آیین‎نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

آییننامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:
الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب ـ ادارهکل: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
ج ـ مدیر کنترل کیفیت: مدیرکنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شخصی است که صلاحیت او طبق این آییننامه به تأییدمؤسسه میرسد و پروانه تأیید صلاحیت دریافت مینماید.
ماده2ـ  شرایط انتخابمدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلیکارشناسی یا بالاتر در رشته مرتبط.
ب ـ گذراندن دورههای آموزشی مرتبط.
ج ـقبولی در آزمون کتبی به منظور تعیین سطح دانش و مهارت.
تبصره1ـ  عناوین رشتههایتحصیلی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی حداکثر هر سه سال یکبار توسط مؤسسه تنظیم وپس از تأیید رییس مؤسسه ابلاغ میشود.
تبصره2ـ چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی بازمینه فعالیت واحد تولیدی مرتبط نباشد در صورت وجود تجربه کاری مفید در زمینه موردنظر و با تشخیص کارگروه موضوع ماده (7) میتواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفتهشده و قبول مسئولیت نماید.
تبصره3ـ  واحدهای تولیدی با حجم تولید اندک در مناطقمحروم، میتوانند با توجه به نوع محصول و بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)،مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوقدیپلم در رشته مرتبط با حداقل سه سال سابقهکار مفید انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره 4ـ واحدهای تولیدی آجر، شن و ماسه وطلاسازی با حجم تولید اندک بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (7) و تأیید رئیسمؤسسه میتوانند مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوقدیپلم مرتبط و حداقل سه سالسابقه کار مفید در مناطق محروم انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره 5 ـ انطباق مستنداتو مدارک فرد معرفی شده توسط واحد تولیدی با شرایط و مدارک تعیین شده در اینآییننامه به عهده اداره کل مربوط خواهد بود.
ماده3ـ دستورالعمل نحوه برگزاریدورههای آموزشی و آزمونهای مربوط، نصاب نمره قبولی، احراز سوابق تجربی و نحوهنظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ اینمصوبه توسط مؤسسه تدوین و ابلاغ میشود.
ماده4ـ نحوه اعطای پروانه تأیید صلاحیتبه ترتیب زیر تعیین میشود:
الف ـ کلیه واحدهای تولیدی مشمول این آییننامهمکلفند فرد یا افراد واجد شرایط مندرج در ماده (2) را به عنوان مدیر کنترل کیفیت بهاداره کل مربوط معرفی نمایند.
ب ـ اداره کل مکلف است ظرف یک ماه پس از معرفینسبت به بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده (2) اقدام و پروانه تأیید صلاحیت وی رادر صورت احراز صلاحیت با امضای مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به واحدتولیدی مربوط ابلاغ نماید.
ماده5 ـ  مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترلکیفیت دو سال از زمان صدور خواهد بود.
تبصره1ـ تمـدید یا تجدید پروانه تأییـدصلاحیت مدیر کنترل کیفـیت منوط به گذراندن دورههای آموزشی مربوط (حداقل بیست ساعتدر سال) و اجرای دقیق وظایف و دستورالعملهای مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و تأییدمدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان میباشد.
تبصره2ـ تمدید یا تجدید پروانهتأیید صلاحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند مورد از تخلفاتموضوع بند «الف» ماده (15) شده باشند، در صلاحیت کارگروه موضوع ماده (7) خواهدبود.
تبصره3ـ اداره کل موظف است برای هریک از مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابطیکه توسط مؤسسه ابلاغ میگردد، کارت شناسایی صادر نماید.
ماده6 ـ پروانه تأییدصلاحیت در شرایط زیر لغو میگردد:

/ 0 نظر / 38 بازدید