پاسخ سوال در خصوص حدود مسئولیت جانی و مالی پزشک

در پاسخ به سوال بازدیدکننده محترم در خصوص حدود مسئولیت جانی و مالی پزشک:

براساس بند 2 ماده 59 قانون مجازاتاسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیاء، سرپرستان یانمایندگان قانونی وی با رعایت موازین فنی، علمی و نظامهای دولتی انجام شود جرممحسوب نمی­شود و در موارد فوری نیز اخذ رضایت ضروری نیست و طبق ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد. البته اگر فوت ناشی از عمل پزشک نباشد پزشک مسئول نیست. لذا اگر بیمار پزشک را پیش ازاقدام به درمان ابرا و بری­الذمه کند، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت.

و برابر ماده 319 قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه طبیب گرچه حاذق و  متخصص باشد در معالجه­هایی که شخصا انجام می­دهد یا دستور آن را صادر می­کند، هر چند با اجازهمریض یا ولی او باشد، باعث تلف شدن جان و نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

اخذ برائت ورضایت در صورتی موثر است که پزشک هم دارای صلاحیت باشد و  هم نظامها و مقررات مربوطبه عمل را رعایت کرده باشد. بنا براین اگر پزشک صلاحیت و مهارتعملی و علمی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت، بدون اجازه بیمار یا سرپرست اواقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه بیمار شود، مسئولاست.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید