عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
مغایرت قانونی محدودیت اشتغال مهندسان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠

مغایرت قانونی محدودیت اشتغال مهندسان شاغل در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در فعالیت‌های مهندسی

رأی شماره 347 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 3891ـ 1265ـ160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران موضوع یکصد و  نود و هفتمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعمال محدودیت نسبت به مهندسان شاغل (اشخاص حقیقی) در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در زمینه اشتغال در فعالیت‌های مهندسی

      تاریخ دادنامه: 23/8/1390       شماره دادنامه: 347      کلاسه پرونده: 88/559
      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


 

      شاکی: آقای رمضان کریمیان
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره3891ـ 1265ـ160 مورخ13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران، موضوع یکصد و نود و هفتمین جلسة رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران
      گردش کار: به موجب متن ماده واحده مصوبه یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) در سال 1388 تحت عنوان «ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران» مقرر شده است که:
«به منظور ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران و در اجرای بند (ش) ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ ابلاغی به شماره 80008003/80 ـ 13/5/1380 و با تاکید بر اجرای تصویب‎نامه یادشده از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق‌الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند، به صورت اشخاص حقیقی ممنوع و این قبیل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شرکتها و دفاتر مهندسی دارای مجوز از نظام مهندسی ساختمان تهران مجاز به فعالیت هستند، منوط به این که خود مسؤولیت عضویت در هیأت مدیره و یا مسؤولیت دفاتر مهندسی و مدیریت عامل شرکتها و موسسات مزبور را نداشته باشند.»
      شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبة مذکور را که طی نامة شماره 3891/1265/160 ـ 13/3/1388 رییس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده است مفاداً مبنی بر این که به موجب مادة 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است و این صلاحیت از طریق صدور پروانه اشتغال احراز می‎شود و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع این قانون و... به تهیه آیین‎نامه اجرایی موکول شده است و در مادة 91 آیین‎نامه اجرایی قانون یادشده تخلفات انضباطی و حرفه‎ای تخلف در اموری شناخته شده است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و در بند «ش» از مادۀ 91 ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامی تعیین شده است و با صراحتی که مقررات فوق دارند مصوبة شورای اسلامی شهر تهران، علی‎الاطلاق مهندسان شاغل در شهرداری را از ارائه خدمات مهندسی منع کرده است و این امر مغایر حکم قانون به شرح مذکور و اصل 36 قانون اساسی و با توجه به اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در مادة 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
      در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه شماره 1112/160 مورخ 29/1/1389 توضیح داده است که:
      «1ـ هدف از تصویب مصوبه مورد شکایت:
عنوان مصوبه مورد شکایت و مندرجات ماده واحده آن به روشنی گویای هدف شورای اسلامی شهر تهران از تصـویب مصوبه مورد شکایت اسـت. در واقع، نگرانیـهای مربوط به بهره‎برداری احتمالی مهندسان شاغل (در شورای اسلامی شهر و شهرداری) از موقعیتهای اداری خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصویب شود. مصوبه مورد بحث مانع می‎شود که مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری بتوانند به مراجعان شهرداری به گونه‎ای خدمات مهندسی طراحی، محاسبه و اجرا ارائه کنند که با استفاده از
موقعیت اداری خود وظیفه نظارت و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن در شهرداری به درستی اجرا نشود. همان گونه که مستحضرید، قانونگذار نیز دقیقاً این نگرانیها را داشته است و به همین منظور بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به تصویب رسیده است.
      2ـ ممنوعیت انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
همان گونه که مستحضرید، قانونگذار در ماده 91 آیین‎نامه اجرایی اخیرالذکر و بند «ش» آن مقرر می‎دارد:
ماده91: «تخلفات انضباطی و حرفه‎ای عبارت از تخلف اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‎ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: ... ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آیین‎نامه اجرایی یادشده، درجات یک تا 5، سرفصلهای مجازاتهای انتظامی پیش‎بینی شده برای متخلفان در این آیین‎نامه است.»
      1ـ2ـ پیش‎بینی عنوان تخلف برای امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار:
قانونگذار در ماده 91 مورد بحث اقدامات موضوع بندهای ذیل آن را از مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه‎ای اعلام کرده است. در صورتی که عملی در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نیز مجاز نیست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملی ملازم ممنوعیت انجام آن است.
      2ـ2ـ وضع مجازات برای انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار:
قانونگذار صریحاً در ذیل بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث برای انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه یک تا پنج را پیش‎بینی کرده است. در صدر ماده 90 این آیین‎نامه نیز صریحاً عنوان مجازات برای درجات یک تا پنج از سوی قانونگذار پیش‎بینی شده است.
      3ـ2ـ نتیجه:
      همان گونه که مستحضرید، اختصاص عنوان «تخلف» و پیش‎بینی «مجازات» برای انجام اقداماتی خاص از سوی قانونگذار به این معناست که انجام این اقدامات از نظر قانونگذار مجاز نیست و مـمنوع است. این ملازمه به قدری بدیهی و قابـل فهم عرفی است که با پیش‎بینی «مجازات» و اختـصاص عنوان «تخلف» قانونگـذار نوعاً نـیازی به تاکید به ممنوعیت عمل موضوع آنها نمی‎بیند. با توجه به مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است.
      3ـ مصوبه مورد شکایت:
      همان گونه که در متن مصوبه ملاحظه می‎فرمایید، شورای اسلامی شهر تهران در قسمت اول ماده  واحده مصوبه مورد شکایت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 را مورد تاکید قرار داده است و هیچ ممنوعیتی از ناحیه خود وضع نکرده است و صرفاً ممنوعیتهای قانونی را تاکید کرده است. در ادامه این ماده واحده و تبصره ذیل آن برعکس ادعای شاکی، تسهیلات و تشویقاتی برای افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث پیش‎بینی شده است.
با توجه به مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری تنظیم شده است و بر این اساس رد شکایت بلاوجه موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/88/559 را استدعا دارد.»
      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون بر عهدة هیأت وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 هیأت وزیران، ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‎ای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبة» ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیة مناطق شهرداری تهران» از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق‌الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر  با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده 91 آیین‎نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی‎رغم محدودیت مصرح در آیین‎نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در مادة 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سال 1374 که تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون را به هیأت وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رأی نامه شماره 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‎شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   منبع/ معاونت حقوقی و امور مجلس   

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب