عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 9 = حروف( ک – گ ) نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠

جهت اگاهی بیشتر از مصوبه مربوطه و علائم اختصاری روی لینک زیر کلیک فرمایید

 http://just1.persianblog.ir/post/805/

 جهت مراجعه به پست مربوط به واژه های قبلی روی لینک زیر کلیک فرمایید

 http://just1.persianblog.ir/post/833/

جهت مراجعه به واژه های این مبحث روی لینک (ادامه مطلب) زیر کلیک فرمایید

 


 

 ک

کابل پشتیبان  ←  بافة پشتیبان

 

کابل ضمیمه  ←  بافة ضمیمه

 

کابل کشنده                                                        haul rope
[درون‌شهری] کابل/ بافه‌ای که با حرکت قرقره اتوبوس هوایی را به حرکت درمی‌آورد
متـ . بافة کشنده

 

کابل مهار ←  بافة مهار

 

کابل ناقل  ←  بافة ناقل

 

کاج مطبق                                                          Araucaria
[ گیاهی ] سرده‌ای از مطبق‌کاجیان مخروطی با تقریباً نوزده گونة همیشه‌سبز و بلندقامت با شاخه‌های فراهم و برگهای سخت و تخت نوک‌سوزنی؛ گیاهان این سرده در برزیل و شیلی و گینه‌نو و کالدونیای جدید و جزیرة نورفولک و استرالیا می‌رویند

 

کاج‌سانان                                                               Pinales
[گیاهی] راسته‌ای از کاج‌تباران (Pinopsida) که تمام مخروطیان کنونی را در بر می‌گیرد؛ این راسته پیش‌ از این مخروطی‌سانان (Coniferales) نامیده می‌شد؛ صفت بارز همة کاج‌سانان داشتن ساختارهای زایشی معروف به مخروط است

 

کارت‌خوان                                               farecard reader
[درون‌شهری] دستگاهی که میزان اعتبار کارت کرایه را مشخص می‌کند

 

کارخانة  فراوری گوشت               meat-processing plant
[فنّاوری غذا] کارخانه‌ای که در آن گوشت خام و پخته فراوری و بسته‌بندی می‌شود

 

کارد سنگری                                            trench knife
[نظامی] کارد مخصوصی برای سربازان مستقر در سنگر

 

کاردک                                                                   scraper
[ß خوردگی] افزاره‌ای که از آن اغلب به همراه توپک (pig) برای زدودن رسوب از خطوط لوله استفاده می‌شود

 

کارد و چنگال                                                        cutlery 
[گردشگری] ابزاری مانند کارد و چنگال و قاشق که جزء وسایل غذاخوری محسوب می‌شوند

 

کارست بازمانده                                               relict karst,
 fossil karst
[زمیـن] کارستی قدیمی که پـس از تشـکیل هـیچ‌گاه با رسـوب پوشیده نشده است
کارست‌چال رُمبشی                              collapse sinkhole
[زمین] نوعی کارست‌چال که بر اثر رُمبش غارهای زیرین به وجود آمده است

 

کارشاره                                                      working fluid
[هوایی] شاره‌ای که از آن برای انتقال انرژی در سامانه یا تونل باد به ‌منظور مطالعة جریان در پیرامون جسم استفاده می‌کنند

 

کارکرد آن‌من                                                ego function
[روان‌شناسی] در نظریة روان‌کاوی، فعالیتهای گوناگون آن‌من مانند درک جهان بیرون و خودآگاهی و مشکل‌گشایی

 

کار مجازی                                                     virtual work
[فیزیک] کار انجام‌شده در جابه‌جایی مجازی

 

کارمزد  بازگردانی                                                salvage 2
[دریایی] دستمزدی که بابت بازگردانی پرداخت می‌شود

 

کاستی  قیمت مبدأ    
  reduction for place of departure
[ گردشگری] کم بودن قیمت پایة سفر با توجه به تغییر در مبدأ حرکت مسافر

 

کاسنی                                                              Cichorium
[گیاهی] سردة علفی چندسالة شیرابه‌دار بدون زمین‌ساقه با ساقه‌های منفرد ایستادة برگ‌دار با تقریباً شش گونة خودرو و دو گونة زراعی که یکی از آنها آندیو است؛ این گیاهان در اروپا و ناحیة مدیترانه و از جنوب تا اتیوپی پراکنده هستند

 

کافت گالاپاگوس                                         Galapagos rift
[ß اقیانوس‌شناسی، زمین] شکاف بین صفحات پوستة زمین از جزایر گالاپاگوس به ‌سمت امریکای جنوبی که از نظر زمین‌شناختی و اجتماعهای زیستیِ مجرایِ گرمابی بسیار حائز اهمیت است

 

کاف جرقة فرونشانشی                     quenched spark gap
[فیزیک] کاف جرقه‌ای که به‌سرعت وایونش‌پذیر است

 

کاکائو                                                              Theobroma
[گیاهی] سـرده‌ای از کاکائوئیان درختی با حدود بیست گونه که در جنگلهای گرمسیری نواحی مرکزی و جنوبی امریکا می‌رویند؛ برگهای آنها تخم‌مرغی تا بیضی‌شکل به رنگ سبز تیرة براق و با بافت چرمی است و سطح آنها بدون کرک یا دارای کرکهای پراکندة ستاره‌‌ای است و گلهایشان کوچک و از سفـید مایل به زرد تا صورتی کم‌رنگ است که به‌ صورت گروهی در خوشه‌هایی که مستقیم از تنه می‌روید، قرار دارند

 

کاکائوئیان                                                    Sterculiaceae
[گیاهی] تیره‌ای از پنیرک‌سانان درختی یا درختچه‌ای یا بالارونده یا علفی با حدود 68 سرده و 700 گونه که در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند؛ برگهایشان ساده یا مرکب یا دمبرگ‌دار با آرایش متناوب و حاشیة پهنک  (lamina) آنها دندانه‌دار یا کامل است و گلهایشان معمولاً منظم و گاهی نامنظم و معمولاً پنج‌پر است

 

کاکتوس                                                                 Opuntia
[گیاهی] سرده‌ای از کاکتوسیان با ساقة خزنده و بندبند و گوشتی و مسطح با ساقه‌های کوتاه سیخک‌دار (areolar) و به‌ندرت با تیغهای دراز حدود سه سانتی‌متر؛ گلهای گیاهان این سرده دوجنسی و منظم و منفرد زردرنگ است و میوة آنها به شکل ستة قرمزـ بنفش به عرض پنج تا هشت سانتی‌متر است که پستانداران کوچک آن را می‌خورند

 

کالای  گمرکی                                            bonded stores,
 bonded goods, bonded cargo
[دریایی] کالایی که در انبار گمرک تا پرداخت هزینه‌ها و عوارض گمرکی نگهداری می‌شود
کانون پُرمسافر                              major activity centre,
 MAC, activity centre area
[درون‌شهری] محدوده‌ای که ویژگی آن حجم زیاد سفر با وسایل نقلیة عمومی و شخصی است

 

کانونش محوری                                          axial focusing
[هوایی] متمرکز کردن امواج ضربة منعکس‌شده از دیوارة تونل اَبَرصوتی بر روی محور اصلی آن

 

کانی بازمانده                                                relict mineral
[زمین] کانی باقی‌مانده از یک سنگ اولیه

 

کاوش‌خواه                                                          analysand
[روان‌شناسی] فردی که تحت درمان روان‌کاوی است

 

کاوند آزمون  هیدروژنی                   hydrogen test probe
[ß خوردگی] وسیله‌ای فلزی یا آلیاژی برای پیش‌بینی آسیبهای هیـدروژنی که اساس کار آن تعیین سرعت نفوذ هیدروژن در فلز یا آلیاژ است

 

کاوند دِنایی                                                     DNA probe
[ژن‌شناسی] هر یک از قطعات کوتاه و ویژة دِنا که برای شناسایی و آشکارسازی یک ژن یا قطعه‌ای ویژه از یک ژنگان ساخته می‌شود
متـ . کاوند ژنی                     gene probe, genetic probe

 

کاوند رِنایی                                                     RNA probe
[ژن‌شناسی] قطعة کوتاه و ویژه‌ای از رِنا که به‌عنوان کاوند در آزمایشهای دورگه‌سازی به کار می‌رود

 

کاوند ژنی  ← کاوند دِنایی

 

کاهش  مادة  خشک               dry matter disappearance
[زراعت] کاهش وزن خشک علوفه که برای هضم در آزمایش به کار می‌رود

 

کَبَر                                                                       Capparis
[گیاهی] سرده‌ای از کَبَریان درختچه‌ای خاردار با تقریباً 50 گونه که در مناطق مدیترانه‌ای پراکنده هستند؛ از غنچه‌های کَبَر اروپایی در تهیة ترشی استفاده می‌شود

 

کَبَرة  درخت                                                    bark pocket
[جنگل] زائدة پوستی، گاه همراه با گره، که در حین رشد درخت تشکیل می‌شود

 

کتون‌باری                                                              ketosis 
[ تغذیه] وضعیت ناشی از سوخت ‌و سازی که در آن سرعت تولید ذرات کتونی در بدن بیش از سرعت مصرف آنهاست

 

کُد واکاوی بین‌المللی
 international analysis code, IAC
[جَوّ] کُد بـین‌المللی برای مـخابرة جزئیـات واکاویـهای نقـشة همدیدی

 

کرایة تابع زمان                                       time-of-day fare
[درون‌شهری] کرایه‌ای که نرخ آن در طول روز و بسته به شرایط تغییر می‌کند

 

کرایة تک‌سکه‌ای                                     single-coin fare
[درون‌شهری] کرایه‌ای که با یک سکه یا بهامهر پرداخت می‌شود
متـ . تک‌سکه‌ای

 

کرایة  حجمی                                 on the measurement,
 on the measure
[درون‌شهری، دریایی، ریلی] کرایة فرستی که بر اساس حجم آن محاسبه می‌شود
کرایه‌گیر                                                                farebox
[درون‌شهری] افزاره‌ای که سکه، اسکناس، بلیت، بهامهر یا جز آن را بابت کرایه از مسافر می‌پذیرد

 

کرایة  مُک‌                                                          exact fare
[درون‌شهری] نوعی کرایة حمل ‌و نقل عمومی که در آن مسافر باید برای پرداخت کرایة خود پول خُرد لازم را همراه داشته باشد

 

کرایة  منطقه‌ای                              zone fare, zoned fare
[درون‌شهری] کرایه‌ای که بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی محدودة خدماتی تعیین می‌شود

 

کربن فعال پودری       powdered activated carbon, PAC
[محیط‌زیست] نوعی کربن فعال با قطر دانه‌ای کمتر از 50 میکرون که آن را به ‌صورت دوغاب به آب می‌افزایند تا ترکیبات آلی، به ویژه مواد مولد بو و طعم را جذب کند

 

کربن فعال دانه‌ای        granular activated carbon, GAC
[محیط‌زیست] نوعی کربن فعال با قطر دانه‌ای 1/0 میلی‌متر و سطح تماس بالا در واحد جرم که از آن برای جذب ترکیبات آلی در بستر صافی یا محفظة تماس استفاده می‌کنند

 

کربوهیدرات  تخمیرپذیر       fermentable carbohydrate
[ تغذیه] کربوهیدراتی که در برابر فعالیت آنزیمها/ زی‌مایه‌های تجزیه‌کنندة نشاسته در بزاق دهان حساس است

 

کرفس                                                                    Apium
[گیاهی] سرده‌ای علفی از کرفسیان با حدود بیست گونه که معروف‌ترین آنها کرفس (A. graveolens) است؛ گیاهان این سرده بومی ناحیة مدیترانه و خاورمیانه هستند که یونانیهای باستان و رومیها به‌عنوان طعم‌دهنده و چینیهای باستان به‌عنوان دارو از آن استفاده می‌کردند؛ کرفس با دمبرگهای درشت و آبدار و گوشتی و ایستاده از اواخر قرن هجده میلادی گسترش پیدا کرده است

 

کرفس‌سانان                                                           Apiales
[گیاهی] راسته‌ای از گیاهان گل‌دار شامل دو تیرة عشقه‌ایان با 700 گونه و چتریان با 3000 گونة علفی یا چوبی که در مناطق معتدل می‌رویند و دارای برگهای مرکب و لَپ‌دار و مجاری ترشحی کاملاً تکوین‌یافته و معطر هستند؛ تخمدان آنها دوبرچه‌ای و میوه‌شان خشک است که پس از رسیدن از میان به دو نیم می‌شود و هر نیمه یک دانه دارد

 

کُرک                                                            fimbria
[ß میکرب] هر یک از رشته‌های پروتئینی نازک بر روی سطح برخی یاخته‌های میکربی

 

کرم‌پوسال                                                 vermicompost
[محیط‌زیست] نوعی پوسال که برای تهیة آن از گونه‌های مختلف کرم در تجزیة پسماندهای غذایی و گیاهی استفاده می‌کنند

 

کرم  چوب                                               wood worm
[جنگل] اصطلاحی عمومی برای کرمینة (larva) انواع حشراتی که در حفره‌های ایجاد‌شده در چوب زندگی می‌کنند

 

کُرنش اصلی                                             principal strain
[فیزیک] تغییر طول جسم در امتداد یکی از محورهای اصلی کُرنش

 

کُرنش  برشی                               shear strain, detrusion
[فیزیک] تغییر شکل ناشی از جابه‌جایی صفحات موازی در جسم جامد

 

کُرنش زاویه‌ای                                          angle strain
[شیمی] حالتی که در آن زاویة پیوند از مقدار معمول آن دور شده باشد

 

کُرنش  صفحه‌ای                                              plane strain
[فیزیک] تغییر شکل جسمی که در آن جابه‌جایی همة نقاط جسم به موازات یک صفحة مشخص است
کُرنش کششی                                               tensile strain
[فیزیک] افزایش طول جسم که ناشی از تأثیر نیروی خارجی است

 

کژفهمی                                                       mirror image
[سیاسی] برداشت نادرست ناشی از سوءظن رقیبان به یکدیگر

 

کسر مجاز پوست                                      bark allowance
[جنگل] درصدی از حجم تنة درخت که با توجه ‌به قطر پوست و بر حسب تعرفه یا قرارداد می‌توان از آن کسر کرد

 

کشت                                                           culture 
[ß میکرب] 1. محصول رشد نوع خاصی از ریزاندامگانها در یک محیط مناسب2. رشد دادن ریزاندامگانها تحت شرایط واپایش‌شده

 

کشتار                                                                 slaughter
[فنّاوری غذا] کشتن دام و طیور برای تولید گوشت
متـ . سلاخی

 

کشتارگاه                                                  slaughterhouse
[فنّاوری غذا] محلی که در آن کشتار دام و طیور در محیطی بهداشتی انجام می‌شود

 

کشت  انتخابی                                  selective culture
[ß میکرب] کشت‍ی ـ که در آن ریزاندامگانها در محیطی عموماً جامد و حاوی افزودنیهایی که موجب رشد یک گونة خاص می‌شود، رشد می‌کنند

 

کشت  اولیه                                       primary culture
[ß میکرب] کشت حاصل از تلقیح (inoculation) میکرب برگرفته از محیط طبیعی

 

کشت  بافت                                           tissue culture
[ß میکرب] کشت یا نگهداری بافتهای زنده در محیط مایع یا ژله‌ای در شرایط آزمایشگاهی

 

کشت  بی‌هوازی                               anaerobic culture
[ß میکرب] کشت در شرایط بی‌هوازی و در غیاب اکسیژن

 

کشت  پِتری                                    Petri dish culture
[ß میکرب] کشت‍ی که در آن میکرب‍ها در سطح محیطی جامد، معمولاً آگار یا ژلاتین، و در ظرف پتری رشد می‌کنند
متـ . کشت سطحی                                      plate culture

 

کشت  پیوسته                               continuous culture
[ß میکرب] کشت‍ی که در آن محیط مایع به ‌طور پیوسته تجدید می‌شود
متـ . کشت جاری                     continuous-flow culture

 

کشت  تکانشی                                       shake culture
[ß میکرب] نوعی کشت در مایع که در آن با حرکت مداوم و هوادهی امکان رشد میکرب‍های هوازی فراهم می‌شود

 

کشت جاری  ←  کشت پیوسته

 

کشت  خالص                                           pure culture
[ß میکرب] کشت حاوی یک سویة میکرب‍ی خالص

 

کشت درشیب                                        slant culture,
 slope culture
[ß میکرب] کشت بر روی یک محیط جامد شیب‌دار در لولة آزمایش

 

کشت در مایع                    liquid culture, broth culture
[ß میکرب] کشت حاصل از تلقیح (inoculation) میکرب‍ها در یک محیط مایع

 

کشت  سطحی  ←  کشت پِتری
کشت  سنبه‌ای                                         stab culture
[ß میکرب] نوعی کشت که در آن تلقیح (inoculation) از سطح تا عمق محیط کشت جامد انجام می‌شود

 

کشت  کُلَشی                                        stubble cropping
[زراعت] روشی که در آن گیاه بر روی کُلَش سال گذشته کاشته می‌شود

 

کشت کهنه                                               old culture
[ß میکرب] کشت‍ی ـ که برای مدت‌زمان طولانی نگهداری شده است و درنتیجه تغییرات مخربی در آن روی داده است

 

کشت مخلوط                                              mixed culture
[ß میکرب] کشت حاوی دو یا چند نوع ریزاندامگان

 

کشت  همگام                            synchronous culture,
 synchronised culture
[ß میکرب] کشت‍ی که در آن تمام یاخته‌ها از نظر چرخة رشد و تقسیم تقریباً در یک مرحله قرار دارند

 

کشت  هوازی                                      aerobic culture
[ß میکرب] کشت در شرایط هوازی و در مجاورت اکسیژن مولکولی

 

کشت یاخته                                              cell culture
[ß میکرب] کشت یا نگهداری یاخته‌های حیوانی در شرایط آزمایشگاهی

 

کشتی بادبانی  ←  شناور بادبانی

 

کشتی بازگردانی  ←  شناور بازگردانی

 

کشتی بی‌جرثقیل                       gearless ship, gearless,
 gearless carrier
[دریایی] هر کشتی که بر روی عرشه جرثقیل نداشته باشد و برای بارگیری و تخلیه از جرثقیلهای اسکله استفاده ‌کند

 

کشتی جرثقیل‌دار                                           geared ship
[دریایی] کشتی مجهز به جرثقیل

 

کشتی‌دار                                                  ship’s husband
[دریایی ] شخصی که از طرف مالک کشتی مسئولیت رسمی ادارة امور کشتی را بر عهده دارد

 

کشتی راه‌ده  ←  شناور راه‌ده

 

کشتی راه‌گیر  ←  شناور راه‌گیر

 

کشتی شکسته                               shipwreck 3, wreck 3
[دریایی] کشتی غیرقابل ‌استفاده‌ای که به هر دلیل از جمله طوفان یا برخورد با مانع سخت به گِل نشسته یا غرق شده یا متروک شده باشد

 

کشتی  نورانی  ←  شناور نورانی

 

کِشَند  روزانه                                                   diurnal tide
[ß اقیانوس‌شناسی، جَوّ، نقشه‌برداری ] کِشَندی که در آن در یک روز قمری یک فراکِشَند و یک فروکِشَند رخ می‌دهد

 

کِشَند  زمین                                                       Earth tide
[ژئوفیزیک] حرکت دوره‌ای پوستة زمین بر اثر کشش ماه یا خورشید یا هر دو

 

کِشَند نجومی                                       astronomical tide
[ß اقیانوس‌شناسی، نقشه‌برداری] کِشَند حاصل از گرانش ماه و خورشید

 

کِشَند  نیم‌روزانه                                     semidiurnal tide
[ß اقیانوس‌شناسی، نقشه‌برداری] کِشَندی که در آن در یک روز قمری دو فراکِشَند و دو فروکِشَند با ارتفاع تقریباً برابر رخ می‌دهد
کِشَند  هواشناختی                           meteorological tide
[ß اقیانوس‌شناسی، جَوّ، نقشه‌برداری] تغییر سطح آب بر اثر عوامل هواشناختی مانند فشار جوّ و باد

 

کشور صاحب‌ بندر                                               port state
[دریایی] کشوری که قوانین و مقررات بندری خود را بر کشتیهای سایر کشورها اعمال می‌کند

 

کشور ‌صاحب‌پرچم                                              flag state,
 flag government
[دریایی] کشوری که شناور در آنجا به ثبت رسیده است و قوانین همان کشور بر آن حاکم است

 

کشیدگی                                              augmentation
[موسیقی] تمهیدی که در آن دیرشِ نتهای یک لحن به یک نسبت افزایش می‌یابد

 

کفة سدی                                                          barrier flat
[ß اقیانوس‌شناسی] پهنه‌ای که بین مرداب شور (salt marsh) و تپه‌های ماسه‌ای جزایر سدی (barrier island) واقع است

 

کلاف                                                          rib 4, side
[موسیقی] دیواره یا دیواره‌‌های عمودی بین صفحة زیر و صفحة صوتی در زه‌صداهایی مثل ویلن و سنتور

 

کلام‌انگیخته                                               logogenic
[موسیقی] ویژگی نوعی موسیقیِ آوازی که در آن کلام کاملاً غالب است و استقلال نحویِ لحن از کلام، در صورت وجود، بسیار اندک است

 

کلان‌بلور                                                            megacryst
[زمین] بلور یا دانة موجود در سنگ آذرین یا دگرگونی که به‌‌وضوح درشت‌تر از خمیرة پیرامون خود است

 

کلان‌بلوری                                                     megacrystic
[زمین] ویژگی بافتی که در آن بلورهای درشت یا کلان‌بلورها در خمیره‌ای ریزتر قرار دارند

 

کلان‌بوم‌شناسی  اطلاعات
 macro-ecology of information
[کتابداری] مطالعة روابط متقابل مردم و سازمانها و فنّاوریها با محیط‍های اطلاعاتی در مقیاس منطقه‌ای یا بین‌المللی

 

کلان‌کانی                                                   macromineral,
 bulk element
[تغذیه] مادة کانیایی که نیاز بدن به آن صد میلی‌گرم در روز یا بیشتر است

 

کلان‌مغذی                                                  macronutrient
[ تغذیه] ماده‌ای مغذی‌ که منبع عمدة تأمین انرژی و مواد سازندة اندامگانهاست، شامل آب و کربوهیدراتها و پروتئینها و چربیها

 

کلاه  میرحسن                                           Acantholimon
[گیاهی] سرده‌ای از کلاه‌میرحسنیان که از جنوب شرقی اروپا تا آسیای مرکزی و جنوب امریکا پراکنده‌اند و در باغهای صخره‌ای نیز کاشته می‌شوند

 

کلاه‌میرحسنیان                                     Plumbaginaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از میخک‌سانان اغلب چندسالة علفی و به‌ندرت بالارونده یا درختچه‌ای با حدود 24 سرده و 775 گونه که گسترش جهانی دارند و در گسترة وسیعی از استوا تا قطب شمال به‌خصوص در خاکهای شور و باتلاقها و سواحل دریا می‌رویند؛ گلهایشان کامل است و گرده‌افشانی آنها اغلب به ‌وسیلة حشرات انجام می‌شود

 

کل  پوشش  اَبر                                      total cloud cover
[جَوّ] کسری از آسمان پنهان‌شده با کل اَبرهای مرئی
کُلَش                                                                      stubble
[زراعت] بخش باقیماندة ساقة گیاهان علفی که پس از برداشت سر پا می‌ماند

 

کُلَش‌رو                                                          stubble crop
[زراعت] گیاهی که از بقایای کُلَش سال قبل بروید

 

کلم                                                                       Brassica
[گیاهی] مهم‌ترین سرده از کلمیان با تقریباً 40 گونه در برّ قدیم که شامل انواع کلم زراعی و خردل و شلغم می‌شود

 

کمانه‌کشی اُفتان                        ricochet, jeté, gettato
[موسیقی] معمولاً در کمانه‌کشی راست، ضربة کمانه به نحوی که نیمة بالایی آن بر روی سیم انداخته ‌شود و بر اثر وزن خود چندین بار بر روی سیم ارتعاش ‌کند
متـ . اُفتان

 

کمانه‌کشی پرّان                               sautillé, bounced,
 bouncing, jumped
[موسیقی] نوعی کمانه‌کشی که در آن با وسط کمانه ضربه‌ای بر روی سیم زده می‌شود به ‌گونه‌ای که یک بار و به‌ صورت خفیف بر روی سیم پرش کند
متـ . پرّان

 

کمانه‌کشی چپ                                              up-bow
[موسیقی] در نواختن سازهای زهیِ کمانه‌ای، حرکت کمانه از نوک به سمت پاشنه

 

کمانه‌کشی راست                                        down-bow
[موسیقی] در نواختن سازهای زهیِ کمانه‌ای، حرکت کمانه از پاشنه به سمت نوک

 

کمانه‌کشی  فلوت‌وار                       flautando, flautato
[موسیقی ] دستوری برای اجرای کمانه‌کشی در سازهای زهی که در آن، ساز با نزدیک کردن کمانه به رودسته یا با کم کردن فشار کمانه نواخته می‌شود و صدای آن به صدای فلوت نزدیک می‌شود
متـ . فلوت‌وار

 

کمانه‌کشی مستقل                                 portato, louré
[موسیقی] نوعی کمانه‌کشی بین وضعیت متصل و مقطّع که در آن هر یک از نتها با ارزش زمانیِ کامل و به ‌صورت جدا نواخته می‌شود
متـ . مستقل

 

کم‌توانی شنوایی                                   hearing disability
[ß شنوایی‌شناسی] هرگونه محدودیت آسیب‌شنوایی که سبب محدودیت در فعالیتهای روزانه شخص می‌شود

 

کم‌خونی خون‌کافتی                            hemolytic anemia
[تغذیه] کم‌خونی ناشی از تخریب اکسایشی گویچه‌های قرمز بالغ

 

کم‌شنوا1                                  hard-of-hearing 1, HOH,
hearing impaired
[ß شنوایی‌شناسی] فردی که اُفت شنوایی ملایم تا شدید دارد

 

کم‌شنوا2                                                hard-of-hearing 2
[ß شنوایی‌شناسی ] ویژگی فردی که اُفت شنوایی ملایم تا شدید دارد

 

کم‌شنوایی         hearing loss 2, hearing impairment 2,
 hypoacusis
[ß شنوایی‌شناسی] وضعیتی که در آن حساسیت شنوایی به درجات مختلف کاهش یافته است

 

کم‌شنوایی خفیف                              slight hearing loss,
 slight hearing impairment
[ß شنوایی‌شناسی ] درجة کم‌شنوایی که در آن آستانة شنوایی از 15 تا 25 دسی‌بل است
کم‌شنوایی  شدید                            severe hearing loss,
 severe hearing impairment
[ß شنوایی‌شناسی ] درجة کم‌شنوایی که در آن آستانة شنوایی از 71 تا90 دسی‌بل است

 

کم‌شنوایی  عمیق  ←  ناشنوایی

 

کم‌شنوایی  متوسط                     moderate hearing loss,
 moderate hearing impairment
[ß شنوایی‌شناسی ] درجة کم‌شنوایی که در آن آستانة شنوایی از 41 تا 55 دسی‌بل است

 

کم‌شنوایی ملایم                                  mild hearing loss,
 mild hearing impairment
[ß شنوایی‌شناسی] درجة کم‌شنوایی که در آن آستانة شنوایی از 26 تا 40 دسی‌بل است

 

کم‌شنوایی  نیمه‌شدید
 moderately severe hearing loss,
 moderately severe hearing impairment
[ß شنوایی‌شناسی ] درجة کم‌شنوایی که در آن آستانة شنوایی از 56 تا 70 دسی‌بل است

 

کم‌فشار بسته                                                   closed low
[جَوّ] کم‌فشاری که خط هم‌فشار یا خط پَربند آن را در بر گرفته است

 

کم‌قندخونی  بازگشتی               rebound hypoglycemia
[تغذیه] کاهش قند خون بر اثر قطع ناگهانی تغذیة وریدی تام

 

کمک‌افزار شنوایی     assistive listening device, ALD
[ß شنوایی‌شناسی] هر یک از انواع دستگاههایی که برای تقویت شنوایی و افزایش نسبت نشانک/ سیگنال به نوفه به کار می‌رود و معمولاً به صدابَر بی‌سیم مجهز است

 

کم‌لاکتازی                                                     hypolactasia
[ تغذیه] کاهش میزان یا فعالیت آنزیم/ زی‌مایة لاکتاز در روده که منجر به نابردباری لاکتوزی می‌شود

 

کم‌ماهیچگی                                                     sarcopenia
[ تغذیه] وضعیتی که در آن جرم ماهیچه‌های اسکلتی بر اثر سالخوردگی یا کمبودهای غذایی کم می‌شود

 

کم‌نیاز                                                  nonfastidious
[ß میکرب] باکتریهایی که به تغذیة پیچیده نیاز ندارند

 

کم‌وزنی                                                         underweight
[ تغذیه] حالتی که در آن وزن بدن پانزده تا بیست درصد کمتر از وزن استاندارد است

 

کُنانش ژن                                                gene activation
[ژن‌شناسی] فعال‌سازی هدایت‌شده و منظم ژنهای منفرد در طی رشد و نمو موجود زنده
متـ . فعال‌سازی ژن

 

کنجد                                                                 Sesamum
[گیاهی] سرده‌ای از کنجدیان که در نقاط گرمسیری آسیا می‌رویند و دارای دانه‌های خوراکی سرشار از روغن هستند

 

کنجدیان                                                        Pedaliaceae
[گیاهی] تیره‌ای از نعناسانان با حدود سیزده سرده و 50 گونه که ساقه و برگهای آنها با کرکهای لعابدار پوشیده ‌شده و میوة اغلب آنها قلاب‌دار یا شاخ‌دار است

 

کنشگر نادولت                                          non-state actor
[سیاسی ] هر کنشگر بین‌المللی که دولت نباشد
کنشگر یکپارچه                                           unitary actor
[سیاسی] کنشگر بین‌المللی، معمولاً یک دولت، که در نظریة واقع‌گرایی ماهیتی یکپارچه دارد و فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آن با وجود تغییر در اوضاع سیاسی و جابه‌جایی تصمیم‌گیران پیوسته ثابت است

 

کوارک                                                                       quark
[فیزیک] بنیادی‌ترین جزء سازندة هادرونها

 

کوب آذرخش                                          lightning stroke
[جَوّ] پیشگام (leader) و کوب برگشتِ آن در تخلیة الکتریکی اَبر‌به‌زمین

 

کوب اصلی  ← کوب برگشت

 

کوب برگشت                                                return stroke
[جَوّ] درخشندگی شدیدی که در آخرین مرحلة هر کوب آذرخش ناشی از تخلیة الکتریکی اَبر‌به‌زمین، از زمین به ‌سوی پایة اَبر بالا می‌رود
متـ . کوب اصلی                                          main stroke

 

کوبک                                                           mallet  
[موسیقی] نوعی کوبه برای نواختن سازهای کوبه‌ای با دسته و سری به شکلهای مختلف

 

کوب‌نشست                                                       slamming
[هوایی] برخورد چرخهای جلو یا عقب ارابة فرود شاسی‌دار با زمین با سرعت عمودی بیشتر از سرعت هواپیما، به ‌دلیل سرعت افزودة ناشی از چرخش تیرک شاسی (bogie)

 

کوتاه‌قدی                                stunting, stunted growth
[تغذیه] وضعیت فردی که قد او از حد استاندارد کوتاه‌تر است

 

کوژ یخ‌بندانی                                                   frost heave
[ریلی] برآمدگی بخشی از خط که ناشی از یخ زدن بستر در نواحی دارای تجمع آب است

 

کوله‌خاس                                                               Ruscus
[گیاهی] سرده‌ای از کوله‌خاسیان نیمه‌درختچه‌ای چندساله و همیشه‌سبز با شش ‌گونه که بومی غرب و جنوب اروپا هستند؛ ساقة آنها منشعب و پرشاخه و برگهایشان ریز و فلس‌مانند و غیرفتوسنتزی (non-photosynthetic) است و گلهایشان کوچک و سفید و در مرکز بنفش است

 

کوله‌خاسیان                                                      Ruscaceae
[گیاهی] تیره‌ای از مارچوبه‌سانان بالارونده یا درختچه‌ای با حدود سه سرده و حدود نُه گونه با گسترش جهانی که در مناطق معتدل تنوع بسیار دارند؛ برگهای آنها معمولاً در حد فلس کاهش یافته و دارای آرایش فراهم یا متقابل یا متناوب است و گل‌آذین‌شان خوشه‌مانند است

 

کومه‌ای یاخته‌باز                                open-cell cumulus
[جَوّ] اَبرهای کومه‌ای با ترتیب چندضلعی یا بیضی‌وار که مرکز آنها بی‌اَبر است

 

کوهان خورکِشَندی                                solar tidal bulge
[ß اقیانوس‌شناسی] برآمدگیهای قرینة تودة آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت خورشید نسبت به زمین ایجاد می‌شود

 

کوهان  کِشَندی                                                tidal bulge
[ß اقیانوس‌شناسی، زمین] برآمدگیهای قرینة تودة آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت ماه و خورشید نسبت به زمین ایجاد می‌شود

 

کوهان  ماه‌کِشَندی                                lunar tidal bulge
[ß اقیانوس‌شناسی] برآمدگیهای قرینة تودة آب در دو طرف زمین که به‌ علت موقعیت ماه نسبت به زمین ایجاد می‌شود
کوه  بازمانده                                            relict mountain,
 mountain of circumdenudation,
 remainder mountain
[زمین] کوهی متشکل از سنگهای مقاوم که پس از فرسایش سنگهای نامقاوم اطراف باقی مانده است

 

کوه‌یار                                              mountain guide
[گردشگری] فرد واجد شرایطی که گردشگران را در مناطق کوهستانی هدایت و همراهی می‌کند

 

کهور                                                                     Prosopis
[گیـاهی] سرده‌ای از گیاهان درختـی یا درختچه‌ای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری

 

کهوریان                               Mimosoidae, Mimosaceae
[گیاهی] تیره‌ای از باقلاسانان چوبی خاردار معمولاً درختچه‌ای یا درختی کوتاه با حدود 60 سرده و 3000 گونه که برگهای آن غالباً مانند جانوران در برابر تماس حساس است

 

کیفیت  اطلاعات                       information quality, IQ
[کتابداری] دقت و جامعیت و روزآمدی و سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری

 

کیفیت‌سنجی اطلاعات     information quality assessment
[ کتابداری ] تعیین سطح رضایت کاربران از اطلاعات ارائه‌شده

 

کیفیت هوای آزاد                               ambient air quality
[محیط‌زیست] میزان غلظت گوگرددی‌‌اکسید در هوای آزاد

 

کیوی                                                                   Actinidia
[گیاهی] سرده‌ای از کیویان چوبی غالباً دوپایه که بومی نواحی معتدل شرق آسیا هستند و در سرتاسر چین و تایوان و کره و ژاپن و هندوچین تا جنوب شرق سیبری پراکنده‌اند؛ ارتفاع درختچه‌های این سرده حداکثر شش متر است و ارتفاع بالارونده‌های آنها که در سایة درختان رشد می‌کنند ممکن است به 30 متر برسد

 

کیویان                                                        Actinidiaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از خلنگ‌سانان چوبی بالارونده و درختچه‌ای یا درختی بومی نواحی معتدل و نیمه‌گرمسیری آسیا و امریکای مرکزی و جنوبی که برگهای متناوب مارپیچی با حاشیه‌ای کامل یا اره‌ای دارند؛ گلهای آنها به‌ صورت منفرد یا مجتمع در گرزنهای انتهایی قرار گرفته است؛ گلبرگها و کاسبرگهای آنها آزاد و تعداد پرچمها زیاد و از پشت به‌هم‌چسبیده است؛ این گیاهان تک‌پایه یا دوپایه یا دوجنسی هستند

 

گ

 


گامهای هم‌پایه                                      parallel scales
[موسیقی] گامهایی که دارای بن‌مایه‌های یکسان و مقامهای متفاوت‌اند

 

گاو                                                                         cattle   
[فنّاوری غذا] پستاندار نشخوارکننده و بزرگ‌پیکر و شکافته‌سمی که به خانوادة گاویان تعلق دارد

 

گاوآهن کُلَش                                             stubble plough
[زراعت] گاوآهنی که برای برگرداندن زمین کُلَش‌دار طراحی شده است

 

گاوزبان                                                                  Borago
[ گیاهی ] سرده‌ای از گاوزبانیان کرک‌دار یک‌ساله به ارتفاع 60 سانتی‌متر که امروز در مناطق مختلف اروپا و بریتانیای کبیر و امریکای شمالی کشت می‌شوند؛ برگهای گیاهان این سرده درشت و زبر و مستطیلی و گلهای آنها ستاره‌مانند و به رنگ آبی روشن است که در گرزنهایی آویخته قرار دارند؛ پنج بساک زردرنگ گل آنها، مخروطی را در وسط ستارة گل تشکیل می‌دهند
گاو  ماده                                                                    cow
[فنّاوری غذا] گاو مادة بالغ

 

گاو  نر                                                                         bull
[فنّاوری غذا] گاو نر بالغ اخته‌نشده

 

گاو  نر اخته                                                            steer    
[فنّاوری غذا] گاو نر اخته‌شده

 

گباک ←  گواهینامة بین‌المللی امنیت کشتی

 

گداختن                                                              rendering
[فنّاوری غذا] فرایند حرارت‌دهی قطعات خردشدة بافتهای چربی‌دار حیوانی در مقیاس صنعتی برای تهیة چربی

 

گدازگاه                         fusion zone, weld fusion zone
[متالورژی] منطقه‌ای از فلز پایه که در سطح جوش ذوب می‌شود

 

گدازة  بالشی                                                    pillow lava
[زمین] گدازه‌ای با ساختاری بالش‌مانند
متـ . گدازة بیضی‌وار                                 ellipsoidal lava

 

گدازة بیضی‌وار  ←  گدازة بالشی

 

گدازة قطعه‌سنگی                                             block lava,
 blocky lava
[زمین] گدازه‌ای که سطح آن از قطعات زاویه‌دار تشکیل شده است

 

گذار ارتعاشی                                 vibrational transition
[فیزیک] گذار بین دو حالت کوانتیدة مولکولی که انرژی‍های ارتعاشی متفاوت دارند

 

گذر جوش                                       weld pass, weld run
[متالورژی] تک‌عبور اسباب جوشکاری در طول یا عرض قطعه که در طی آن فلز جوش به‌ طور پیوسته ذوب می‌شود

 

گذرگوشه                                                 circulation area
[درون‌شهری] بخشی از گوشة پیاده‌رو برای استقرار عابرانی که قصد گذر از خیابان را دارند

 

گرانی ظاهری  ←  شتاب گرانی

 

گرانی  نسبی                                            relative gravity
[ژئوفیزیک] اختلاف گرانی اندازه‌گیری‌شده در دو نقطه

 

گردآوری  اطلاعات                       information gathering
[ کتابداری] عمل جمع‌آوری اطلاعات

 

گردان  هوایی                                             squadron 1
[نظامی] یگان هوایی در هر یک از نیروهای نظامی، اعم از هوایی و دریایی و جز آن

 

گردش بسته                                         closed circulation
[جَوّ] شارش شاره درون یک خط جریان بسته

 

گردشگری تلفیقی                                       ACE tourism
[گردشگری] نوعی گردشگری چندمنظوره که ترکیبی است از گردشگری پرماجرا و گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی که در آن به معرفی آن دسته از برنامه‌های گردشگری می‌پردازند که ترکیبی از تجربه و جاذبه‌ و انگیزش است

 

گردشگری طبیعت‌کاه                    consumptive tourism
[ گردشگری ] نوعی گردشگری که در آن گردشگر با ماهی‌گیری و شکـار مبادرت به اسـتخراج منابع طبیـعی از محیـط و مصرف آنها می‌کند
گردشگری طبیعت‌محور                nature-based tourism
[گردشگری] هر نوع گردشگری که عمدتاً بر جاذبه‌های طبیعت استوار است

 

گردن                                                                     chuck  
[فنّاوری غذا] بخشی از لاشة دام که از پس سر آغاز می‌شود و تا دنده‌ها ادامه دارد

 

گرده‌افشانی واپایشی                    controlled pollination
[زراعت] نوعی گرده‌افشانی که در آن گلهای گیاه را در کیسه‌هایی قرار می‌دهند تا در زمان مناسب با گردة گیاه دلخواه بارور شوند بی‌آنکه در معرض گردة گیاهان دیگر قرار گیرند

 

گُردة جوش                                                        weld bead
[متالورژی] ماده‌ای که در یک گذر جوش در عرض اتصال می‌نشیند

 

گرمازایی  اجباری                  obligatory thermogenesis
[ تغذیه] بخشی از اثر گرمایی غذا که صرف تأمین انرژی لازم برای گوارش و جذب و سوخت‌وساز مواد غذایی می‌شود

 

گرمازایی اختیاری                 facultative thermogenesis
[تغذیه] بخشی از اثر گرمایی غذا که تحت تأثیر اعصاب هم‌حس، افزون بر گرمازایی اجباری، مصرف می‌شود

 

گروه آب‌خاکی                                amphibious group
[نظامی] بخشی از نیروی آب‌خاکی که با هدایت یک فرمانده عملیات آب‌خاکی مشخصی را انجام می‌دهند

 

گروه‌درمانی  روان‌کاوانه                psychoanalytic group
 psychotherapy
[روان‌شناسی] نوعی گروه‌درمانی که در آن از مفاهیم و اصول و شیوه‌های اساسی روان‌کاوی مانند تداعی آزاد و تحلیل مقاومت و تفسیر رؤیا استفاده می‌شود

 

گروه‌زدگی                                                        groupthink
[سیاسی] وضعیتی که در آن فرصت نقد و ارزیابی آرای گوناگون از اعضای یک سازمان یا گروه گرفته می‌شود و آنها به‌ جای اظهارنظر شخصی ناچار با دیدگاه غالب همسو می‌شوند

 

گروه  شاهد                                                 control group
[علوم سلامت] گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته (در مطالعة موردشاهدی) یا با گروه دارای متغیر مستقل (در مطالعات هم‌گروه‍ی و تجربی) مقایسه می‌شود
متـ . شاهدها                                                     controls

 

گروه  متناهی‌مولد                    finitely generated group
[ریاضی] گروهی که با تعدادی متناهی عضو تولید شود

 

گریز  و  فرار                                      evasion and escape
[نظامی] عملیاتی که خروج نیروهای نظامی را از مناطق دشمن یا مناطق تحت نظر او ممکن می‌سازد

 

گز                                                                         Tamarix
[گیاهی] سرده‌ای از گزیان درختی یا درختچه‌ای همیشه‌سبز یا خزان‌دار با حدود 50 تا 60 گونه که بومی نواحی خشک اوراسیا یا افریقا هستند و معمولاً در خاکهای شور می‌رویند و می‌توانند شرایط قلیایی را نیز تحمل کنند؛ برگهای آنها فلس‌مانند است و در طول ساقه با هم همپوشانی دارند و معمولاً از نمک پوشیده شده‌اند و گلهایشان از سفید تا صورتی است که در سنبله‌های متراکم قرار دارند

 

گزارش  سفر                                               voyage report
[دریایی] گزارشی که فرماندة یک شناور برای صاحب کشتی یا اجاره‌کنندة کشتی تنظیم می‌کند و شامل اطلاعات مختلف از قبیل ورود به بنادر و خروج از آنها و بارگیری و تخلیه و مصرف سوخت و وضعیت جوّی است
گزنه                                                                       Urtica  
[گیاهی] سرده‌ای از گزنه‌ایان علفی چندساله با حدود 30 تا 45 گونه که به ‌طور وسیعی در امریکای شمالی و اروپا می‌رویند؛ برگهای آنها نرم و دندانه‌دار و متقابل است و مانند سایر قسمتهای هوایی گیاه با کرکهای گزنده و غیرگزنده پوشیده شده است؛ گلهایشان کوچک و سبز بسیار کم‌رنگ و دارای چهار یا پنج گلبرگ یا بی‌گلبرگ است که به ‌شکل متراکم در گل‌آذینهای طویل قرار دارند

 

گزنه‌ایان                                                            Urticaceae
[گیاهی] تیره‌ای از گل‌سرخ‌سانان درختچه‌ای یا علفی یا بالارونده و به‌ندرت درختی با 49 سرده و 550 گونه که در تمام جهان می‌رویند؛ برگهای آنها گوشواره‌ (stipule) دارد و حاشیه‌شان معمولاً کامل است و گلهایشان غالباً تک‌جنسی، اما گیاه یک‌پایه یا دوپایه است

 

گزیان                                                          Tamaricaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از میخک‌سانان اغلب علفی یا درختی کوچک یا درختچه‌ای با چهار سرده و 120 گونه بومی نواحی خشک آسیا و اروپا و افریقا که بسیاری از آنها در خاکهای شور می‌رویند؛ برگهای آنها معمولاً فلس‌مانند و به طول یک تا پنج میلی‌متر است و در طول ساقه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و در برخی گونه‌ها با ترشحات نمک پوشیده شده‌اند؛ گلهای آنها کوچک و منظم و چهار تا پنج ‌پر یا به‌ندرت شش‌پر است

 

گسترده‌ساز گوشت                                    meat extender
[ فنّاوری غذا] جزئی غیرگوشتی که برای بهبود طعم و بافت و ظاهر و خواص تغذیه‌ای نامیزه‌های گوشت به آن افزوده می‌شود

 

گسترش هامشی                                   broadside spread
[ژئوفیزیک] نوعی آرایش در لرزه‌نگاری بازتابی که در آن محل چشمه آشکارا خارج از خط گسترش قرار دارد

 

گستره  ←  گسترة صوتی

 

گسترة بهینه                                                 tessitura
[موسیقی] گسترة صوتی خاصی از یک بخش، به‌ویژه بخش آوازی، که در قیاس با کل گسترة آن بخش، از آن بیشتر استفاده می‌شود

 

گسترة پذیرفتنی کلان‌مغذی
 acceptable macronutrient
 distribution range, AMDR
[تغذیه] حـد دریافت کربوهیدرات و چربی و پروتئین به ‌طوری ‌که مواد مغذی مورد نیاز تأمین شود و خطر بیماریهای مزمن کاهش یابد

 

گسترة تراصوتی                                       transonic range
[فیزیک، هوایی] گستره‌ای از سرعتهای جسم متحرک در شاره که در فاصلة میان دو سرعت به شرح زیر قرار گیرند: 1. سرعتی که در آن فقط یک نقطه از جسم نسبت به شاره با سرعتی بیش از سرعت صوت حرکت ‌کند 2. سرعتی که در آن تمام نقاط جسم نسبت به شاره با سرعتی بیش از سرعت صوت در حرکت باشد

 

گسترة صوتی                                     range, compass
[موسیقی] طیف کامل صدای یک ساز یا صدای انسان،‌ از بم‌ترین تا زیرترین نغمه
متـ . گستره

 

گسترة  کِشَند                                            tide range,
 range of tide, tidal range
[ß اقیانوس‌شناسی] اختلاف ارتفاع میان یک فراکِشَند و فروکِشَند متوالی

 

گسیختگی ژنی                                        gene disruption
[ژن‌شناسی] غیرفعال‌سازی یک ژن با درنهش قطعه‌ای دیگر از دِنا در آن

 

گشت یک‌روزة ساحلی                           shore excursion
[گردشگری] گشت یک‌روزة برنامه‌ریزی‌شده در حین گشتهای دریایی
گفتاواز                                                       recitative
[موسیقی] گونه‌ای آواز تک‌خوانی در نمایش موسیقایی که در آن گفتار بازیگر بیشتر جنبة موسیقایی پیدا می‌کند

 

گفتاواز  خشک                                 recitativo secco,
 recitativo semplice
[موسیقی] گفتاوازی که تنها با سازهایی همراهی می‌شود که صدای بم را اجرا می‌کنند

 

گفتاواز مقید                                     recitativo obbligato
[موسیقی] گفتاوازی که سازهای همراهی‌کنندة آن، علاوه بر اینکه فضای هماهنگ را فراهم می‌کنند، بخشی از فضای لحنی یا انگاره‌ای را نیز اجرا می‌کنند

 

گفتاواز  همراهی‌شونده
           recitativo accompagnato,
 recitativo stromentato
[موسیقی] گفتاوازی که با همراهی سازگان/ ارکستر اجرا می‌شود

 

گفتاهنگ                                                       speech song
[موسیقی] نوعی آواز دکلمه‌وار که بین گفتار و آواز قرار می‌گیرد

 

گُل  ← شبکه

 

گُلِ ‌آتشی                                                               Phlox  
[ گیاهی] سرده‌ای از گُل‌آتشیان علفی چند‌ساله یا نیمه‌درختچه‌ای به‌ندرت یک‌ساله با حدود 50 گونه در امریکای شمالی و یک گونه در سیبری که اغلب آنها زینتی هستند؛ گلهای آنها به‌ندرت منفرد و غالباً با گُل‌آذین انتهایی خوشه‌ای منشعب (panicle) هرمی است، کاسة آنها لوله‌ای یا استکانی ـ لـوله‌ای است که اغلب کرکهای غده‌ای دارد؛ جام گل آنها قیف‌شکل و به‌ندرت لوله‌ای باریک یا صاف یا کرک‌دار با لَپهای کامل یا دوقسمتی تخم‌مرغی‌ یا مستطیل است؛ پرچمهای آنها کوتاه و به‌هم‌پیوسته و محصور در جام است؛ برگهای گیاهان این سرده کامل است و در پایین ساقه متقابل و در بالای ساقه متناوب است

 

گُل‌آتشیان                                                Polemoniaceae
[ گیـاهی ] تیره‌ای از خـلنگ‌سانان علفی یـک یا چـند ‌ساله یا به‌ندرت چوبی با هجده سرده و 300 گونه که اغلب در امـریکای شـمالی می‌رویند، ولی در نواحی معتدل غرب امـریکای جنـوبی و اوراسیا نیز یافت می‌شـوند؛ گلهای لولـه‌ای پنج ‌لَپی قیـف‌شکل آنـها به صـورت خوشـه یا سـرمانند است؛ تخـمدان این گیاهان سـه‌حجـره‌ای اسـت و خامـه‌های آنـها بـه سـه کـلالة باریـک منتهی می‌شود

 

گُل ‌آفتابی                                                              Cistus  
[ گیاهی ] سرده‌ای از گل‌آفـتابیان درختچه‌ای کوتاه یا مـتوسط با هجده گونه که بومی نواحی مدیترانه‌ای هستند و از قدیم در باغبانی به ‌کار می‌رفته‌اند؛ این سرده دارای تعدادی گیاه دوررگة باغی است که در نواحی گرم و اغلب در باغهای صخره‌ای کشت می‌شوند؛ گلهای این گیاهان درشت و منفـرد و به رنگهای سفید و صورتی و ارغوانی است که اغلب یک لکة درشت زرد یا تیره در قاعدة گلبرگ دارند، برگهای آنها بوی نافذی دارد و اغلب دارای انگمهای به‌‌شدت قابل اشتعال هستند

 

گُل  ‌استکانی                                                    Campanula
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌استکانیان علفی یک‌ساله و دوساله و چـندساله با حدود 300 گونه که بومی نواحی معتدل شمالی و مدیترانه‌ای و کوههای مناطق گرمسیری هستند، گلهای آنها زنگوله‌ای و معمولاً آبی‌رنگ است و بسیاری از آنها به‌عنوان گیاهان زینتی پرورش داده می‌شوند

 

گُل جالیز                                                          Orobanche
[گیاهی] سرده‌ای علفی انگلی با حدود 150 گونه از گل‌جالیزیان که عمدتاً بومی مناطق معتدل نیمکرة شمالی هستند
گُل‌جالیزیان                                              Orobanchaceae
[گیاهی] تیره‌ای از نعناسانان علفی انگلی یا نیمه‌انگلی یک یا چندساله با حدود 180 سرده و 2000 گونه که در غالب نقاط جهان مانند مناطق معتدل اوراسیا و امریکای شمالی و جنوبی و قسمتهایی از استرالیا و زلاندنو و مناطق گرمسیری پراکنده‌اند؛ گونه‌های انگلی آنها بدون سبزینه‌اند و فتوسنتز (photosynthesis) نمی‌کنند، اما نیمه‌انگلیها قادر به فتوسنتز هستند؛ بسیاری از سرده‌های آن پیشتر جزء گل‌میمونیان محسوب می‌شدند

 

گُل‌ حسرت                                                       Colchicum
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌حسرتیان علفی با حدود 30 گونه که بومی اوراسیا هستند؛ گلهای آنها بدون ساقه و شبیه گل زعفران است که در پاییز می‌شکفد و به آنها زعفران پاییزه یا چمنزار گفته می‌شود؛ میوة آنها پوشینة سه‌حجره‌ای است که در بهار، زمانی که برگها ظاهر می‌شوند، می‌رسد

 

گُل ساعتی                                                          Passiflora
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌ساعتیان بالارونده یا درختچه‌ای یا به‌ندرت علفی با حدود 500 گونه که برگهای آنها بدون کرک‌ و لَپ‌دار است

 

گُل‌ساعتیان                                                Passifloraceae
[گیاهی] تیره‌ای از مالپیگی‌سانان درختی یا درختچه‌ای یا بالارونده با حدود 18 سرده و 530 گونه که اغلب در مناطق استوایی می‌رویند

 

گُل ‌ سرخ                                                               Rosa    
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌سرخیان درختچه‌ای ایستاده یا بالاروندة تیغ‌دار با تعداد بسیاری گونة خودرو و اهلی که بیشتر بومی آسیا هستند، اما تعدادی هم بومی اروپا و شمال امریکا و شمال‌غربی افریقا هستند؛ گلها اغلب معطرند و بر اثر دستکاری ژنی در رنگ گلبرگ آنها تنوع بسیار ایجاد شده است؛ برگها متناوب و مرکب شانه‌‌ای (pinnately compound) و برگچه‌هایشان دندانه‌دار و تخم‌مرغی است

 

گُل‌سرخیان                                                         Rosaceae
[گیاهی] تـیره‌ای از گل‌سرخ‌سـانان درخـتی یا درختـچه‌ای یا بوتـه‌ای خزان‌دار یا گاهی همیـشه‌سبز با حـدود 100 سـرده و 2000 گونه که گسترش جهانی دارند، اما بیشتر در نواحی معتدل نیمکرة شمـالی می‌رویند؛ برگهای آنها سـاده یا مرکب شـانه‌ای (pinnately compound) و معمولاً با آرایش مارپیچی و در برخی گونه‌ها به ‌شکل متقابل است و گلهایشان رنگارنگ با پنج گلبرگ و پنج کاسبرگ و تعداد فراوانی پرچم با آرایش مارپیچی است

 

گُل ‌شرابی                                                      Calycanthus
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌شرابیان با دو گونة درختچه‌ای کوتاه و زینتی با پوست معطر و گلهایی با بوی شیرین که بومی امریکای شمالی هستند؛ این گیاهان دارای برگهایی ساده با حاشیه‌ای صاف و آرایشی متقابل هستند و گلبـرگهای آنـها ارغوانی‌ ـ قهوه‌ای تا قـرمز ماگنولیا‌مانند و همسان با کاسبرگهاست؛ نهنج میوه‌دار آنها گلابی یا تخم‌مرغ‌شکل است و تعداد زیادی فندقة تک‌دانه‌ای خشک دارد

 

گُل  ‌شیپوری                                                          Arum   
[گیاهی] سرده‌ای چندساله با غدة کروی یا تخم‌مرغی با حدود پانزده گونه که در اروپا و ناحیة مدیترانه و شمال افریقا و غرب آسیا پراکنده‌اند؛ برگهای این گیاهان غلاف‌دار با پهنک پیکانی و آرایش مارپیچی است که در قاعده پهن شده‌اند و گلهای آنها تک‌جنسی و فاقد گلبرگ است

 

گُل صدتومانی                                                        Paeonia
[گیاهی] تنها سرده از گل‌‌صدتومانیان که اغلب آنها علفی چندساله به ارتفاع نیم تا یک‌ونیم متر و برخی از آنها به‌ صورت درختچه‌های یک‌ونیم تا سه متری هستند و برگهایشان مرکب با بریدگیهای عمیق و گلهایشان درشت به رنگهای سفید و زرد و قرمز و اغلب معطر است و در اواخر بهار و اوایل تابستان شکفته می‌شود؛ این گیاهان بومی آسیا و جنوب اروپا و غرب امریکای شمالی هستند
گُل‌صدتومانیان                                               Paeoniaceae
[ گیاهی ] تیره‌ای از خاراشکن‌سانان اغلب علفی چندساله با یک سرده و حدود 33 گونه به ارتفاع نیم تا یک‌ونیم متر که برگهایشان مرکب با لَپهای عمیق و گلهایشان بزرگ و اغلب معطر است که در اواخر بهار و اوایل تابستان به رنگهای مختلف از جمله قرمز و سفید و زرد دیده می‌شود

 

گُل کاغذی                                                  Bougainvillea
[گیاهی] سرده‌ای با حدود چهار تا هجده گونه از گل‌کاغذیان که بومی امریکای جنوبی هستند

 

گُل‌کاغذیان                                               Nyctaginaceae
[گیاهی] تیره‌ای از میخک‌سانان با حدود 33 سرده و 290 گونه که اغلب به ‌طور گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و به تعداد کمی در مناطق معتدل پراکنده هستند و میوة منحصر‌به‌فردی به نام گل‌میوه (anthocarp) و دانه‌های گردة خیلی بزرگی (بزرگتر از 100 میکرون) دارند

 

گُل ‌ مغربی                                                         Oenothera
[گیاهی] سرده‌ای علفی از گل‌مغربیان با حدود 125 گونه که برخی یک‌ساله و برخی دوساله و برخی دیگر چندساله هستند و بومی امریکای شمالی و جنوبی به ‌شمار می‌آیند

 

گُل‌مغربیان                       Onagraceae, Oenotheraceae
[گیاهی] تیره‌ای از موردسانان اغلب علفی با حدود بیست سرده و 640 گونه که از مناطق شمالی گرفته تا مناطق جنوبی گرمسیری پراکنده هستند و آرایش برگهای آنها غالباً متقابل یا چرخه‌ای با جام و کاسة چهارقطعه‌ای و مادگی غالباً تحتانی است

 

گُل‌میمونی                                                     Antirrhinum
[گیاهی] سرده‌ای از گل‌میمونیان علفی با حدود بیست ‌گونه که در غرب امریکای شمالی و غرب منطقة مدیترانه می‌رویند؛ گلهای آنها لوله‌ای با تقارن دوطرفه و معمولاً بزرگ با دهانة بستة لب‌مانند است که مانع ورود اغلب حشرات به‌جز زنبورهای قوی می‌شود

 

گُل‌میمونیان                                          Scrophulariaceae
[گیاهی] تیره‌ای از نعناسانان علفی یک یا چندساله با 280 سرده و 3000 گونه که گسترش جهانی دارند، اما بیشتر در مناطق معتدل و کوهستانهای مناطق گرمسیری می‌رویند؛ گلهای آنها اغلب تقارن دوطرفه و گاهی شعاعی دارد و برگهایشان ساده یا بریدة شانه‌ای (pinnately) با آرایش متقابل یا متناوب یا گاهی فراهم است

 

گِلی‌ناز                                                                  Mollugo
[گیاهی] سرده‌ای از گِلی‌نازیان علفی با 35 گونه که در نواحی گرمسیری یافت می‌شوند؛ با اینکه برخی از گیاهان این سرده مصرف دارویی یا خوراکی دارند، در مجموع ارزش اقتصادی چندانی ندارند

 

گِلی‌نازیان                                                 Molluginaceae
[گیاهی] تیره‌ای از میخک‌سانان علفی یک‌ساله یا چندساله یا به‌ندرت درختچه‌ای کرکدار یا بدون کرک با پانزده سرده و حدود 100 گونه که قبلاً جزو تیرة بزرگ علف‌فرشیان (Aizoaceae) محسوب می‌شدند؛ آرایش برگهای آنها متناوب و متقابل یا چرخه‌ای با حاشیة کامل و گلهایشان معمولاً دوجنسی بدون گلبرگ یا با گلبرگهای کوچک با منشأ ناپرچمی (staminodal) است و میوة آنها فندقه یا پوشینة سه تا پنج‌شکافی است

 

گما  ←  گواهینامة مدیریت ایمنی

 

گنبدی‌ شدن                                                          doming
[ فنّاوری غذا] جمع شدن مادة غذایی در هنگام پخت

 

گِنِتوم                                                                    Gnetum
[گیاهی] تنها سرده از گِنِتومیان درختی یا درختچه‌ای یا بالاروندة همیشه‌سبز با حدود30 تا 35 گونه که در مناطق گرمسیری پراکنده‌اند؛ گیاهان این سرده برخلاف سایر بازدانگان دارای آوند چوبی هستند
گِنِتوم‌سانان                                                          Gnetales
[گیاهی] سرده‌ای چوبی از بازدانگان خشکی‌پسند که اساساً فسیلی از آنها یافت نشده است، اما اجداد آنها را نهاندانگان می‌دانند

 

گِنِتومیان                                                           Gnetaceae
[گیاهی] تیره‌ای از گِنِتوم‌سانان از بازدانگان گرمسیری که فقط یک سرده با حدود 30 گونه دارد؛ بیشتر گونه‌های افریقایی این تیره درختی و اغلب رقمهای آسیایی آن بالارونده‌های چوبی هستند و سایر گونه‌های آن در مناطق نوگرمسیری (neotropics) رشد می‌کنند؛ برگهای گیاهان این تیره پهن با رگ‌بندی (veining) مشبک ظاهراً شبیه به نهاندانگان است

 

گنجایش معادل‌ سواری
 automobile equivalent unit, AEU
[درون‌شهری] میزان گنجایش خودروبَر برای حمل وسایل نقلیه که با توجه به مساحت اشغال‌شده با خودروها در مقایسه با یک خودروِ استاندارد یا سواری محاسبه می‌شود

 

گنجینة  تاب                                            fold library
[ß پروتگان‌شناسی] دادگانی شامل ساختارهای سه‌بعدی که هر یک معرف یک تابِ حبة (domain fold) شناخته‌شده است

 

گندم                                                                    Triticum
[گیاهی] سرده‌ای از گندمیان که دارای برگهای بلند با ساقه‌های اغلب توخالی و گل‌آذینی با 20 تا 100 گل است و گلها در واحدهای دو تا شش‌تایی به نام سنبلچه (spikelet) قرار دارند که از بین آنها دو یا سه تا بارور می‌شود؛ دانة آن یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین غلات زراعی است

 

گندمیان                                         Poaceae, Gramineae
[گیاهی] تیره‌ای از گندم‌سانان با حدود 700 سرده و 12000 گونه که 20 درصد از پوشش گیاهی زمین را پوشانده است و غالب غلات و بسیاری از علوفه‌ها و همچنین بامبو را شامل می‌شود و از همین رو، بیشترین اهمیت اقتصادی را برای انسان دارد

 

گواهی آسیب‌دیدگی                     certificate of damage,
 certificate of survey 1
[دریایی] برگه‌ای که بازرس در تأیید آسیب‌دیدگی کشتی یا بار یا تجهیزات صادر می‌کند و جزئیات حادثه و میزان خسارت در آن قید می‌شود

 

گواهی ابطال ثبت                        certificate of deletion 
[دریایی] مدرکی که مأمور ثبت بندر صارکنندة گواهی پس از ابطال ثبت کشتی صادر کند

 

گواهی انبار مواد مصرفی            certificate of sea stores
[دریایی] گواهی که مأموران گمرک پس از مهروموم انبار آذوقه و لوازم کشتیهایی که مبدأ حرکت آنها بنادر خارجی بوده است صادر می‌کنند

 

گواهی پذیرش رده‌بندی
 certificate of first entry classification
[دریایی] تأییدیه‌ای مبنی بر پذیرش شناوری خاص در مؤسسة رده‌بندی

 

گواهی سلامت شناور                   certificate of pratique,
 free pratique, bill of health,
 certificate of free pratique
[دریایی] گواهی‌ای که مسئول بهداشت یک بندر در تأیید سلامت شناور ورودی و عاری بودن از بیماریهای مسری صادر می‌کند

 

گواهی عضویت                                   certificate of entry
[دریایی ] گواهی انجمن حمایت و جبران خسارت که پس از طی مراحل به کشتیهای مالکانی که عضو انجمن هستند تعلق می‌گیرد

 

گواهی  مالکیت                        certificate of ownership,
 owner’s oath for license
[دریایی] مدرکی که مالکیت کشتی را مشخص می‌کند و باید پیش از ثبت کشتی یا اخذ پروانه ارائه شود
گواهینامة  بَرازش                             certificate of fitness
[دریایی] گواهینامه‌ای که پس از بازرسی کشتی برای تأیید قابلیت حمل نوع خاصی از بار صادر می‌شود

 

گواهینامة بهداشت شناور
 ship sanitation certificate, SSC,
 ship sanitation control certificate
[دریایی] گواهینامه‌ای که مسئولان بهداشت بندر پس از بازرسی همة جوانب بهداشتی شناور صادر می‌کنند

 

گواهینامة  بین‌المللی امنیت کشتی
 international ship security
 certificate
[دریایی] گواهینامه‌ای که پس از گذراندن ممیزیهای لازم و حصول اطمینان از انطباق سامانة امنیتی کشتی با الزامات آیین‌نامة بین‌المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری صادر می‌شود
اختـ . گباک                                                      ISSC   

 

گواهینامة  ثبت                            certificate of registry,
ship’s certificate of registry,
ship’s register
[دریایی] مدرکی که ریز مشخصات شناور از قبیل بندر ثبت و شمارة ثبت و نام شناور و تابعیت آن و نام و مشخصات مالک و مشخصات موتور در آن نوشته می‌شود

 

گواهینامة رده‌بندی            certificate of classification,
 classification certificate
[دریایی] گواهینامه‌ای که یکی از انجمنهای رده‌بندی صادر و در آن ردة شناور را مشخص می‌کند

 

گواهینامة  مدیریت ایمنی
 safety management certificate
[دریایی] گواهینـامه‌ای که پس از گـذراندن ممـیزیهای لازم و حصول اطمینان از انطباق سامانة ایمنی کشتی با الزامات آیین‌نامة بین‌المللی مدیریت ایمنی صادر می‌شود
اختـ . گما                                                        SMC   

 

گواهینامة  معافیت  از  واپایی  بهداشتی
 ship sanitation control exemption certificate
[دریایی] گواهینامه‌ای که در پی احراز شرایط لازم و صدور گواهینامة بهداشت صادر می‌شود و به منزلة معافیت شش‌ماهة شناور از واپایی بهداشتی است

 

گواهی  وارسی                              certificate of survey 2
[دریایی] گواهی‌ای که پس از هر نوع وارسی صادر می‌شود

 

گودال رُمبشی                                  collapse depression
[زمین] گودالی بیضی‌شکل یا کشیده در سطح جریان گدازه که حاصل رُمبش تمام یا بخشی از سقف یک تونل گدازه است

 

گور                                                     grave, burial 2
[باستان‌شناسی] مکانی برای تدفین انسان و گاهی حیوان

 

گور  آشفته                                              disturbed burial
[باستان‌شناسی] گور دست‌خورده‌ای که کل یا بخشی از محتویات آن از وضعیت نخستین خارج شده باشد

 

گورآهون                         catacomb, catacomb grave
[باستان‌شناسی] نوعی گورستان زیرزمینی با دالانها و حجره‌های متعدد در روم باستان که از جمله مشهورترین آنها در زیر شهر رم قرار دارد

 

گورابه                                                           crypt   
[باستان‌شناسی] سردابه‌ای که معمولاً در زیر معابد یا بناهای مذهبی قرار دارد و بعضی اوقات مردگان را در آن پنهان می‌کردند و در آن مراسم دعا بر پا می‌شد
گورالوار                                                         timber grave
[باستان‌شناسی] نوعی گورلان با ساختار چوبی مربوط به فرهنگ هند و اروپاییان دشتهای اوراسیا

 

گور بازبسامان                                   rearticulated burial,
 false extended burial,
 placed bone burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن بقایای استخوانی یک جسد بر خلاف حالت طبیعی آن دوباره سامان‌دهی شده است

 

گوربان                                              mortuary priest
[باستان‌شناسی] فردی در عهد باستان که برای اجرای مناسک خاک‌سپاری و نیایش و اهدای پیشکش روزانه در یک آرامگاه به خدمت گماشته می‌شد

 

گور بسامان                                          articulated burial,
 proper burial, formal burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن بقایای استخوانی یک جسد در حالت طبیعی قرار دارد

 

گور  بی‌توشه                               unaccompanied burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن هیچ‌گونه دست‌ساخته یا گورنهاده‌ای به‌ همراه جسد وجود نداشته باشد

 

گور پاره‌بسامان                       partial articulated burial,
 mutilated burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن بقایای استخوانی یک جسد به تکه‌هایی تقسیم شده است و فقط بخشهایی از آن در حالت طبیعی و منظم قرار دارد

 

گورپشته                               tumulus, round barrow
[باستان‌شناسی] گورتپه‌ای با قاعدة دایره‌شکل که در ایران اغلب به عصر آهن تعلق دارد

 

گور  پله‌ای                                                  stepped grave
[باستان‌شناسی] گوری که پله‌ای حفر شده است

 

گورپوش                                    grave cover, grave slab
[باستان‌شناسی] سنگی که برای پوشاندن روی گور به ‌کار می‌رود

 

گورپیکره                                                               effigy  
[باستان‌شناسی] مجسمه یا نقشی بر روی اثر یادمانی یا سنگ قبر

 

گور تاقی                                                         burial vault
[باستان‌شناسی] گورخانه‌ای سنگی یا آجری که غالباً دارای پوششی قوسی است

 

گورتپه                          burial mound, grave mound
[باستان‌شناسی] تپة بزرگی از خاک و سنگ که در هنگام تدفین بر روی گور ساخته می‌شد

 

گورتل                                                          barrow 
[باستان‌شناسی] گورتپه‌ای مختص بریتانیا

 

گورتلان                                         barrow cemetery,
 barrow field    
[باستان‌شناسی] گورستان‍ی متشکل از چندین گورتل

 

گور  توشه‌دار                                    accompanied burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن به‌ همراه جسد، دست‌ساخته‌ها یا گورنهاده‌هایی ‌نیز دفن شده باشد

 

گورجامه                                  grave-cloth, burial cloth
[باستان‌شناسی] پارچه یا جامه‌ای که برای پوشاندن جسد در هنگام تدفین به‌ کار می‌رود
گور  جمعی                                               mass grave
[باستان‌شناسی] گوری که حاوی بقایای درهم‌ریختة چند جسد یا بخشهایی از اجساد و گاه چند جسد کامل باشد

 

گور  جنگاور                                                warrior burial
[باستان‌شناسی] گوری شامل جسد یا بقایای جسد یا خاکستر جنگجوی جوشن‌پوش و خودبرسرنهاده و مجموعه‌ای از جنگ‌افزارها

 

گورچال                                                                pit grave
[باستان‌شناسی] گور کم‌عمقی در بستر صخره یا در زیر یک گورخان

 

گور چاهی                             shaft grave, shaft tomb
[باستان‌شناسی] گوری که در آن گورخانه در انتهای یک چاه عمودی قرار گرفته است

 

گور چندبخشی                                    segmented cist
[باستان‌شناسی] گورِ صندوقی خرسنگی (megalithic) یا گونه‌ای اتاق تدفین که با سنگ یا خشت به چند بخش تفکیک شده است

 

گور چندتایی                                       multiple grave
[باستان‌شنـاسی] گوری که در آن چند جسـد کامل و یکـپارچه وجود داشته باشد

 

گورخان                                                        kurgan 
[باستان‌شناسی] پشته‌ای از خاک و سنگ که بر روی یک گور زیرزمینی یا گورلان ساخته می‌شد

 

گورخانه                                                    burial chamber
[باستان‌شناسی] اتاقی سنگی یا چوبی که در آن به اشکال مختلف تدفین صورت گرفته باشد

 

گور  دالان‌دار                passage grave, passage tomb
[باستان‌شناسی] گونه‌ای آرامگاه حجره‌‌ای یا خرسنگی (megalithic) که برای رسیدن به آن ‌باید از یک دالان باریک سنگی گذشت

 

گور دالان‌دار بزرگ               developed passage grave
[باستان‌شناسی] گوری یادمانی از دورة نوسنگی پایانی با یک یا چند حجرة سنگی که در زیر تپه‌ای به قطر بیش از 35 متر قرار دارد و دسترسی به آن از طریق یک دالان سنگی دراز امکان‌پذیر است

 

گور دالان‌دار چندحجره‌ای        multiple passage grave
[باستان‌شناسی] گونه‌ای گور دالان‌دار کوچک دورة نوسنگی، دارای دو حجره یا بیشتر، در زیر یک تپة واحد

 

گور دالان‌دار کوچک                   simple passage grave
[باستان‌شناسی] گوری یادمانی از دورة نوسنگی آغازین و میانه با یک یا چند حجرة سنگی که در زیر تپه‌ای به قطر کمتر از 35 متر قرار دارد و دسترسی به آن از طریق یک دالان سنگی کوتاه امکان‌پذیر است

 

گوردخمه  ← آرامگاه صخره‌ای

 

گورستان                                                     cemetery
[باستان‌شناسی] مکانی برای دفن مردگان

 

گورستان چندآیینی                                mixed cemetery
[باستان‌شناسی] گورستانی که گورهای آن نشان از آیینهای مختلف داشته باشد

 

گورستان  شاهی                                Royal Cemetery
[باستان‌شناسی] محوطه‌ای در جنوب میان‌رودان دارای دوهزار و پانصد آرامگاه متعلق به اواخر سلسله‌های آغازین تا سلسلة سوم اور

 

گورستان  شهری                                urban cemetery
[باستان‌شناسی] گورستان‍ی معمولاً بزرگ که غالباً در داخل یا نزدیک شهر قرار دارد
گورسنگ                                   ledger stone, ledger
[باستان‌شناسی] قطعه‌سنگ تختی که روی گور را با آن می‌پوشانند

 

گور صندوقی                                                     cist grave,
 cist tomb, cist
[باستان‌شناسی] گوری از سنگ یا خشت یا آجر به‌ شکل صندوق که جسد و گورنهاده‌ها را داخل آن قرار می‌دادند

 

گورلان                                             mortuary house
[باستان‌شناسی] سازه‌ای از چوب یا سنگ شبیه به خانه در زیر گورتل یا گورتپه که از آن به‌عنوان گور استفاده می‌شد

 

گور لانه‌کبوتری                                      columbarium
[باستان‌شناسی] هر یک از گورها یا خاکستردانهایی که در یک مجموعه به‌ صورت طبقه‌طبقه در دیوار تعبیه شده باشد

 

گورلایه                                    burial layer, burial level
[باستان‌شناسی] لایه‌ای که دربرگیرندة یک یا چند تدفین باستانی است

 

گورمان                                       mortuary enclosure
[باستان‌شناسی] سازه‌ای از خاک و سنگ و چوب برای حفظ اجساد، پیش از تدفین گروهی آنها

 

گورمیدان                                                  grave field
[باستان‌شناسی] گورستان باستانی، به‌ویژه در عصر مفرغ و آهن اروپا، بدون سازه‌های روزمینی مانند گورنشان یا سنگ‌افراشت (orthostat)

 

گور نابسامان                                   disarticulated burial,
 bone scatter burial,
 bone tumbled burial,
 tumbled bone burial,
 disordered burial,
 dismantled burial, bunched burial
[باستان‌شناسی] گوری که در آن بقایای استخوانی یک جسد پراکنده یا درهم‌ریخته است

 

گورنبشته                                                      epitaph
[باستان‌شناسی] نوشتة کوتاهی که به یاد متوفی بر سنگِ‌قبر او می‌نگارند

 

گورنشان                          grave marker, burial marker
[باستان‌شناسی] هر شیئی که محل یک گور را مشخص کند

 

گورنهاده                           grave goods, burial goods
[باستان‌شناسی] مجموعة دست‌ساخته‌ها و اشیایی مانند جواهرات و رزم‌افزارها و غذاها که در هنگام تدفین جسد با او در گور نهاده می‌شد، با این اعتقاد که بعد از مرگ به کار متوفی بیاید

 

گور نیم‌بسامان                       semi-articulated burial,
 articulated fragment, burial of parts
[باستان‌شناسی] گوری که در آن نیمی از بقایای استخوانی یک جسد به حالت منظم و طبیعی قرار دارد و بخشهای دیگر درهم‌ریخته و نامنظم است

 

گورهای کانونی                                                 focal grave
[باستان‌شناسی] گورهایی که به ‌سبب وجود گوری شاخص در پیرامون آن ایجاد شده‌اند و ساختاری متفاوت با سایر گورهای گورستان پیدا کرده‌اند

 

گوساله                                                                         calf
[فنّاوری غذا] گاو نر یا گاو ماده‌ای که کمتر از هشت ماه سن داشته باشد

 

گوشاب                                                         Potamogeton
[گیاهی] سرده‌ای آبزی اغلب چندساله از گوشابیان که بیشتر در آب شیرین می‌روید و دارای زمین‌ساقه است و برگها اغلب به‌جز در محل گل‌دهی ساقه، ‌متقابل هستند
گوشابیان                                           Potamogetonaceae
[گیاهی] تیره‌ای از قاشق‌واش‌سانان چندسالة آبزی با حدود دو سرده و 100 گونه که پهنک (blade) برگ آنها شناور یا غوطه‌ور است و ساقة آنها معمولاً بندبند و گلهایشان چهارپر و بدون گلبرگ است و میوة آنها به‌ صورت فندقة یک تا چهارتایی یا شفت کوچک (druplet) است

 

گوش‌بان                 hearing protection device, HPD,
 ear defender
[ß شنوایی‌شناسی] وسیله‌ای حفاظتی که با پوشاندن گوش یا بستن مجرای گوش بیرونی خطر افت شنوایی نوفه‌زاد را کاهش می‌دهد
متـ . محافظ شنوایی                             hearing protector
       محافظ گوش                                           ear protector

 

گوش‌پوش                                                              earmuff
[ßشنوایی‌شناسی] نوعی گوش‌بان که لالة‌گوش را به‌‌طور کامل می‌پوشاند

 

گوشت آب‌نمکی                                             brined meat
[ فنّاوری غذا] گوشت نگهداری‌شده در آب‌نمک

 

گوشت  بزغاله‌شیری                                              capretto
[فنّاوری غذا] گوشت کم‌چربی بزغالة زیر پنج‌ماهی که فقط با شیر تغذیه شده باشد

 

گوشت  خشک                                                  dried meat
[ فنّاوری غذا] گوشتی که برای نگهداری آن را خشک کرده‌اند

 

گوشت‌زدایی                                           excarnation,
 decarnation, flesh picking,
 skeletalization,
 mechanical defleshing, defleshing
[باستان‌شناسی] زدودن پوست و گوشت و دیگر بافتها از استخوان مرده

 

گوشت  سیاه‌بُرش                                dark cutting meat,
 black beef, dark cutter beef
[فنّاوری غذا] گوشتی که در نتیجة سیاه‌بُرشی رنگی تیره و کیفیتی نازل دارد

 

گوشت  شکار                                                   game meat
[فنّاوری غذا] گوشت پرندگان یا حیوانات‌وحشی یا پرورشی که شکار شده‌اند

 

گوشت عمل‌آمده                                              cured meat
[فنّاوری غذا] گوشتی که با افزودن مواد عمل‌آور، مانند نمک‌طعام و مواد تثبیت‌کنندة رنگ، فراوری شده است

 

گوشت قل‌قلی                                                     meat ball
[فنّاوری غذا] فراوردة گوشتی تهیه‌شده از گوشت چرخ‌کرده که آن را به شکل گلوله درمی‌آورند و سپس می‌پزند

 

گوشت کم‌چربی                                                          lean
[فنّاوری غذا] گوشتی که چربی بسیار کمی دارد

 

گوشت گاو                                                               beef
[فنّاوری غذا] گوشت گاو اعم از گاو نر و گوساله و گاو ماده و گاو نر اخته‌ و ورزا

 

گوشت  گوساله                                                       veal
[فنّاوری غذا] گوشت گوساله‌ای که قبل از بیست هفتگی کشتار شده باشد

 

گوشت‌مایه                                        forcemeat stuffings
[فنّاوری غذا] مخلوط چرخ‌شده و پرادویة گوشت و پیاز و سبزیجات و زبرة مغز نان

 

گوشت  مرغ                            chicken 1, chicken meat 1
[فنّاوری غذا] گوشت مرغ اعم از خروس بالغ و خروس اخته و مرغ بالغ و جوجه‌خروس و جوجة گوشتی و جوجة نابالغ
گوشت مرغ بالغ                                                   hen meat
[فنّاوری غذا] گوشت مرغ‍ی که بیش از هجده ماه سن داشته باشد

 

گوشت مرغ گوشتی                                      broiler meat,
 chicken meat 2, broiler muscles
[فنّاوری غذا] گوشتی که از مرغ گوشتی به ‌دست می‌آید

 

گوش‌گیر                                                                earplug
[ß شنوایی‌شناسی] نوعی گوش‌بان که درون مجرای گوش بیرونی قرار می‌گیرد و آن را به کلی می‌بندد

 

گوشوارکی                                                         Euonymus
[گیاهی] سرده‌ای از گوشوارکیان درختچه‌ای یا بالاروندة چوبی یا درختی کوتاه با حدود 170 گونه که بومی مناطق معتدل آسیا و امریکای شمالی و اروپا هستند؛ این سرده شامل تعداد زیادی گونة درختچه‌ای زینتی معروف است

 

گوشه‌ترک                                                            toe crack
[متالورژی] ترکی که معمولاً در گوشه‌های جوش به وجود می‌آید و با حرکت بر روی سطح فلز پایه امتداد می‌یابد

 

گوشه‌جوش                                                        fillet weld
[متالورژی] نوعی جوش بین دو صفحة تقریباً عمودبرهم به‌ گونه‌ای که مقطع جوش‌پرکن تقریباً مثلث‌شکل شود

 

گوفه                                                         trawl, trawl net
[دریایی] تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف که از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود

 

گوفه‌کِش                                                                trawler
[دریایی] نوعی شناور ماهیگیری که با استفاده از گوفه صید می‌کند

 

گوفه‌کِشی                                                             trawling
[دریایی] صید آبزیان با گوفه

 

گوة  تسمه                                       belt edge wedge,
 belt edge insert,
shoulder belt wedge
[تایر ] نواری لاستیکی که بر لبة تسمة تایرهای رادیال (radial tyre) قرار داده می‌شود تا بر دوام آنها بیفزاید

 

گویچة وارفته                                            molten globule
[ß پروتگان‌شناسی] دسته‌ای از مولکولها که از نظر ساختاری به هم وابسته‌اند و به‌سرعت به یکدیگر تبدیل می‌شوند و به‌کُندی به یک ساختار فضایی منحصربه‌فرد بدل می‌شوند

 

گیابنداک                                                       phytobezoar
[تغذیه] توده‌ای متشکل از باقی‌مانده‌های هضم‌نشدة گیاهی که ممکن است باعث انسداد لولة گوارش شود

 

گیاستروژن                                                 phytoestrogen
[تغـذیه] ترکیبات شـبیه به استروژن که از مـنابع غذایی گیاهی تأمین می‌شوند

 

گیامایه                                                      phytochemical
[تغذیه] مادة غیرمغذی و فعال زیستی که به‌ طور طبیعی در گیاهان وجود دارد و در کاهش خطر ابتلا به سـرطان و بیماریهای قلبی ـ عروقی سودمند است

 

گیاه‌پالایی                                            phytoremediation
[محیط‌زیست] پالودن یا تصفیة خاک و آب زیرزمینی آلوده با استفاده از گیاهان یا درختان

 

گیاه‌سوز                                                            phytotoxic
[محیط‌زیست] ویژگی مادة زیانبار برای گیاهان
گیاه‌سوزی                                                   phytotoxicity
[محیط‌زیست] میزان زیانباری مادة گیاه‌سوز برای رشد گیاه

 

گیاه  ناخواسته                                        volunteer plant,
 volunteer
[زراعت] گیاه یا محصولی که بر اثر ریزش بذر یا وجود بقایای گیاهان روییده باشد

 

گیرانداز                                             entanglement 1
[نظامی] تور خاصی که پلیس ضدشورش از آن برای متوقف ساختن خودرو یا به دام انداختن تظاهرکنندگان استفاده می‌کنند

 

گیرندة  شیمیایی                                     chemoreceptor,
 chemoceptor
[پایة پزشکی] گیرنده‌ای که با مواد شیمیایی تحریک می‌شود

 

گیرندة  مکانیکی mechanoreceptor
[پایة پزشکی] گیرنده‌ای که با پیچش یا فشار مکانیکی تحریک می‌شود

گیرندة  مکانیکی  آستانه‌بالا ←  دردگیرندة  مکانیکی

منبع/ پایگاه اطلاع رسانی دولت27/7/90

جهت مراجعه به پست مربوط به واژه های بعدی روی لینک زیر کلیک فرمایید

  http://just1.persianblog.ir/post/836/

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب