عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
تغییر محل خدمت مستخدم دولت بدون درخواست او وجاهت قانونی ندارد نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸

تغییر محل خدمت مستخدم دولت بدون درخواست او وجاهت قانونی ندارد و خارج حیطه اختیارات مدیریتی است

 تاریخ: 13/11/1381 / شماره دادنامه: 412       کلاسه پرونده: 79/349

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجدید نظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه:الف-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/464 موضوع شکایت آقای اسماعیل هامیان رومیانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم مورخ 14/7/1375 و تقاضای اجرای ماده 21 قانون دیوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 31/6/1378 چنین رأی صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض شاکی به حکم انتقال مورخ 14/7/1375 از عجب‌شیر آذربایجان شرقی به گناوه استان بوشهر هرچند که تغییر محل خدمت مستخدم از اختیارات و وظایف مدیریت سازمان متبوع مستخدم است لکن این اختیار مطلق نیست و استفاده از آن بایستی براساس ضوابط و مقررات قانونی و دلایل توجیهی از لحاظ نیاز و ضرورت انتصاب جدید صورت گیرد. بنابه مراتب مذکور و توجه به احکام خلافی که درباره شاکی صادر گردیده و به موجب دادنامه‌های مورخ 17/1/1372 و 25/5/1375 شعبه هشتم دیوان ابطال شده و نتیجتاً شاکی طبق حکم ومورخ 14/1/1375 به سمت نماینده ثبت عجب‌شیر منصوب و مشغول به کار گردیده، انتقال مشارالیه پس از 6 ماده از عجب‌شیر به گناوه با مسافت تقریبی 2600 کیلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محکومیت صرفاً بنا به دستور ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک و بدون رضایت مستخدخم و بدون ارائه دلایل توجیهی از لحاظ ضرورت این انتقال صورت گرفته مثبت تضییع حقوق قانونی نامبرده تشخیص و حکم انتقال مورد اعتراض ابطال می‌گردد.

ثانیاً... 2- شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1926 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 791مورخ 31/6/1378 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 12/2/1379 چنین رأی صادر نموده است، گرچه انتقال مستخدم با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری و در چارچوب آن در اختیار دستگاه متبوع می‌باشد که از جمله آن موارد اعلام نیاز و رضایت مستخدم بوده که در ما نحن فیه باتوجه به اظهارات نمایندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 29/6/1378 اعلام نیازی در پرونده مشاهده نمی‌شود علیهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالی از اشکال قانونی است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید می‌شود. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/97 موضوع شکایت آقای محمدابراهیم ذوالفقاری به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغو حکم انتقال مورخ 13/11/1375 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 19/7/1376 چنین رأی صادره نموده است، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اعلام نموده

هر نهاد یا سازمانی براساس سیاستهای کلی تشکیلات و رفع نیاز محلهای مختلف تصمیم به تقل و انتقالاتی می‌گیرد.

انتقال آقای محمدابراهیم ذوالفقاری هم با توجه به سیاستهای پیش‌بینی شده و مصالح و مقتضیات اداری که از اختیارات بارز رییس دستگاه می‌باشد انجام گرفته است. با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اختیارات رییس سازمان مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی از ناحیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احراز نمی‌شود فلذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. ج-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/101 موضوع شکایت آقای سید‌عبدالحسین اعظمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌خواسته لغو حکم مورخ 6/2/1375 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق مجازاتهای تعیین شده در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و اعمال این مجازات بدون طرح موارد تخلف در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موجه نیست و از طرفی اعمال سیاست و مقتضیات اداری بدون کسب موافقت کارمند راجع به تغییر محل خدمت وی موجه نخواهد بود، بنابراین شکایت شاکی را در خصوص انتقال وی به ثبت مرودشت بدون تقاضای وی و یا صدور حکم از مرجع رسیدگی به تخلفات اداری وارد تشخیص و رأی به لغو حکم مورخ 6/2/1375 کارگزینی صادر می‌نماید. 2- شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 3/77/252 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره 1798مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 6/3/1377 چنین رأی صادره نموده است، اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 3/10/1376 صادره از شعبه هفتم دیوان باتوجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

                                                        رأی هیأت عمومی                                                           

هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تعییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. بنابراین اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده 12 قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 791 مورخ 31/6/1378 شعبه هشتم بدوی که باتوجه به محتویات پرونده صادر شده و مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.              معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد/ نقل از شماره 16921-16/1/1382 روزنامه رسمی/ 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب