آئین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین مصوب 1380

مادهیک : بانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانمیتواندبهمنظورتنظیمبازارطلا،نقرهوپلاتین رأسایا ازطریقبانکهایکشورمبادرتبهورودوصدورفلزاتمذکوروهمچنینانجاممعاملاتمربوطبه آنهانماید .

الف  بانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانمیتواندبهمنظورتنظیمبازارطلاونقرهواعمالمقاصدو سیاستهایپولیبدوناخذمجوز،ثبتسفارشوپرداختحقوقمربوطرأسانسبتبهورودوصدورطلاونقرهمبادرتنماید .

مادهدو : بانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانمیتواندبهبانکهایکشوراجازهدهدکهبهمنظورانجاممعاملاتطلا،نقرهوپلاتیننسبتبهورودخامفلزاتمذکور(ساختهنشده)یاصدورمصنوعات آنهااقدامنمایند .

درصورتداشتنمجوزجهتانجاماینمعاملات :

الف  بانکهانمیتوانندتعهدفروشطلا،نقرهوپلاتینبیشازمیزانموجودیوخریدخودنمایند .

ب  ارزشمجموعطلا،نقرهوپلاتینهربانکنبایدهیچگاهاز۱۰ % مجموعسرمایهپرداختشدهواندوخته هایآزادبانکتجاوزنمایدمگربااجازهمخصوصبانکمرکزیجمهوریاسلامیایران .

ج  طلا،نقرهوپلاتینوارداتیبانکهابایدبصورتشمشبودهودارایمهراستانداردیکیاز مؤسساتبین المللیموردقبولبانکمرکزیجمهوریاسلامیایرانباشد .

مادهسه : بانکهایمجازدرانجاممعاملاتطلا،نقرهوپلاتیندرداخلکشوربایدنرخخرید

/ 0 نظر / 120 بازدید