
    2ـ تصویب گزارش سالانه شورای عالی
    3ـ تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بنا به پیشنهاد هیئت رئیسه مجمع
    4ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی جامعه بنا به پیشنهاد هیئت رئیسه مجمع.
    تبصره1ـ مسئولیت اجرائی برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر لغایت شهریور ماه هر سال خواهدبود، دعوت نکند، رئیس هیئت عالی نظارت مجمع عمومی را دعوت می‌کند.
    تبصره2ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رئیسه جلسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری مجمع عمومی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.
    تبصره3ـ صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت پس از تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌شود.
    4ـ ماده (5) قبلی به ماده (6) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده6 ـ تعداد اعضای شورای عالی یازده نفر است که از بین اعضای جامعه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
    تبصره1ـ حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی، شاغل و حداقل چهارنفر، غیرشاغل خواهندبود.
    تبصره2ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل نحوه تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیئت مؤسس (موضوع تبصره (2) قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
    تبصره3ـ بعد از تشـکیل شورای عالی هر گونه تغییر در دستورالعمل یادشده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهدگرفت.
    5 ـ متن زیر به عنوان ماده (7) جدید به شرح زیر اضافه می‌‌شود:
    ماده7ـ شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر تعیین می‌‌شود:
    الف ـ دارا بودن شرایط موضوع بندهای (ب، ت، ث و ج) ماده (16)
    ب ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار در سطح مدیریت در رشته‌های حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس).
    پ ـ حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. در مورد اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تعلیمات دینی ایشان حاکم خواهدبود.
    تبصره1ـ تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در این ماده بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
    تبصره2ـ مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضویت در جامعه می‌تواند در مجموع برای سه دوره انتخاب شود. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقیمانده، جایگزین می‌شود.
    تبصره3ـ علاوه بر رییـس هیئت عالی نظـارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت یادشده، سه نفر نماینده به ترتیب زیر بدون حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت خواهندکرد:
    1ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
    2ـ یک نفر به انتخاب رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    3ـ یک نفر به انتخاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.
    6 ـ ماده (6) قبلی به ماده (8) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده8 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر تعیین می‌شود:
    1ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره
    2ـ تعیین خط‌مشی و تصویب برنامه‌های جامعه
    3ـ تصویـب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی در چارچوب استانداردهای اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی.
    4ـ تصویب آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای
    5 ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه
    6 ـ تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره
    7ـ تعیین اعضای هیئتهای انتظامی بدوی از بین اعضای جامعه
    8 ـ تأیید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی
    9ـ تصویب آیین‌نامه‌ مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروههای تخصصی
    10ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه اعضای هیئتهای انتظامی بدوی و کارگروههای تخصصی
    11ـ تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه
    12ـ تصویب رهنمودها و دستورالعملهای فنی و حرفه‌ای در چارچوب استانداردهای اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی
    13ـ تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا
    14ـ تهیه گزارش سالانه شورا برای ارائه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی
    15ـ تعیین مدیر مسئول نشریه تخصصی جامعه
    16ـ اعمال نظارت حرفه‌ای از طریق کارگروههای تخصصی
    17ـ تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است
    18ـ تصمیم‌گیری در مورد تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقاتی موضوع فعالیت‌های جامعه با اخذ مجوز از مراجع صلاحیتدار
    19ـ پیشنهاد سایر دستورالعملهای موردنیاز جامعه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب
    20ـ تصمیم‌گیری در مورد نحوه همکاری با استفاده‌کنندگان از خدمات اعضای جامعه در چارچوب مقررات این اساسنامه
    تبصره1ـ گزارش سالانه شورای عالی در صورتی قابل‌طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهدبود که توسط هیئت‌عالی نظارت رسیدگی شده و گزارش آن هیئت که حاوی اظهارنظر در خصوص رعایت مقررات جامعه می‌باشد را همراه داشته باشد. زمان ارایه گزارش شورای عالی یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره و هیئت عالی نظارت خواهد بود. هیئت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز نظر خود را نسبت به گزارش یادشده به مجمع عمومی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. بدون قرائت گزارش هیئت عالی نظارت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم در مورد گزارش شورای عالی معتبر نمی‌باشد.
    تبصره2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در موارد زیر نسبت به تجدید انتخابات شورای عالی تصمیم‌گیری نماید:
    الف ـ در مواردی که صحت انتخابات براساس گزارش هیئت عالی نظارت تأیید نشود.
    ب ـ در صورتی که گزارش سالیانه شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت در مجمع عمومی سالانه جامعه تصویب نشود.
    پ ـ در مواردی که براساس گزارش هیئت‌عالی نظارت، شورای عالی، وظایف تعیین‌شده در این اساسنامه را انجام نداده یا در انجام آن قصور نموده است.
    7ـ تبصره (4) ماده (7) قبلی حذف و شماره آن به ماده (9) جدید اصلاح می‌شود.
    8 ـ ماده (8) قبلی حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.
    9ـ ماده (11) جدید به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    الف ـ عبارت « سه (3) و یا پنج (5) نفر است» به عبارت « سه نفر عضو تمام‌وقت است» اصلاح و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    تبصره1ـ چـنانچه اعـضای هـیئت مدیـره از بین حسـابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، وضعیت آنها در دوران تصدی مشاغل مذکور، از شاغل به غیرشاغل تبدیل می‌شود.
    ب ـ در تبصره (3) پس از عبارت « مقررات» عبارت « این اساسنامه» اضافه می‌شود.
    10ـ ماده (12) جدید و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده12ـ شورای عالی از بین اعضای هیئـت‌‌مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره و دبیرکل جامعه تعیین می‌کند.
    تبصره2ـ تغییر هیئت مدیره و دبیرکل قبل از انقضای دوره سه ساله با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده شورای عالی است.
    11ـ متون زیر جایگزین بندهای (3) و (4) ماده (13) جدید و بندهای (5) و (16) آن حذف و شماره بندهای ماده مذکور به ترتیب اصلاح می‌شود:
    3ـ تهیه و تنظیم و بروزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع این اساسنامه از جمله آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی.
    4ـ ارجاع دعاوی به داوری و هرگونه صلح و سازش با تصویب شورای عالی و نمایندگی جامعه در طرح و دفاع از دعاوی له و علیه جامعه در مراجع قضایی و شبه قضایی و سایر مراجع قانونی با حق توکیل به غیر ولو کراراً.
    12ـ در ماده (16) جدید پس از عبارت « تعیین می‌شوند» عبارت « و به صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نماید» اضافه و بندهای « پ» و « ث» ماده یادشده به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
    پ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه در سطح مدیریت در رشته‌های حسابرسی، مالی، خدمات مالی و طراحی سیستم.
    ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر یا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی.
    13ـ بندهای « الف»، « ب»، « پ» و « ت» ماده (17) جدید به شرح زیر اصلاح و بند « ث» و تبصره‌های (1)، (2) و (3) به ماده یادشده اضافه می‌شوند:
    الف ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه شورای عالی و هیئت‌مدیره.
    ب ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه می‌شود.
    پ ـ نظارت بر فعالیت‌های جامعه برای حصول اطمینان از حسن اجرای امور.
    ت ـ نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای جامعه حسب‌مورد با ارجاع وزیر اموراقتصادی و دارایی یا شورای عالی جامعه و یا به تشخیص هیئت عالی نظارت.
    ث ـ نظارت بر برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه.
    تبصره1ـ چنانچه هیئت عالی نظارت در راستای انجام وظایف خود به مواردی از تخلف توسط اعضای جامعه و همچنین عدم رعایت آیین‌نامه‌های جامعه برخورد کند، موضوع را به دبیرکل منعکس می‌نماید. در این صورت دبیرکل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هیئت‌های بدوی یا عالی انتظامی برای رسیدگی و صدور رأی ارجاع دهد.
    تبصره2ـ در صورت امتناع دبیرکل از ارجاع موضوع به هیئت‌های انتظامی ظرف مهلت مقرر، هیئت عالی نظارت رأساً مراتب را به هیئت انتظامی مربوط اعلام و تخلف دبیرکل را به منظور رسیدگی به هیئت عالی انتظامی گزارش می‌نماید.
    تبصره3ـ درخواست تجدیدنظر در آرای صادره توسط هیئت‌های بدوی انتظامی برای اعضای جامعه، موضوع تبصره (1) این ماده، پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل طرح در هیئتهای هم‌عرض و یا هیئت عالی انتظامی می‌باشد.
    14ـ ماده (19) جدید به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
    ماده19ـ حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای دبیرکل و اعضای هیئت مدیره خواهدبود.
    15ـ در مواد (18) و (20) جدید عبارت « شورای عالی جامعه» به عبارت « وزیر امور اقتصادی و دارایی» اصلاح می‌شود.
    16ـ در ماده (21) جدید عبارت « تقدیم شورای عالی جامعه» به عبارت « جهت تصویب تقدیم به وزیر امور اقتصادی و دارایی» اصلاح می‌شود. همچنین شماره « ماده(17)» به « مواد (18) و (20)» اصلاح می‌شود.
    17ـ در ماده (23) جدید عبارت « و هیئت مدیره» حذف می‌شود.
    18ـ در ماده (24) جدید عبارت «(در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش‌بینی شده است)» حذف می‌شود.
    19ـ در عنوان فصل سوم واژه « مؤسسات» به واژه « مؤسسه» اصلاح می‌شود.
    20ـ ماده (24) قبلی به ماده (25) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    الف ـ بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    3ـ شرکای یک مؤسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصراً در همان مؤسسه به کار حرفه‌ای اشتغال داشته باشند. شرکای یادشده باید حداقل سه سال سابقه کار تمام‌وقت در سطح مدیر حسابرسی در مؤسسات عضو جامعه یا سازمان حسابرسی داشته باشند. حسابداران رسمی که سوابق آنها در سطح مدیر حسابرسی کمتر از میزان مقرر در این ماده باشد، می‌توانند به صورت استخدام تمام‌وقت در مؤسسات حسابرسی، کسری سوابق مذکور را تکمیل نمایند. ضوابط مربوط به احراز شرایط مدیر حسابرسی و استخدام آنها توسط شورای عالی تعیین می‌گردد.
    ب ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (25) جدید اضافه می‌شوند:
    تبصره3ـ انجام فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مرتبط در مورد اعضای جامعه که عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشند، در قالب مؤسسه یا غیرمؤسسه نیز به شرط ثبت درآمد و هزینه در دفاتر به عنوان فعالیت حرفه‌ای تلقی می‌شود.
    تبصره4ـ شرکای مؤسسه، شاغلین انفرادی، شاغلین در مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی غیرشاغل، حق هیچگونه مشارکت یا دارا بودن منافعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مؤسسه حسابرسی دیگری را که به خدمات تخصصی و حرفه‌ای یا سایر خدمات مرتبط با موضوع ماده (1) این اساسنامه اشتغال دارند، ندارند.
    تبصره5 ـ انعقاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند « ت» ماده (1) این اساسنامه به صورت دست دوم توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی ممنـوع می‌باشد. انعقاد اینگونه قراردادها توسـط سازمان حسابرسی در چـارچوب مفاد اسـاسنامه قانونی آن با اشـخاص حقیقی و حقوقی یادشده، قرارداد دسـت اول محسوب می‌شود.
    21ـ ماده (25) قبلی به ماده (26) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    الف ـ عبارت « رییس هیئت‌مدیره و» حذف می‌شود.
    ب ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده اضافه می‌شود:
    تبصره ـ صورت‌های مالی مؤسسات حسابرسی باید توسط یکی از مؤسسات حسابرسی دیگر رسیدگی و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، توسط مؤسسه مورد رسیدگی به جامعه تسلیم گردد. انتخاب مؤسسات به عنوان حسابرس به صورت متقابل و برای بیش از دو سال مالی متوالی مجاز نمی‌باشد. دستورالعمل حق‌الزحمه حسابرسی موضوع این تبصره توسط هیئت‌مدیره تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
    22ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) به ماده (27) جدید اضافه می‌شوند:
تبصره1ـ مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و همچنین اعضای شاغل انفرادی موظفند ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقدشده در ارتباط با فعالیت‌های موضوع ماده (1) را به ترتیبی که شورای عالی جامعه تعیین می‌کند، به دبیرخانه جامعه تحویل و رسید دریافت کنند.
    تبصره2ـ حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز موظفند، مقرراتی که در مورد نحوه فعالیت آنان توسط جامعه وضع می‌شود، رعایت کنند. اشخاص یادشده نمی‌توانند در مؤسسات حسابرسی اعم از عضو یا غیرعضو جامعه، به عنوان شریک یا تحت استخدام مشغول فعالیت باشند.
    تبصره3ـ انعقاد قرارداد همکاری حرفه‌ای بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه با یکدیگر و مؤسسات عضو جامعه با مؤسسات حسابرسی بین‌المللی تابع آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (28) این اساسنامه خواهدبود.
    تبصره4ـ در راستای اعمال نظارت حرفه‌ای، اعضای شاغل انفرادی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه موظفند یک نسخه از گزارشهای حسابرسی (به صورت کاغذی یا الکترونیکی) خود، از جمله حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی و حسابرسی ویژه و ارزیابی سهام را ظرف یک هفته، پس از تاریخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال کنند.
    تبصره5 ـ هیئت مدیره جامعه مکلف است بانک اطلاعاتی قابل دسترس عموم شـامل نام بنگاه اقتصادی، سال مالی، نام حسابرس و بازرس قانونی و اطلاعات کلی و عمومی مربوط به گزارش‌های مالی قابل انتشار را در سامانه الکترونیکی جامعه مستقر و اطلاعات یادشده را به‌روز‌رسـانی نماید، به گونه‌ای که قابل دستـرس برای هـمه کاربران باشد.
    23ـ عبارت « کارگروههای تخصصی و هیئت عالی نظارت می‌توانند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارک مؤسسات حسابرسی و شاغلان انفرادی را در محل استقرار آنها یا در محل جامعه بررسی کنند» به انتهای ماده (29) جدید اضافه می‌شود.
    24ـ ماده (30) قبلی به ماده (31) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده31ـ هیئت‌مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار براساس آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای، چگونگی فعالیت حرفه‌ای اعضای شاغل را بررسی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه منتشر نماید. این بررسی شامل کنترل وضعیت (در مورد مؤسسات حسابرسی) و کنترل کیفیت حسابرسی می‌باشد.
    25ـ در تبصره (3) ماده (33) جدید عبارت « و نایب رییس» حذف می‌گردد.
    26ـ متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (34) جدید اضافه می‌شود:
تبصره5 ـ مدت تصدی اعضای هیئت عالی انتظامی (اصلی و علی‌البدل) سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هیئت یادشده تا انتخاب اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهد.
    27ـ در ماده(35) جدید، عبارت « ماده (14)» به عبارت « ماده (15)» اصلاح می‌گردد.
    28ـ بندهای (3) و (5) و تبصره (1) ماده (36) جدید به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (7)، (8) و (9) به ماده یادشده اضافه می‌شوند:
    3ـ ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه‌ای و تخصصی و پذیرش بازرسی قانونی و حسابرسی در دوره معین.
    5 ـ تعلیق عضویت از یک تا پنج سال.
    تبصره1ـ هیئت‌های انتظامی بدوی با دعوت از متهم و انجام بررسی‌های لازم رأی مقتضی صادر می‌نمایند. آرای صادرشده توسط هیئتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیهات ردیف‌های (1) و (2) قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی‌‌باشند.
    تبصره7ـ هیئت‌های انتظامی موظفند در آرای صادرشده مرتبط با موضوع ردیف‌های (3) تا (6) این ماده، تکلیف کارهای در جریان عضو متخلف را مشخص نمایند. در صورتی که رأی بر تکمیل کارهای در جریان توسط متخلف باشد، دبیرکل جامعه موظف است نظارت خاص بر فرآیند تکمیل کارهای در جریان اعمال نماید.
    تبصره8 ـ دبیرکل جامعه موظف است اسامی اشخاصی را که تنبیهات انضباطی موضوع ردیف‌های (3) تا (6) این ماده در مورد آنها اعمال می‌شود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخیر ماده (58) این اساسنامه از طریق پست سفارشی به اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (که قرارداد آنها به جامعه ارسال شده است) برساند.
    تبصره9ـ چنانچه دبیرکل جامعه، هیئت عالی نظارت و هیئت عالی انتظامی در راستای انجام وظایف خود و رسیدگی به فعالیت حرفه‌ای حسابداران رسمی، از وقوع جرم مرتبطی مطلع شوند، موظفند علاوه بر سایر اقدامات مقرر در این اساسنامه، مراتب را از طریق دبیرکل جامعه به مراجع قضایی منعکس نمایند.
    29ـ در تبصره (6) ماده (36) جدید و ماده (39) جدید عبارت « ماده (35)» به عبارت « ماده (36)» اصلاح می‌شود.
    30ـ در تبصره (1) ماده (42) جدید، عبارت « مواد (50)، (51) و (52)» به عبارت « مواد (51)، (52) و (53)» اصلاح می‌شود.
    31ـ در ماده (48) جدید عبارت « ماده (16)» به عبارت « ماده (17)» اصلاح می‌شود.
    32ـ در بندهای « الف» و « ب» ماده (51) جدید، عبارت « ماده (6)» به عبارت « ماده (8)» اصلاح می‌شود.
    33ـ در ماده (52) جدید، عبارت « ماده (50)» به عبارت « ماده (51)» اصلاح می‌شود.
    34ـ در ماده (53) جدید، عبارت « ماده (51)» به عبارت « ماده (52)» اصلاح می‌شود.
    35ـ در ماده (55) جدید واژه « نهایی» حذف می‌شود.
    36ـ ماده (56) جدید به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
    ماده56 ـ حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند. اشتغال هـر حسابدار رسمی به خـدمات تخـصصی و حرفه‌ای مـوضوع بند (ت) مـاده (1) منوط به دارا بودن پروانه کار صادرشده توسط جامعه است.
    37ـ ماده (57) جدید به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده57 ـ دبیرکل جامعه موظف است برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (55) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار کارت شناسایی و پروانه کار موضوع ماده (56) چهار سال است و هر چهار سال یک بار تمدید می‌شود.
    تبصره1ـ هیئت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و براساس و به استناد آن اقدام نماید.
    تبصره2ـ چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیئت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تأیید ننمود، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهدنمود.
    38ـ در ماده (58) جدید پس از عبارت « ارکان جامعه» عبارت « و هیئت تشخیص صلاحیت» اضافه و تبصره آن حذف می‌شود.
    39ـ در ماده (61) جدید عبارت « هیئتهای انتظامی» به عبارت « هیئت‌های عالی انتظامی» اصلاح می‌شود.
    40ـ ماده (62) قبلی به ماده (63) جدید تغییر می‌یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    ماده63 ـ سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمی و ترکیب و تعداد کارکنان و سایر شرایط آنها و همچنین روش تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهدبود که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین‌نامه‌های مزبور باید متضمن معیارهای لازم برای طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه باشد.
    41ـ در ماده (64) جدید عبارت « ارکان» به عبارت « شورای عالی» و عبارت « به تشخیص رییس شورای عالی» به عبارت « به تشخیص حداقل شش نفر از اعضای شورای عالی» اصلاح می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی   معاونت حقوقی و امور مجلس 19/5/90

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب