آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

 

   ماده1ـ منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین‌نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین‌آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل‌آوری و پخت می‌باشد.
   ماده2‌ـ وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید صنعتی نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
   تبصره1ـ مجوزهای صادرشده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می‌باشد، در غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.
   تبصره2ـ دستگاههای ذی‌ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلامهای وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.
   ماده3ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید صنعتی نان و ساختمانهای جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.
   ماده4ـ در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت‌درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقدشده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.
   ماده5 ـ برای تأمین کمک‌های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل می‌شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
   الف ـ صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
   ب ـ به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل اختصاص می‌یابد.
   ج ـ درصورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.
   ماده6 ـ میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه‌میلیون (50.000.000) ریال از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد.
   تبصره ـ سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت‌درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصـوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یادشده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری هزینه شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 14/4/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  پنج شنبه بیست و سوم تیر ماه ۱۳۹۰

/ 0 نظر / 5 بازدید