تصویب نامه در خصوص طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی

   شماره۷۵۷۸۵/ت۵۲۳۲۰هـ                                                              ۱۱/۶/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۴۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:
۱ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.
۲ـ مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دوره ای کشاورزی و سایر سرشماری های موضوعی از قبیل سرشماری دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه داده های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.
۳ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش بینی اعتبار موردنیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

/ 0 نظر / 28 بازدید