مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان)

  

شماره۲۶۴۸۴/۳۰۰                  ۱۳۹۶/۵/۳۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اولیه

مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان)

مدیرکل محترم دفتر طرحهای کالبدی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ خود، ضمن استماع گزارش ارائه شده از طرح پژوهشی «انجام مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران شمال (گیلان) که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی تهیه شده، به دلیل عدم کفایت مطالعه انجام شده و فقدان انسجام در ارتباط با موضوع حوزه نفوذ آزادراه تهران ـ شمال و تردید در اعتبار داده ها و آمار و نیز تکرار کلیات و موضوعات قابل تفسیر، مقرر نمود: مشاور و دفتر تخصصی مربوطه گزارش را در اسرع وقت با توجه به موارد زیر تکمیل و سپس جهت بررسی به کمیته فنی شماره یک شورای عالی ارائه نمایند.

نظرخواهی تفصیلی از دستگاههای مسئول و ذیربط استانی در سه استان تهران ـ قزوین و گیلان و لحاظ آنها در تحلیل ها

معطوف نمودن مطالعات به موضوع تاثیر بزرگراه تهران ـ شمال بر حوزه نفوذ آن و پرهیز از تکرار کلیات و مباحث مندرج در مطالعات سایر طرحها

مطالعه و بررسی طرحهای جامع ناحیه ای و جامع شهری در حوزه نفوذ بزرگراه و تحلیل آنها

بررسی مطالعات و پژوهش های پیشین و استفاده از نتایج آنها و تحلیل و مقایسه آنها در این پروژه (از قبیل مطالعات ICZM ، ساخت و ساز در استان مازندران و . . . .. )

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح

لذا مقتضی است مراتب در اسرع وقت بازبینی و تکمیل شود تاپس از بررسی درکمیته فنی شماره یک شورا، نتیجه به شورای عالی اعلام شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

/ 0 نظر / 55 بازدید