اصلاحیه رأی شماره 869 - 10/12/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   شاکی: آقای حمید سلجوقی.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض آراء صادره از شـعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.
       مقدمه: با عنایت به اعلام سهو قلم در رأی شماره869 مورخ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده کلاسه فوق‌الذکر مورد ملاحظه قرار گرفت. نظر به اینکه سهو قلم مذکور مقرون به صحت می‌باشد، بنابراین به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌گردد.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

       نظر به اینکه در دادنامه شماره 869 مورخ 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه 25 دیوان عدالت اداری که مستند صدور آن بند2 مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران بوده صحیح تشخیص داده شده است و استناد به بند یک مصوبه در رأی هیأت عمومی ناشی از سهو قلم بوده لذا به استناد به ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سطر دوم رأی فوق‌الذکر عبارت مذکور در بین‌الهلالین « به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه» به عبارت « به کارگیری افراد مشمول بند 2 مصوبه» اصلاح می‌گردد. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   منبع معاونت امورحقوقی ومجلس

 

/ 0 نظر / 5 بازدید