دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اقدام خواهان به رفع نقص قسمتی از اخطار نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اقدام خواهان به رفع نقص قسمتی از اخطار دفتر دادگاه

     


  سؤال ـ اگر پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت کامل به تجدیدنظرخواه اقدام نماید لیکن به صورت کامل رفع نقص نشود و به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر مجدداً از این جهت که رفع نقص به صورت کامل انجام شده اعاده نماید حال وظیفه دادگاه بدوی در این خصوص و حالت چیست؟

نظریه شماره 245/7 ـ 23/1/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

       با توجه به صراحت مقررات تبصره2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از پرونده رفع نقص به عمل نیامده باشد دادگاه بدوی بایستی طبق مقررات تبصره مذکور اقدام نماید و در صورتی که مراتب رفع نقص به طور کامل به تجدیدنظرخواه اعلام شده باشد ولی رفع نقص نگردیده باشد (در همان مرحله اول) نیازی به اعلام مجدد به وی (تجدیدنظرخواه) نمی‌باشد. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - بیست و ششم مهر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۱۷

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا