قانون بودجه سال 1390 کل کشور

       الف ـ منابع بودجه عمومیدولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومیدولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصدو نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل:
      
الف 1ـ منابع عمومی بالغ بر یکمیلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (1.545.870.091.000.000) ریال
      
الف 2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیستمیلیون (151.355.020.000.000)ریال
      
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ برسه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت وپنج‌میلیون (3.550.656.365.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ برسه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت وپنج‌میلیون (3.550.656.365.000.000)ریال
       1
ـ
      
الف ـ در راستایاعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکامقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساببین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارفسرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل،بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گازطبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)،به‌میزان چهارده و نیم درصد(5/14%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «229» قانون برنامهپنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزینقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی وسایر شرکتها به ‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداختقراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهامتعیین می‌شود. وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد وپنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داریکل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت 
(
خزانه‌داری کل کشور) تسویهحساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال1358 کلکشور مصوب27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
      
قیمت نفت صادراتی ازمبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی بهپالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها نود و پنج درصد(95%) متوسطبهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
عملکرد مالی این جزء درمقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونبرنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفتقابل‌تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایانتیرماه سال بعد انجام شود.
      
ب ـ وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعهذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی رابه هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداختهایموضوع این بند بلافاصله به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهحسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروهموضوع این‌بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربطتسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه بااعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهایتابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعةملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروشمبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000)دلار مربوط بهردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادراتنفت خام موضوع ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازادارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(2) این قانون و اعمال تبصره‌های آن بهحساب ذخیره ارزی واریزنماید.
      
تبصره1ـ سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتیتابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهتسرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوعاین جزء در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریقشرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
      
تبصره2ـ در راستای اجرای قسمتاخیر جزء (1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظفاست بیست درصد(20%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی کهاز قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد(20%) صادرات گاز طبیعی پساز کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریزنماید.
      
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شاملمیزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی وگاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورایاسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
      
پ ـ وزارت نفت ازطریق شرکت

/ 0 نظر / 25 بازدید