هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1389 بنا به پیشنهاد شماره 42611/11 مورخ 6/4/1388 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمـرانی بخش راه و ترابری از طریق مشـارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (49) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1367ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 45060/ت92هـ مورخ 24/2/1367 الحاق می‌شود:
       تبصره ـ عوارض تردد انواع وسایل نقلیه از آزادراههای موضوع قانون مشارکت و این آیین‌نامه با توافق طرفین قرارداد مشارکت براساس مفاد مواد (20) و (21) این آیین‌نامه و در چارچوب دستورالعمل‌های شورای رقابت تعیین و با تأیید وزیر راه و ترابری و ابلاغ توسط آن وزارت قابل اجرا و وصول
خواهدبود. / منبع روزنامه رسمی کشور شماره ۱۹۲۲۷ پنج شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹

/ 0 نظر / 3 بازدید