تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم،

 

شماره۴۰۷۲/ت۵۱۷۵۲ک                              ۹/۱/۱۳۹۴
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ مناطق یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
• بودجه مناطق آزاد کشور درسال ۱۳۹۴ بارویکرد تمرکز بر اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای منابع انسانی و مادی و فرصتهای پیش‌رو و مقابله با تهدیدهای جاری با محوریت اقتصاد مقاومتی و بمنظورتحقق اقتدار و استقلال مدیریت در پیشبرد اهداف توسعه و موازنه ارزی تدوین شده است.
• توسعه حوزه عمل مناطق آزاد کشور به منظور انتقال فنآوریهای پیشرفته، گسترش وتسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادآور در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... به عنوان الگویی مترقی و پیشرو در گذر از وضع موجود و موانع توسعه جامعه اسلامی ـ ایرانی هدف گذاری شده است. بودجه سال ۱۳۹۴ مناطق از حیث منابع بالغ بر ۲۰۷۷۱میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۲۰۷۷۱ میلیارد ریال بشرح جداول پیوست می‌باشد و بمنظور تفکیک هزینه‌ها و استقرار نظام کنترل عملکرد در قالب موافقت نامه‌های جاری، نگهداری و عمرانی بصورت مجزا تنظیم و توزیع اعتبارات آنها متناسب با تحقق درآمدها تعدیل و بین مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مطابق جداول پیوست موازنه و مبادله می‌گردد.
ماده۱ـ تعاریف و تلخیص:
در این تصویب‌نامه از این پس واژه‌ها و عناوین زیر به جای عبارت‌ها و مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌رود:
سازمان ها: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
شورا: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بودجه جاری: اعتباراتی است که برابر مقرارت از محل درآمدهای سازمان برای پرداخت هزینه ‌های مربوطه اجرای مأموریت ‌های اصلی سازمان و فعالیت ‌های کارکنان در چارچوب موافقت نامه‌های متبادله با دبیرخانه مصرف می‌شود.
بودجه نگهداری: شامل اعتباراتی است که از محل درآمدهای سازمان برای حفظ و نگهداری دارائیها و ظرفیت سرمایه‌گذاری شده قبلی نظیر تعمیر و نگهداری، حفاظت، ارتقاء و افزایش کارایی ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات منقول و غیرمنقول و هزینه‌هایی که برای تولید خدمت یا کالا با واحد شمارش معین با مبادله موافقتنامه‌های نگهداری مصرف می‌گردد.
بودجه عمرانی: شامل اعتباراتی است که برای اجرای پروژه‌های دارای اهداف کمی، کیفی با مبلغ و مدت  معین در جهت دستیابی به اهداف طرح جامع و توسعه پایدار به منظور  ایجاد ظرفیت جدید تولید کالا، خدمات و توسعه صادرات با سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان یا از طریق مشارکت در قالب موافقتنامه ‌های عمرانی هزینه می‌گردد و طرح‌ها و پروژه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق را در بر می‌گیرد.
  درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی است که با فروش کالا‌ها و خدماتی که تولید آنها با صرف هزینه تحصیل و واجد ارزش افزوده بوده و به موجب مقررات دریافت می‌گردد.
درآمدهای غیرعملیاتی: درآمدهایی که به موجب اختیارات قانونی و یا از محل فروش، اموال ودارایی‌ها بدون صرف هزینه‌های قابل توجه و هدفمند برای توسعه زیرساختها و ایجاد ارزش افزوده دریافت می‌گردد.
ماده۲ـ کلیات و موارد عمومی:
بند۲ـ۱ مجوز دخل و خرج
به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بند‌های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمد، انجام تعهدات، پرداخت‌ها و سایر اعتبارات مذکور در  این تصویب‌نامه در حد وصول درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و مطابق شرح عملیات و فعالیت‌های مندرج در چارچوب موافقت نامه‏های متبادله با دبیرخانه  اقدام نمایند.
بند ۲ـ۲ اصلاحیه بودجه
سازمان‌ها می‌بایست اصلاحیه نهایی بودجه سال ۱۳۹۴ خود را با رویکرد افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده و نیاز به مصرف اعتبارات مازاد بر پیش‌بینی به همراه مستندات و گزارش توجیهی پس از تصویب هیأت‌مدیره خود حداکثر تا پانزدهم آبان سال ۱۳۹۴ تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه موظف است تا پانزدهم آذر ماه پیشنهاد خود را جهت سیر مراحل تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
بند۲ـ۳  هزینه‌های دبیرخانه
سازمان‌ها موظفند یک و نیم درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده پیوست را در چهار قسط هر سه ماه یک بار به درخواست دبیرخانه به صورت هزینه انتقالی و قطعی پرداخت نمایند.
هزینه‌های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورا یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبار مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.
بند۲ـ۴ خرید خدمات از نهادها و سازمان‌های منطقه
۲ـ۴ـ۱ـ خرید خدمات از نهادها و سازمان‌ها در چارچوب موافقت نامه‌های متبادله با دبیرخانه و با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد و مفاد این تصویب‌نامه توسط سازمان‌ها مجاز خواهد بود.
۲ـ۴ـ ۲ سازمانها مجاز به پرداخت بلاعوض تحت هر عنوان به شرکت‌های تابعه و وابسته خود نمی‌باشند.
بند۲ـ ۵ دولت الکترونیک و یکپارچه‌سازی اطلاعات
۲ـ ۵ ـ۱ سازمان‌ها مکلفند گزارش‌های مرتبط با عملکرد بودجه جاری، نگهداری، عمرانی و همچنین کارکردهای مالی، عملیاتی، آماری و موافقت نامه‌های بودجه ای را در قالب فرمهای ابلاغ شده از طریق سامانه الکترونیکی (تحت وب) مستقر در مناطـق و دبیرخانه، تحت نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات، ثبت و به دبیرخانه ارائه نمایند.
۲ـ ۵ ـ۲ به منظور ارتقاء دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد سازمان‌ها مکلفند در چارچوب سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط دبیرخانه، خدمات بصورت الکترونیکی را به متقاضیان ارائه نمایند.
۲ـ۶ امور فرهنگی
۲ـ۶ ـ۱ در جهت اعتلای امور فرهنگی و اجتماعی هر منطقه پیوست فرهنگی ـ اجتماعی توسط دبیرخانه تهیه، تنظیم و در چارچوب موافقت نامه‌های متبادله جهت اجرا به سازمان‌ها ابلاغ می‌گردد.
۲ـ۶ـ۲ سازمان‌ها موظفند ده درصد از درآمدهای خود را در جهت ارتقاء امور
فرهنگی ـ اجتماعی با اولویت آموزش و ترویج فعالیت‌های صنایع فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و سلامت در چارچوب تفاهمنامه‌های تنظیمی و در قالب موافقتنامه‌های متبادله با دبیرخانه تعهد و هزینه نمایند.
بند ۲ـ۷ اعطای مشوق در جذب سرمایه
سازمانها مجازند به منظور جذب سرمایه در فعالیتهای اقتصادی پیشرفته، دانش بنیان و خدمات برتر نسبت به طراحی و استقرار مشوقهای زیر اقدام نمایند.
الف ـ اعطای مشوق و امتیاز قانونی به شرکت‌ها و مؤسسات فعال در منطقه به نسبت بکارگیری نیروی انسانی ایرانی با هدف اشتغال مولد
ب ـ اعطای مشوق به تولیدکنندگان خدمات زیرساختی مشروط به حفظ کیفیت و رعایت ظرفهای زمانی اجرای تعهدات
ج ـ اعطای مشوق تولید به تولیدکنندگان کالا و خدمات نوآورانه درحوزه‌های صنعت و خدمات
ح ـ اعطای مجوز رایگان به شرکت‌های دانش بنیان با هدف ایجاد تحول در پیشبرد برنامه‌های توسعه مناطق
ط ـ اعطای مشوق و امتیاز قانونی به شرکت‌های نامدار و معتبر بین‌المللی داخلی و خارجی در صنعت، تجارت و خدمات برای انتقال فناوری‌های پیشرفته
ک ـ واگذاری تأسیسات و امکانات موجود برای مشارکت در بهره‌برداری بهینه و سودآور از آن‌ها
 بند۲ـ ۸ خودروهای با پلاک مناطق آزاد
سازمان‌ها موظفند از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد را ملزم به نصب برچسب الکترونیکی پرداخت عوارض نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوطه با سازمان‌ها خواهد بود.
ماده۳ـ بودجه جاری
بند ۳ـ۱ خارج  از شمول
به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری به هر یک از سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات موافقتنامه جاری خود را از محل صرفه‌جویی در سایر ردیف‌های موضوع این بند مبتنی بر تحقق صرفه جویی بر حسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف‌های حقوق دستمزد و خدمات قراردادی هزینه نمایند. سازمان‌ها موظفند فهرست کامل این‌گونه هزینه‌ها را به همراه تصویر صورتجلسات هیأت‌مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.
 بند۳ـ۲ انگیزش کارکنان
به منظور افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها و افزایش سالانه و مستمر بهره‌وری، به هیأت‌مدیره سازمان‌های مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط ابلاغی دبیرخانه،حداکثر نیم درصد عملکرد مالی طرح‌های عمرانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره منطقه از محل اعتبارات عمرانی پرداخت نمایند.
بند ۳ـ۳ اصلاح و بهبود تشکیلات
هرگونه به کارگیری نیروی انسانی خارج از چارچوب تشکیلات تفصیلی ابلاغی دبیرخانه توسط سازمان‌ها ممنوع بوده و پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان مجاز نبوده و در حکم تصرف غیرمجاز در منابع سازمان خواهد بود. مسئولیت  پاسخگویی در خصوص عدم رعایت این بند بر عهده مدیر عامل و هیأت‌مدیره سازمان خواهد بود.
ماده۴: بودجه عمرانی
بند ۴ـ۱  اولویت و تأکید برخاتمه پروژه ها
۴ـ۱ـ۱ـ تأمین منابع و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های با سال خاتمه۱۳۹۴ در اولویت می‌باشد.
۴ـ۱ـ۲ـ توقف یا کاهش اعتبار طرح‌های شروع شده در سال‌های قبل بدون  اعمال مهندسی ارزش مجاز نمی باشند.
۴ـ۱ـ۳ـ شروع طرح‌های جدید پیشنهادی در بودجه سازمان‌ها منوط به تصویب هیأت‌مدیره و طی فرآیند مطالعه (فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی) توسط شرکت‌های مهندسی مشاور ذیصلاح و سپس تأیید هیأت‌مدیره  در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله و مشروط به برقراری توازن بین اهداف کمی و منابع مالی مورد نیاز صورت می‌گیرد.
۴ـ۱ـ۴ـ به منظور تسهیل در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌های
توسعه ای و زیست محیطی به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد سهم خود از اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع این تصویب‌نامه را بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت‌مدیره و تأیید دبیرخانه خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقت نامه‌های متبادله هزینه نمایند.
ماده ۵: نظارت
بند۵ ـ ۱ مدیرعامل و هیأت‌مدیره سازمان‌ها مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای مفاد این تصویبنامه و ارسال مصوبات هیأت‌مدیره را به دبیرخانه برعهده دارند. مصوبات هیأت‌مدیره نباید با مفاد این تصویب‌نامه مغایرت داشته باشند

/ 0 نظر / 32 بازدید