تعرفه دسمتزد کارشناسان

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضائیه

تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 29قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضائیه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد.

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه بوسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره3ـ هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده3ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.
ماده4ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده5 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده8 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرت به مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه کارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیر آن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.
تبصره 1ـ دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.
ماده10 مکرر ـ بمنظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1ـ نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان قوه قضائیه 3ـ نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.
ماده 11ـ کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده12ـ دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارآلات، محصولات و مواد اولیه، به شرح زیر است:
1ـ تا 10.000.000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ریال.
2ـ از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال نسبت به مازاد یک درصد.
3ـ از 50.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.
4ـ از 250.000.000 ریال تا 750.000.000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
5 ـ از 750.000.000 ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.
ماده13ـ در مـورد ارزیابی و کارشنـاسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرسهای متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه می‌گردد.
ماده14ـ در صورتی که رسیـدگی به مستنـدات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.
ماده15ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از این تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانونی کارشناسی وفق آئین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیه خواهد بود قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
قسمت اول ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 1ـ مهندسی آب شامل رشته‌های (آب ـ فلزات ـ معادن)
رشته مهندسی آب

دستمزد اندازه‌گیری آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، کانالها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال.
2ـ مازاد 100 لیتر تا یک‌هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.
3ـ مازاد یک‌هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:
1ـ برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال.
2ـ برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال.
ماده 18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:
1ـ تا ده میلیون ریال 250.000 ریال.
2ـ مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال 2 در هزار.
3ـ مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده20ـ دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده21ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمتهای 8 و 9 تعیین می‌گردد.
ماده23ـ دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ حریم رودخانه‌ها و کانالهای با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.
ماده24ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.
ماده25ـ دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسـات تبعـی آن تا ده میلـیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال دو در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده26 ـ دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها و کانالهای آب‌رسانی و انهار طبق دستمزد قسمتهای هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده27ـ تعرفـه دستمزد کارشنـاسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.

قسمت دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه2ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه واحجارکریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده28ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:
1ـ حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال و در حومه شهر 000/300 ریال.
2ـ از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار.
3ـ از 100میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد
۴ درهزارحداکثر تامبلغ 000/000/5 ریال.
ماده 29ـ دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل  مبلغ 000/250 ریال و حداکثر تا مبلغ000/000/2 ریال تعیین می‌شود.

قسمت سوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه3ـ امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده30ـ دسـتمزد کارشـناسی رشته‌های فوق بر حـسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می‌شود.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی نمونه برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.

قسمت چهارم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 4 ـ رشته‌ حسابداری و حسابرسی

/ 0 نظر / 8 بازدید