ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به ...

شکات: 1ـ آقای سیدناصر وضعی 2ـ خانم شهلا تقی زاده 3ـ آقای کیانوش جیلاوی 4ـ صدیقه چابک پی.
      
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه1/88/429 و شماره1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگی مورخ 14/6/1388، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 2242 مورخ 12/11/1387، در پرونده کلاسه3/87/1637 و شماره 2128 مورخ 25/10/1387، در پرونده کلاسه 3/88/1638، شعبه 3 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
      
گردشکار: شکات طی دادخواستهای تقدیمی جداگانه اعلام داشتهاند، شعب یکم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم‌پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، آراء معارض صادر کردهاند خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 1/88/430، 1/88/429، 1/88/432 و 1/88/431، موضوع شکایت 1ـ آقای سیدناصر وضعی 2ـ خانم شهلا تقی‌زاده 3ـ آقای کیانوش جیلاوی 4ـ خانم صدیقه چابک‌پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، طی دادنامه شماره 1128 مورخ 15/6/1388، شمارههای 1124، 1125 و 1129 مورخ 14/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه هیأت وزیران به شرح تصویبنامه شماره 4169/ت5703 ه‍ـ مورخ 23/5/1381، پرداخت فوقالعاده مزبور را منوط به احراز شرائط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرائط به عهده هیأت ممیزه واگذار شده و از طرفی رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تأخیر هیأت ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه دلیلی بر تاخیر هیأت ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق متقاضی محرز نمیباشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ 23/5/1381 تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمینماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرائط در افراد متقاضی ارتقاء میباشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیأت ممیزه در بررسی شرائط مذکور موضوع شکایت از شمول رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1637، موضوع شکایت خانم مینا زهراالداغی، به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون و به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/9/1382، طی دادنامه شماره 2242 مورخ 12/11/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 52886/1802 مورخ 17/4/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ناظر به رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده میشوند از تاریخ استحقاق آنان میباشد و تاخیر هیأت ممیزه در اظهارنظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمیتواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرائط قانونی صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1638، موضوع شکایت آقای سیدعلی مشکاتی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، طی دادنامه شماره 2128 مورخ 25/10/1387، چنین انشاء رأی نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده، هیأت ممیزه در تاریخ 1/5/1382، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرارداده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از 23/5/1381 در حق خود شده است. توجهاً مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی میباشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیأت‌ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمیباشد و با عنایت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 20/8/1386 هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمیرسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیر ارتقاء شغلی از 23/5/1381 صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً: تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً: نظر به اینکه ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبة شماره 4169/ت25703ه‍ـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به اینکه شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیأت ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط موردنظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه نمیتواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 21 مورخ 26/1/1386، دادنامههای شماره 1125 و 1124 مورخ 14/6/1388 و شماره 1128 مورخ 15/6/1388 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری  منبع روزنامه رسمی کشور  سه شنبه - سىام شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۹۵

/ 0 نظر / 45 بازدید