عدم قابلیت احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

 

درخواست‌کننده: آقای وجیه اله حمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای وجیه‌اله حمدی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی آراء متفاوت صادر کرده‌اند. مشارالیه با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/2366 با موضوع دادخواست شاکی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته « استخدام»، به موجب دادنامه شماره 716ـ4/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که با احتساب سنوات خدمت وظیفه که به عنوان سرباز معلم بوده است شاکی بیش از 4 سال به عنوان معلم حق‌التدریس سابقه خدمت دارد و از طرفی قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مطلق سابقه حق‌التدریس را مبنای تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس قرار داده است و قیدی در معنی و این که دوران خدمت تدریس به عنوان سرباز معلم قابل محاسبه به عنوان سابقه حق‌التدریس نیست ندارد، بنابراین در مجموع شاکی واجد شرایط تبدیل وضعیت تشخیص می‌شود حکم به وارد دانستن شکایت وی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت وی از حق‌التدریس به رسمی با رعایت مقررات مربوط به گزینش، حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/902 با موضوع دادخواست آقای مهدی حقوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب و به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکمبازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1205ـ30/6/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق مدارک ابراز شده به وسیله شاکی، مشارالیه در سالهای 1380ـ1379، 1381ـ1380 و 1383ـ1382 در حدود نصاب قانونی سابقه خدمت به عنوان حق‌التدریس دارد و بنابراین مطابق قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و بند 3ـ1 دستورالعمل اجرایی آن واجد شرایط استخدام است از این رو به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی و اقدام در مورد تبدیل وضعیت وی با رعایت سایر مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/87/4122 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم فرحناک به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته رسیدگی و استخدام به صورت رسمی در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 4809ـ30/9/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتوای پرونده، مقررات ماده واحده قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سواد آموزی مصوب 1377 و مقررات قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر الحاقی اساسنامه مصوب 1380 و رأی وحدت رویه شماره 1182 ـ 9/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالتاداری شکایت شاکی و مدارک ارائه شده منطبق با مواد قانونی یاد شده نیست و فاقد شرایط مقرر برای استخدام رسمی است. بنابراین شکایت وی وارد به نظر نمی‌رسد و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
رأی مذکور در اجرای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و این شعبه به موجب دادنامه شماره 151ـ22/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده، شاکی از سالهای 1376ـ 1375 و 1377ـ1376 و همچنین در سالهای 1381ـ1380، 1382ـ1381 و 1383ـ1382 به سمت آموزگاری تدریس می‌کرده و مجموع سالهای تدریس وی متجاوز از 5 سال است که منطبق با بند الف ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس واستفساریه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدریس، صرف نظر از انفصال و انقطاع، است. علی‌هذا نامبرده واجد شرایط استخدام رسمی است با اختیار حاصله از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 ضمن نقض دادنامه شماره 4809ـ30/9/1387 صادر شده از شعبه 10 مستنداً به قانون یادشده و دادنامه شماره 553 ـ 19/8/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی در پرونده کلاسه 87/4122 مطروح در شعبه مذکور وارد و حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1968 با موضوع دادخواست آقای وجیه‌اله حمدی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته استخدام و به کارگیری در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 258ـ13/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که به موجب قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و دستورالعمل اجرایی قانون مذکور داشتن 4 سال سابقه حق‌التدریس یا سه سال سابقه حق‌التدریس و قبولی در آزمون ضروری است و حسب مفاد لایحه جوابیه ارسالی، شاکی از تاریخ 1/7/1380 تا تصویب قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس 7/7/1383 به مدت سه سالسابقه تدریس داشته است ولی برابر بند 1/1 آیین‌نامه اجرایی در سال تحصیلی 1383ـ1382 یا 1384ـ1383 در سمت آموزگار حق‌التدریس شاغل در امر تدریس نبوده است و برابر بند 3/3 همان آیین‌نامه، فاقد کارنامه قبولی آزمون استخدام ادواری بوده و در آزمون تخصصی نیز شرکت نکرده است البته وی به مدت 2 سال از 1/7/1377 تا 31/6/1379 به عنوان سرباز معلم در آموزش و پرورش خدمت کرده است که بر اساس دستورالعملهای 5/87475/710 ـ 8/12/1383 و 22/63817/710 ـ 11/10/1384 و 10/10328/710ـ 11/10/1384 وزارت متبوع جزو سابقه خدمت حق‌التدریس محسوب نمی شود از طرفی به کارگیری مجدد به عنوان حق‌التدریس نیز منوط به نیاز اداره طرف شکایت است و سابقه خدمت شاکی تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت استخدام مجدد نامبرده به عنوان حق‌التدریس ایجاد نمی‌کند علی‌هذا شکایت مطروح وارد تشخیص نمی‌شود و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق مقررات ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
 
رأی هیأت عمومی
نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 716ـ 4/5/1388 خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق‌التدریس تلقی و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 258ـ13/2/1388 ایام تدریس به عنوان سرباز معلم را قابل‌احتساب سابقه حق‌التدریس موضوع قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383 تلقی نکرده است تعارض محقق و مسلم است و با توجه به این که احکام مقرر در قانون مذکور بر معلمان حق‌التدریس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق‌التدریس نمی‌باشد تا ایام تدریس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی تلقی شود و دستورالعملهای شماره 5/87457/710ـ 18/12/1383 و 22/63817/710 ـ 11/10/1384 و 10/10328/710ـ 11/10/1384 وزارت آموزش و پرورش که تاکنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمی را قابل احتساب به عنوان معلمی حق‌التدریس ندانسته است، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 258ـ13/2/1388 که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع: مستخدمان

/ 0 نظر / 29 بازدید