حکم مقرر در تبصره6 ماده9 ق.زمین‌شهری مصوب66 مفیدحصر تفویض اختیار به ...

شاکی: آقای محمدحسین دلال باشی اصفهانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بیندادنامه شماره 300 مورخ 24/3/1375، در پرونده کلاسه 73/976، صادره از شعبه سومدیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1110 مورخ 21/7/1373، درپرونده کلاسه ت1/72/674، صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی برورود شکایت.
گردشکار: شاکی اجمالاً اعلام داشته، اداره تربیت بدنی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری و با استفاده از نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی مبادرت به تملکپلاک‌های فرعی از 98 اصلی واقع در محمدآباد نموده ایشان تقاضای ابطال اقدامات تملکیسازمان تربیت بدنی را نموده که شعبه سوم دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده در حالیکه شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان با تایید رأی بدوی شعبه 22 حکم به ورود شکایت درمورد یک پلاک اصلی صادر نمودهاند در آخر تقاضای تعیین رأی صحیح و منطبق با مقرراتقانونی را نموده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه سوم دیوانعدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/976، موضوع شکایت آقایان 1ـ باقر کلوشانی 2ـ محمدحسین دلال‌باشی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته اعتراضبه اعمال غیرقانونی و صدور حکم بر ملغی الاثر ساختن اقدامات مذکور، طی دادنامهشماره 300 مورخ 24/3/1375، چنین انشاء رأی نموده است: مفاد لایحه جوابیه سازمان طرفشکایت خلاصتاً حاکی از این است که، ششدانگ پلاک‌های 5 و 2 فرعی از 98 اصلی بخش 16ثبت اصفهان به انضمام 9 مزرعه دیگر به مساحت تقریبی 1700 هکتار از جمله پلاک‌هایفوقالذکر سهمی شکات بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و در اجرای مفاد 9 قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی مربوطه بهعنوان فضای ورزشی طی سند شماره 62475 مورخ 27/1/1369، دفتر 9 اصفهان به تملک دولتدرآمده است و مطالعه و بررسی محتویات پرونده تملک مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابطقانونی در اقدامات سازمان طرف شکایت مشاهده نمیشود. فلذا شکایت نامبردگان غیرواردتشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ب ـ شعبه بیست و دوم دیوان عدالتاداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/275، موضوع شکایت آقایان 1ـ احمد کلوشانی 2ـحیدرعلی زمانی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته رسیدگی بهاعمال غیر قانونی سازمان نسبت به تملک زراعتی پلاک 98 اصلی و پلاک‌های 4 و 6 فرعیاز اصلی مرقوم متعلق به نامبرده و صدور حکم بر رفع تعرض، طی دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اداره خوانده با توجه به سندانتقال مربوطه و تملک زمین شاکیها را بر اساس تبصره 65 ماده 9 قانون زمین شهری (پساز تحصیل نظریه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنیبر تشخیص کاربری فضای ورزشی) به قائم مقامی کل مسکن و شهرسازی وزارتخانه مربوطه براساس تفویض اختیار حاصله از بخشنامه فوقالذکر عملی و سند انتقال را امضاء نموده درحالی که تبصره 6 ماده 9 فوق‌الاشعار تملک و امضای سند انتقال مربوط به تملک به قائممقامی مالک را منحصراً در اختیار وزارتخانه فوقالذکر قرار داده و تفویض اختیارمزبور به سازمان خوانده از ناحیه وزارتخانه مرقوم صحیح نبوده است. چنانچه به اینامر در رأی شماره141 مورخ 1/11/1370 هیأت عمومی دیوان تصریح و به همین لحاظ بخشنامهمورد استناد ابطال گردیده است. علیهذا عمل سازمان خوانده به استناد بخشنامه باطل وکان لم یکن شده بر وفق ضوابط و مقررات نبوده است و خواسته شاکیها موجه و حکم بهورود شکایت صادر و بطلان تملک مزبور را اعلام میگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظردیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده کلاسـه ت1/72/674، موضوع تجدیدنـظرخواهـیاداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، نسبت به دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، بهشرح دادنامه شماره 1110 مورخ 21/10/1372، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکهاز طرف تجدیدنظرخواه اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخدادنامه بدوی را ایجاب نماید، اقامه و ابراز نگردیده است و برکیفیت رسیدگی و اصداردادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری ایراد شکلیبه نظر نمیرسد. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تاییدمیشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن تبصره به وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 263 مورخ 6/9/1379، تاکید بر مطلب فوق دارد، با احراز تعارض آراء به شرح مرقوم در گردشگار لذا استدلال مندرج در رأی شعبه 22 دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372 که به شرح دادنامه شماره 1110 مورخ 21/10/1372 شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان تایید گردیده است و اقدامات تربیت بدنی در تملک اراضی در اجرای قانون صدرالذکر را مغایر قانون تشخیص داده است، صحیح و موافق قانون اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری  منبع معاونت حقوقی و امور مجلس

/ 0 نظر / 6 بازدید