عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المل نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک  تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی

 


 

     ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

اساسنامه مجموعه مدارک تحقیقات حمل‌ونقل بین المللی

     مقدمه
     مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی، یک پایگاه داده‌های فهرست مراجع تحقیقات حمل ‌و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه‌ای در زمینه تحقیقات حمل ‌و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می‌باشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل ‌و نقل می‌باشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارائه‌شده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منـبع به آن اضافه می‌شود. چهار زبان رسمی در این پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل دسترس می‌باشد. از ژانویه 2003 (دی‌ماه 1381) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل ‌و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود.

     محتوای پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی

     سندهای این پایگاه داده‌ها شامل زمینه‌های زیر در ارتباط با حمل ‌و نقل جاده‌ای و ترکیبی می‌باشد:
     ـ  ایمنی راه
     ـ  ترافیک وسایل نقلیه باری
     ـ  حمل ‌و نقل ترکیبی
     ـ  مدیریت و تأمین مالی راه
     ـ  اقتصاد حمل ‌و نقل و سیاست‌گذاری
     ـ  ساخت روسازی، پلها و تونلها
     ـ  طراحی راه و سازه‌های مرتبط
     ـ  زهکشی خاک 
     ـ  عملیات خاکی
     ـ  مصالح
     ـ  نگهداری راه
     ـ مکانیک خاک و سنگ
     مالکیت و مدیریت
     سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، مالک پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی می‌باشد که در چهارچوب برنامه تحقیقات جاده‌‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با همکاری اعضاء آن تشکیل شده است. هر عضو، حقوق مالکانه اسناد ارسالی خود را حفظ می‌نماید و در قبال هرگونه تغییر در آن مختار است. پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی به وسیله دبیرخانه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود و بخشی از برنامه کاری سالانه تدوین شده توسط کارگروه راهبری به شمار می‌آید که به شورای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه تقدیم می¬شود. 
     در‌آمد پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی از دریافت حق عضویت، درآمد حاصل از بهره¬برداری تجاری از محصولات و سایر کمکها و منابع  تأمین می‌گردد.
     عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی
     عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی برای تمامی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، آزاد است. منافع عمده‌ای که به مؤسسات تحقیقات حمل ‌و نقل با عضویت در این پایگاه داده‌ها تعلق می‌گیرد عبارت است از:
     ـ امکان انتشار گسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان
     ـ شبکه‌سازی منافع با سازمانهای عضو پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی در سراسر جهان
     ـ دسترسی به اطلاعات منتشرشده کشورهای عضو و تحقیقات در حال انجام
     اعضاء پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی به دو گروه تقسیم‌بندی شده‌اند: 
     ـ اعضاء 
     ـ اعضاء همکار
     اعضاء
     الف ـ عضو پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی، مؤسسه یا سازمان ملی است که از طرف کشور متبوع خود معرفی شده است. یک کشور می‌تواند چند عضو را معرفی کند.
     ب ـ فقط مؤسسات یا سازمانهای کشور‌هایی که در برنامه تحقیقات جاده‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فعال می‌باشند، می‌توانند به عنوان عضو معرفی شوند.
     پ ـ عضو(اعضاء) هر کشور تعهد می¬کند از طریق یک مرکز هماهنگ‌کننده زبان شناختی، مطالب و اسناد ملی (اطلاعات علمی، مقالات فنی، تحقیقات در دست انجام، استانداردها و دیگر مقررات رسمی و غیره) را برای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فراهم نماید.
     ت ـ اعضاء پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی در تأمین مخارج آن از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه مشارکت می‌کنند.
     اعضاء همکار
     الف ـ عضو همکار پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی، مؤسسه یا سازمانی از کشور غیرعضو برنامه تحقیقات جاده‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه است.
     ب ـ اعضاء همکار تعهد می¬کنند از طریق یک مرکز هماهنگ‌کننده زبان شناختی، مطالب و اسناد ملی (اطلاعات علمی، مقالات فنی، تحقیقات در دست انجام، استانداردها و دیگر مقررات رسمی و غیره) را برای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فراهم نمایند.
     پ ـ اعضاء همکار پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی در تأمین مخارج آن از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه مشارکت می‌کنند.
     تشکیلات و سازماندهی
     کارگروه راهبری
     کارگروه راهبری طبق اختیارات و عملکرد خود بر فعالیتهای سیستم پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی نظارت می‌کند.
     کارگروه اجرائی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی
     الف ـ وظایف
     ـ ارائه گزارش به کارگروه راهبری و هدایت کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی؛
     ـ ارائه پیشنهادهایی درباره بودجه پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی و اتخاذ اقدامات لازم جهت تأمین بودجه فعالیت‌های این پایگاه،
     ـ ارائه پیشنهاد جهت‌گیری راهبردی (از جمله در صورت لزوم تشکیل گروههای مشورتی و گروههای اقدام فوری)  و پرداختن به موضوعات سیاستگذاری؛
     ـ ارائه توصیه در مورد توسعه و دورنمای آینده
     ب ـ اعضاء
     یک مدیر (تعیین شده توسط کارگروه راهبری)، یک نماینده از هر یک از مراکز هماهنگ‌کننده ‌زبان شناختی، یک نماینده از ایالات متحده آمریکا، رئیس کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی و یک نماینده از دبیرخانه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که به اعتبار سمت و مقام خود عضو کارگروه هستند.
     پ ـ جلسات
     کارگروه اجـرائی هیچ برنامه زمانی مـشخصی برای اجلاس خود ندارد و جلسات بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
     عضویت و پوشش جغرافیایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی
     تا به امروز بیست و شش مؤسسه تحقیقاتی از نوزده کشور از سی کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی مشارکت داشته و به آن کمک می‌کنند. چهار مؤسسه از کشورهای غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیز جزء اعضاء فعال پایگاه داده‌ها به شمار می‌روند.
     بدین ترتیب پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی منعکس‌کننده تحقیقات حمل ‌و نقلی بیست و سه کشور می‌باشد. این پایگاه همچنین چکیده‌هایی از مقالات حمل ‌و نقلی منتشرشده توسط سایر مؤسسات و سازمانها نظیر شورای تحقیقات حمل ‌و نقل، کنفرانس اروپایی وزراء حمل ‌و نقل و مجمع جهانی راه را نیز شامل می‌شود.
     کاربران پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی
     به طور معمول افراد زیر کاربران پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی را تشکیل می‌دهند:
     ـ پژوهشگران در زمینه حمل ‌و نقل
     ـ متصدیان کتابخانه‌های حمل ‌و نقل
     ـ دولتهای ملی و محلی
     ـ متولیان حمل ‌و نقل
     ـ دانشجویان و دانشگاهیان
     ارزش پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی
     کاربران کنونی این پایگاه داده‌ها اذعان دارند که پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی ابزاری قدرتمند و مفید می‌باشد که آنها را قادر به شناسایی مؤثر مقالات پژوهشی حمل ‌و نقل در یک موضوع مشخص نموده است. این امر صرفه‌جویی زمانی عمده‌ای را در مقایسه با جستجوهای پراکنده اینترنتی در میان ناشران و مؤسسات پژوهشی حمل ‌و نقل در سراسر جهان به دست می‌دهد. دیدگاههای کاربران در خصوص منحصر به ‌فرد بودن پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی عبارتند از:
     ـ کیفیت چکیده‌ها: چکیده‌های قرار داده‌شده در این پایگاه داده‌ها منحصر‌ به‌ فرد و دارای اطلاعات و جزئیات کافی هستند.
     ـ پوشش: با شبکه‌سازی جهانی، این پایگاه داده‌ها دورنمایی جهانی در زمینه حمل ‌و نقل به دست می‌دهد.
     ـ هماهنگی ساختار اسناد ثبت‌شده: تمامی اسناد از چهارچوب داده‌های مشابهی پیروی می‌کنند و متضمن چکیده و دارای زمینه‌های جستجوی مشابه هستند.
     ـ ورودی (کلمات کلیدی و مخفف‌ها) در تمامی زبان‌های رسمی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی) امکان‌پذیر است و چکیده‌ها فقط به یکی از این چهار زبان ارائه شده‌اند.
     پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی به تغییرات شرایط کاربران و اعـضاء خود به خوبی واکنش نشـان می‌دهد و از سال 1999 مـیلادی 
     (1377 هجری شمسی) دامنه پایگاه داده‌ها گسترش یافته است و موضوعاتی همچون اقتصاد حمل ‌و نقل، سیاست‌گذاری حمل ‌و نقل و حمل ‌و نقل ترکیبی را در بر می‌گیرد.
     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم شهریور ‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی / منبع  روزنامه رسمی سه شنبه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب