آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک مصوب 1387

 

       هدف:
      
به منظور تأمین و ارتقاء سطحایمنیو حفاظت نیروی کار و همچنین صیانتنیروی انـسانی و منابع مادی کشـور و ایمـن‌سازی محیط کارگاهـها و پیشگیری از حـوادثمنجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات این آئین‌نامه به استناد ماده 85 قانونکار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.
      
فصل اول: تعاریف      
      
لیفتراک
      
ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجهبه نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیت‌هایمختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز یابرق استفاده می‌کند.
      
ظرفیت
      
حداکثر بار مجاز ایمن که توسطلیفتراک جابه‌جا می‌شود و بوسیله کارخانه سازنده بر روی پلاک مشخصات ماشین درج شدهاست.
ملحقات لیفتراک
      
کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک،مطابق با استانداردهای لازم برای حمل و جابجائی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراکاضافه می‌شود.
      
تجهیزات کنترلی
      
تجهیزاتی نظیر گیج‌ها،کنترل‌کننده‌ها و نشانگر سرعت که بوسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل درمی‌آید.
      
فصل دوم: مقررات عمومی
      
ماده1ـ رانندگان لیفتراک بایدآموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحیح کار و عملکرد ایمن لیفتراک را فراگرفته و همچنیندارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.
      
ماده2ـ رانندگان لیفتراک موظفند بههنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.
      
ماده3ـسوارنمودن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع است.
      
ماده4ـ در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربندایمنیالزامی است.
      
ماده5 ـ درصورتی که لیفتراک یا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل یا واژگونی گردد، رانندهنباید تا رفع کامل خطر از داخل کابین خارج شود.
      
ماده6 ـ چیدمان محصولات ومواد در طول مسیر و تقاطع کارگاهها باید بگونه‌ای باشد که راننده از دید کافیبرخوردار گردد.
      
ماده7ـ محدوده عملیات و تردد لیفتراک در کارگاه باید بهطور واضح و مشخص علامت‌گذاری گردد.
      
ماده8 ـ تردد کارگران و افراد متفرقهدر محدوده حرکت لیفتراک ممنوع است.
      
ماده9ـ کارفرما مکلف است با ایجادنقاط و خطوط رنگ‌آمیزی شده، محلهای عبور و مرور کارگران و افراد متفرقه را مشخصنماید.
      
ماده10ـ محدودیت سرعت حرکت لیفتراک در تمامی مسیرها باید مشخص وبر روی تابلوهای راهنما و هشداردهنده نمایش داده شود.
      
ماده11ـ درب‌هایخروجی، کانال‌ها، موانع، حفاظ‌ها و ستون‌های موجود در محوطه کارگاه که در مسیر ترددلیفتراکها می‌باشند، باید بگونه‌ای رنگ‌آمیزی شوند که به سهولت قابل رویتباشند.
      
ماده12ـ رنگ بدنه لیفتراک باید کاملاً مشخص و متمایز از رنگ محیطباشد.
      
ماده13ـ رانندگان لیفتراک مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقرراتراهنمایی و رانندگی از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.
      
ماده14ـ توقفلیفتراک در مقابل تاسیسات مربوط به گاز، برق، آتش‌نشانی، پله‌های اضطراری، آسانسورو تجهیزات امدادی ممنوع است.
      
ماده15ـ حرکت لیفتراک فقط در صورتی مجاز استکه شاخکهای آن در پایین‌ترین حد ممکن قرار گرفته باشد.
      
ماده16ـ رانندگانلیفتراک در هنگام رانندگی بایستی از انجام اعمالی نظیر خوردن، آشامیدن، استعمالدخانیات، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب‌آور و هرگونه شوخی و اعمالغیر ایمن که باعث عدم تمرکز می‌گردد، خودداری نمایند.
      
ماده17ـ محدودهعملیات لیفتراک بایدکاملاً صاف، مسطح و دارای استحکام کافی و عاری از هرگونهلغزندگی باشد.
      
ماده18ـ استفاده از لیفتراک و ملحقات آن برای حمل وجابجائی بار با ظرفیت بیش از حد مجاز ایمن ممنوع است.
      
ماده19ـ کارفرمامکلف به استفاده از لیفتراک و ملحقات سالم، ایمن و متناسب با شرایط محیط کارگاه ونوع بار می‌باشد.
      
ماده20ـ در حمل و نقل و جابجائی بارهائی که راننده ازدید کافی برخوردار نمی‌باشد، انتخاب روش‌های ایمن برای جابجائی بار الزامیاست.
      
ماده21ـ حمل و جابجائی بارهای با طول زیاد و یا دارای نوسان باید درپائین‌ترین حدممکن و با رعایت کلیه مسائلایمنیصورت پذیرد.
      
ماده22ـجابجائی و حمل بار در صورتی که باعث عدم تعادل بار لیفتراک گردد ممنوعاست.
      
ماده23ـ سوار نمودن افراد یا اضافه کردن وزنه در عقب لیفتراک برایایجاد تعادل ممنوع است.
      
ماده24ـ ترمز ناگهانی لیفتراک برای تخلیه باراکیداً ممنوع است.
      
ماده25ـ برای جابجایی بار، نباید آنرا با شاخک لیفتراکبه جلو هل داد.
      
ماده26ـ استفاده از دو یا چند لیفتراک برای حمل یک بار ویا افزایش ارتفاع عملکرد ممنوع است.
      
ماده27ـ راننده لیفتراک باید درخصوصنحوه استفاده از ملحقات، آموزشهای لازم را دیده و مستندات آن در پرونده وی ثبت ونگهداری گردد.
      
ماده28ـ راننده لیفتراک باید آگاهی‌های لازم درخصوص نوع،حجم، وزن، مرکز ثقل و روش صحیح حمل بار را کسب نموده و از ایمن بودن مسیرهای تردداطمینان حاصل نماید.
      
ماده29ـ بازدید کلیه قسمت‌های لیفتراک و ملحقات آنقبل از شروع هر شیفت‌کاری توسط راننده الزامی است.
      
ماده30ـ بازرسی فنیکلیه قسمت‌های لیفتراک و ملحقات آن بعد از هرگونه تعمیرات و طی دوره‌های زمانیمطابق دستورالعمل‌های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده لیفتراک

/ 0 نظر / 52 بازدید