آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی

آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی

       ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ جانباز: ایثارگرانی که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه شوند که شامل افراد زیر خواهند بود:
       1ـ  کارکنان نیروهای مسلح (سپاه، ارتش و نیروی انتظامی) اعم از پایور پیمانی، بسیجی، وظیفه، خرید خدمت، اعضای هیئت علمی و قراردادی.
       2ـ نیروهایی که توسط وزارت جهاد سازندگی به مناطق جنگی اعزام شده‌اند.
       3ـ سایر افرادی که مشمول بندهای (1) و (2) نمی‌باشند.
       ب ـ درصد جانبازی: میزان آسیب‌دیدگی یا ناتوانی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران یا شوراهای پزشکی نیروهای مسلح و بر اساس مفاد جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است بر حسب درصد تعیین و در صورت لزوم، اصلاح می‌شود.
       پ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
       ت ـ نیروهای مسلح: سازمانهای نظامی و انتظامی شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تابع و وابسته به آنها.
       ث ـ کارکنان نیروهای مسلح: کسانی که مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح می‌باشند. کسانی‌که در مأموریت و یا همکاری با نیروهای مسلح مجروح می‌گردند، با آنان بر اساس احکام این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
       ماده2ـ تمام درصدهای نهایی کمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب می‌گردد.
       ماده3ـ شرایط احراز جانبازی به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوط مبنی بر مجروحیت یا مصدومیت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحیت (طبق فرم مشخص و واحد)
       2ـ وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحیت
       تبصره1ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند (1) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی بنیاد توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد.
       تبصره2ـ در صورت عدم وجود مدرک معتبر همزمان، ارایه مدرک معتبر غیرهمزمان که حاکی از مجروحیت یا مصدومیت افراد باشد با تأیید پزشکان معتمد بنیاد یا نیروهای مسلح قابل قبول می‌باشد.
 
       تبصره3ـ فرم‌های صورت سانحه یا گواهی‌های مجروحیت تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح و نیروهای مسلح که برای افراد آسیب‌دیده قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرک معتبر شناخته می‌شود.
       ماده4ـ شرایط احراز ضایعات اعصاب و روان به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ ارائه صورت سانحه، گواهی مجروحیت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحیت توسط یگان مربوط.
       2ـ ارائه آمار و مدارک معتبر همزمان با مجروحیت اعصاب و روان توسط ستاد کل نیروهای مسلح.
       3ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه یا مدارک همزمان، ارائه مدارک پزشکی مبنی بر درمان ضایعات اعصاب و روان حداکثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه یا مناطق عملیاتی.
       4ـ در خصوص مجروحیت مناطق غیرعملیاتی و غیرنظامی، از کار افتادگی اعصاب و روان فقط در صورتی احراز می‌گردد که همزمان با مجروحیت جسمی متوسط یا شدید باشد.
       تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط و شاخص‌های تعیین آسیبهای اعصاب و روان و اختلالات شنوایی ناشی از جنگ یا مأموریت‌های رزمی را تهیه و ابلاغ نماید. پس از ابلاغ مذکور تعیین درصد جانبازی در شوراها یا کمیسیونهای پزشکی مربوط مطابق ضوابط یادشده خواهد بود.
       ماده5 ـ شرایط احراز مجروحیت شیمیایی به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ گواهی حضور در مناطق و مکانهای آلوده یا گواهی مجروحیت.
       2ـ تأیید از طریق روشهای کلینیکی و پاراکلینیکی لازم.
       ماده6 ـ احراز مجدد مجروحیت برای جانبازانی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، مجروحیت و جانبازی آنان محرز گردیده است، نیاز نمی‌باشد، مگر مواردی که حسب تقاضای مراجع قانونی نیاز به بررسی مجدد داشته باشد.
       ماده7ـ احراز مجروحیت جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیونهای مربوط در قوانین و مقررات نیروهای مسلح و احراز مجروحیت جانبازی بسیجیان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احراز مجروحیت سایر افراد بر عهده بنیاد می‌باشد.
       ماده8 ـ در صورت اختلاف نظر بین بنیاد و نیروهای مسلح در تعیین احراز جانبازی، مراتب در کمیسیون مشترک طبق گردشکار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف نهایی می‌گردد.
       ماده9ـ کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون یا شوراهای پزشکی نیروهای مسلح به عنوان مراجع قانونی مکلفند جانبازان کشوری و لشکری را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس این آیین‌نامه برای بار اول تعیین درصد نمایند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (6) اقدام خواهد شد.
       ماده10ـ در صورتی که با اعمال این آیین‌نامه، درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند.
       ماده11ـ ملاک درصد جانبازی توسط شورای پزشکی براساس تعیین درصد از کار افتادگی موضوع جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌شود.
       ماده12ـ کمیسیون‌ها و یا شوراهای پزشکی بنیاد و نیروهای مسلح می‌توانند براساس نیاز نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی مشورتی اقدام نمایند. نظریه این کمیسیون‌ها پس از تأیید در کمیسیون‌ها یا شوراهای عالی ملاک عمل می‌باشد.
       ماده13ـ به تمام ضایعات در صورت عدم تثبیت و احتمال بهبودی در طول مدت دو سال اولیه بعد از مجروحیت درصد موقت داده می‌شود و بعد از مدت یاد شده در هر حال درصد دائمی به جانباز تعلق می‌گیرد و در مدت مذکور از مزایا و تسهیلات مربوط برخوردار می‌شوند.
       ماده14ـ در نیروهای مسلح ملاک ارشدیت و اخذ سنوات جانبازی، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.
       ماده15ـ خدمات و تسهیلاتی که فقط یک بار در طول عمر به جانبازان تعلق می‌گیرد، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.
       ماده16ـ به عوارض جانبی مستقیم و ثانویه ناشی از مجروحیت طبق این آیین‌نامه، درصد از کار افتادگی تعلق می‌گیرد.
       ماده17ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازی و یا اعتراض جانباز به درصد تعیین شده توسط کمیسیون یا شوراهای پزشکی، حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط در نیروهای مسلح و بنیاد رسیدگی خواهد شد.
       ماده18ـ در صورت اعلام نظر یا صدور رأی توسط مراجع قانونی مبنی بر تخلف در سیر مراحل رسیدگی و تعیین احراز یا درصد از کار افتادگی، موضوع در شورای تجدید نظر قابل رسیدگی خواهد بود.
       ماده19ـ جهت تعیین درصد جانبازی از دو معیار آسیب (Impairment) و ناتوانی (Disability) استفاده می‌شود. کدهایی که با حرف (D) در قسمت تخصصی آیین‌نامه مشخص شده‌اند، مربوط به ناتوانی و کدهایی که با حرف (I) مشخص شده‌اند، مربوط به آسیب می‌باشد.
       تبصره1ـ در تعیین درصد جانبازی، اصل بر ایجاد ناتوانی ایجاد شده توسط تروما است و در صورتی که یک تروما باعث ناتوانی نشود به آسیب وارد شده درصد تعلق می‌گیرد. (به طور مثال در صورتی که یک حادثه باعث شکستگی استخوان شده و همراه با کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل شود به کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل درصد تعلق می‌گیرد و شکستگی درصد ندارد ولی اگر شکستگی باعث کوتاهی یا محدودیت حرکات مفاصل نشود به شکستگی بهبود یافته درصد آسیب (I) تعلق می‌گیرد).
       تبصره2ـ برای جلوگیری از همپوشانی ناتوانی‌ها (پیرامید) در تعیین درصد کلیه ضایعات در اندامهای مختلف که باعث یک نوع ناتوانی می‌شوند فقط یک بار محاسبه می‌گردند (به طور مثال مشکلات گفتاری در آسیب مغزی و آسیب گوش و حلق و بینی).
       ماده20ـ در صورتی که ناتوانیهای ایجاد شده در جانباز بیش از یک ناحیه از بدن باشد، درصد کلی وی طبق روشهای زیر محاسبه می‌گردد:
       الف ـ ناتوانی موجود در اندامهای موازی (به طور مثال هر دو دست و یا هر دو پا) با یکدیگر جمع جبری می‌شوند.
       مثال: درصد کلی اندام فوقانی = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست.
       تبصره ـ ناتوانیهای مربوط به کاهش دید در هر دو چشم و کاهش شنوائی در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه می‌شود.
       ب ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در یک اندام به روش زیر محاسبه می‌گردد و حداکثر تا از دست رفتن کامل کارآئی یک اندام قابل قبول می‌باشد.
       توضیح: )1r(، )2r( )3r( و... به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه به یک اندام به ترتیب از بالاترین میزان تا پایین‌ترین آن می‌باشد.

       p = r1 +       (r2) +       (r3) +       (r4) +       (r5)…

       ج ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در ارگانهای متعدد به روش زیر محاسبه می‌گردد:
       توضیح: )1p( و )2p( و )3p( و... به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه می‌باشد.

       ...(4P -1) (3P -1) (2P -1) (1P -1)-1] 100=P )درصد کلی جانباز(

       د ـ درصدهای مربوط به آسیب (I) در ارگانهای متعدد بر اساس فرمول تجمیع در یک ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهایی مربوط به آسیب محاسبه می‌گردد. سپس درصد نهایی آسیب با درصدهای مربوط به ناتوانی در اندامهای متعدد بر اساس فرمول تجمیع (بند ج) جمع و درصد نهایی جانبازی محاسبه می‌شود.
       تبصره ـ درصدها مضربی از (5) می‌باشند، لذا چنانچه در محاسبه اولیه مضربی از (5) نشود با استفاده از روش گرد کردن تبدیل به مضربی از (5) خواهد شد.
       مثال: اگر درصد کلی جانباز سی و سه شش دهم درصد و یا سی و دو و پنج دهم درصد باشد به سی و پنج درصد گرد می‌شود و یا اگر درصد کلی فرد سی و یک و هفت دهم درصد یا سی و دو و چهار دهم درصد باشد به سی درصد گرد می‌گردد.
       ماده21ـ در مورد آزادگان به ازای سالهای اسارت برای ضایعات غیراختصاصی غیرتروماتیک (اعم از جسمی و روانی) طبق روش زیر درصد جانبازی محاسبه و منظور می‌گردد:
       برای سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد یا هر سه ماه یک درصد اضافه می‌گردد.
       تبصره1ـ ضایعات جسمی تروماتیک آزادگان در صورتی که مدارک درمانی مستند (همزمان و یا در طول یک سال پس از آزادی از اسارت) داشته باشند با درصد ناشی از سالهای اسارت طبق ضابطه بند « ج» ماده (20) جمع می‌شود.
       تبصره2ـ ضایعات جسمی و روانی قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصادیق جانبازی براساس ضابطه تجمیع (ماده 20) قابل محاسبه می‌باشد.
       تبصره3ـ میزان درصد جانبازی موضوع این ماده در هر حال از حداکثر مبنای تعیین شده در جداول پیوست این آیین‌نامه تجاوز نخواهد کرد.
       ماده22ـ تشخیص از کار افتادگی کلی جانبازان مشمول حالت اشتغال و سایر مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد.
       ماده23ـ اجرای این آیین‌نامه در نیروهای مسلح منوط به کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 7/1/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

نقل از روزنامه رسمی شماره 19004 مورخ 10/3/89

/ 6 نظر / 238 بازدید
سمیه شاکری

سلام درخواست عباس شاکری فرزند خانجان برای افزایش درصد جانبازی با توجه به مدارک ارائه داده جهت افزایش درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثاگران و در کمیسیون پزشکی موجود می باشد

فرزاد محمدی

با عرض سلام و احترام من سرهنگ دوم بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم که درسال 84 در باز دیدقرار گاه خاتم الانبیا در حین اجرای مانور در میدان تیر نقاره کوب سرپل ذهاب در اثر شلیک توپ 106 م م دچار موج گرفتگی و کاهش شنوائی و ناراحتی اعصاب شده ام در حمان زمان با اعزام به بیمارستان و تهیه فرم صورت سانحه و داشتن برگ ماموریت بعنوان افسر ناظر میدان تیر به امور ایثار گران نزاجا مراجعه و با فرستادن به بیمارستان 504 به میزان 10درصد کاهش شنوائی به تائید کمیسیون شورای عالی پزشکی رسیدهاما با مراجعه مجدد به من گفته شده که جانباز محسوب نمیگردید از شما استاد محترم تقاضا و سوالی دارم آیا قانونی هست که در این شرایطی که من مجروح شده ام کارکنان نیروهای مسلح جانباز هستند یا نه ؟ برای من پاسخ دهید ممنون خواهم بود برای رضای خدا و ائمه اطهار اگه راهی دارد راهنمائی بفرمائید که علاوه بر کاهش شنوائی از نظر اعصاب نیز دچار مشکل شده ام باتشکر

حیدری

با سلام و خسته نباشید..شوهر من بیست و هشت سالشه سرباز نیرو انتظامی بوده و در حین ماموریت که ترافیک بوده ماشین بهش میزنه و خونریزی مغزی میشه .الان سه ساله که از این حادثه می‌گذره و هنوز بهبود نیافته.در صد جانبازی که بهش دادن صد در صد بوده.اما میگن که جز جانبازان محسوب نمیشه. خواهشن راهنماییم کنید. مچکرم

حیدری

با سلام .تو دفترچه خدمات درمانی جانباز. ماده ۳۷ جانبازی و تو فیش حقوقی صد در صد معلول خدمتی زدن.ایا شرایط جانبازی بهش تعلق می‌گیره .

حیدری

با سلام و خسته نباشید.به طور کتبی اعلام نکرده اند.طبق نظریه پزشک قانونی متهم به پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش و لوله گذاری داخل نای طی جراحی حنجره وسیزده صدم دیه کامل بابت ارش تعبیه دایم لوله تغذیه ای و چهار صدم دیه کامل بابت ارش جراحی و دستکاری نسوج نرم شکم و سه دهم دیه کامله بابت ارش خونریزی روی پرده مغزی و پنج صدم دیه کامله بابت ارش عمل جراحی انجام شده روی جمجمه و یک دیه کامله مرد مسلمان بابت زوال کامل عقل و دو فقره هر کدام دو سوم از یک دیه کامله بابت فلج هر دو دست و هر دو پا و یک دوم از یک دیه کامله مرد مسلمان بابت ارش اختلال شدید در دفع مدفوع و سی و نه صدم دیه کامله بابت ارش اختلال شدید در کنترل ادرار و بیست و هشت و نیم صدم دیه کامله بابت ارش اختلال جنسی ایجاد شده و چهار صدم دیه کامله بابت ارش شکستگی استخوان مچ پای( تالوس) .ارایه شد به شورای پزشکی بیمارستان ایران( شیراز) بعد طبق نظریه شورای پزشکی قانونی ایشان را صد در صد معلول خدمتیاعلام کرده اند.بعد از یک سال و نیم ایشان را بازنشسته اعلام کردند.وحقوق بگیر دولت شد.بعد از مدتی دفترچه خدمات درمانی ایشان به صورت ازاد بوده وبعد از سه ماه دفترچه به صورت جان

حیدری

جانبازی و فیش حقوقی بعد از چند ماه طبق ماده ۳۷ جانبازی برای ایشان محسوب شد و در فیش حقوقی ان نود و نه در صد جانبازی برای ایشان زده اند.ما هنوز هیچ کاری انجام نداده ایم و از شما تقاضای راهنمایی داریم .ممنونم از لطف شما