آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

  

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مــــــورخ 15/11/1386، بنا به پیشنهــــاد شماره 7236/020 مورخ 2/3/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 14 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال - مصوب 1382_ و با رعایت تصویبنامه شماره 164082™ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کردند:
بخش اول_ کلیات
ماده یک -  در این آیین‌نامه اصطلا‌حات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1-  قانون: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلا‌می.
2- مؤسسه: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال.
3- وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.
4- هیأت امنا: هیأت امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون.
5- سازمان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
6- استانداردهای ملی: حداقل شاخص‌های فنی قابل قبول مزرعه، نهالستان، بذر یا نهال در محصولا‌ت مختلف که براساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود.
7- آزمایشگاه: واحد تعیین کیفیت و سلا‌مت بذر و نهال که براساس این آیین‌نامه از مؤسسه مجوزهای لا‌زم را برای فعالیت دریافت می‌کند.
8- رقم: گروهی از گیاهان که در پایین‌ترین رده شناخته شده گیاه‌شناسی بوده و دارای یکنواختی کافی، پایداری صفات و متمایز از گروه‌های مشابه دیگر باشند.
9- ثبت: تأیید حق مالکیت معنوی و اعطای امتیاز انحصاری بهره‌برداری اقتصادی به اصلا‌ح کننده رقم.
10- به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که رقم گیاهی را برای اولین بار «اصلا‌ح» یا «کشف و بهبود بخشیده» باشد.
11- هسته اولیه: ماده گیاهی عاری از بیماری با منشأ ژنتیکی مشخص که توسط به‌نژادگر تولید شده است.
12- اصالت ژنتیکی: مشابهت صفات توارثی بذر و نهال تکثیرشده با رقم ثبت شده براساس استانداردهای طبقه موردنظر.
13- بذر: نوعی اندام گیاهی که برای تکثیر استفاده می‌شود.
14- طبقات بذر: طبقات بذر شامل بذر به‌نژادگر، ‌بذر پایه، بذر سوپرالیت، بذر مادری و بذر گواهی شده.
15- بذر به‌نژادگر: بذر حاصل از رقمی که به طور مستقیم توسط به‌نژاد‌گر تولید می‌شود و منبع اولیه بذر پایه است.
16- بذر پایه: از ازدیاد بذر به‌نژادگر به دست می‌آید و منبع بذر سوپرالیت محسوب می‌شود.
17- بذر سوپرالیت: بذری که از تکثیر بذر پایه به دست می‌آید و منبع بذر مادری است.
18- بذر مادری: طبقه‌ای از بذر که برای تولید بذر گواهی شده به طور مستقیم استفاده می‌شود.
19- بذر گواهی شده: طبقه‌ای از بذر که از بذر مادری یا لا‌ین‌های والدین حاصل شده است و دارای تمام استانداردهای این طبقه باشد.
20- مواد رویشی قابل تکثیر: هر نوع اندام گیاهی که به منظور تولید گیاه جدید با روش‌های تکثیر غیرجنسی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند ریزوم، ‌پیاز، غده، ریشه، جوانه، ‌پاجوش، قلمه، ساقه یا شاخه.
21-نهال: ماده رویشی قابل تکثیر با منشأ سالم و اصیل.
22-واحد تولید بذر: مزرعه‌ای که واجد شرایط فنی مورد تأیید مؤسسه برای تولید بذر باشد.
23-نهالستان: واحدی که واجد شرایط فنی مورد تأیید مؤسسه برای تولیدنهال باشد.
24-تولیدکننده: شخص حقیقی یا حقوقی که مجوز تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر از مؤسسه دریافت کرده باشد.
25-گواهی: تأیید مطابقت کیفیت و سلا‌مت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر با استانداردهای ملی توسط مؤسسه.
26-شناسه: اطلا‌عاتی مانند نام و علا‌مت تجاری تولیدکننده، شماره مجوز تولید، تاریخ و محل تولید، نام رقم، طبقه، مشخصات کیفی و کمی، شرایط نگهداری، شماره سری ظرف و رمزینه (بارکد) که روی نهال، ظرف بذر یا مواد رویشی قابل تکثیر نصب یا حک می‌شود.
27– مجوز تولید: اجازه‌نامه تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر که توسط مؤسسه و طبق مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.
28– مجوز کنترل و نظارت: اجازه انجام امور نظارت و کنترل بر فرآیند تولید و فرآوری بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر که توسط مؤسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلا‌ح اعطا می‌شود.
29– ظرف: جعبه، بطری، قوطی، بشکه، صندوق، بسته، کیسه، پاکت، لفاف یا هرگونه پوششی که واجد استانداردهای تعیین شده توسط مؤسسه بوده و مقدار مشخصی از بذر یا مواد رویشی قابل تکثیر در آن قرارداده شده باشد.
30– تجزیه بذر: آزمون‌هایی که برای تعیین سطح خلوص فیزیکی، رطوبت، درصد جوانه‌زنی در شرایط کنترل شده‌ایده‌آل (قوه‌نامیه)، ‌قدرت رویش بذر (بنیه) و تعیین میزان آلودگی به آفات و عوامل بیماری‌زا انجام می‌گیرد.
31– مناطق مناسب: مناطقی که از نظر اقلیم، خاک، ‌عدم وجود آفات و بیماری‌ها، ایزوله بودن منطقه و سایر شرایط با توجه به نوع برنامه تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، مناسب و مورد تأیید مؤسسه باشد. عدم وجود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای براساس نظر سازمان حفظ نباتات احراز خواهد شد.
32– خلوص ژنتیکی: درصد مطابقت ویژگی‌های توارثی توده بذری با رقم موردنظر.
33– خلوص فیزیکی: درصد وزنی بذر خالص از گونه موردنظر که در نمونه موجود باشد.
34– بازرسی: نظارت بر مواردی مانند تأسیسات و تجهیزات، ‌وسایل، ‌ادوات و دستگاه‌ها، مواد گیاهی، ‌اراضی و فعالیت‌های مرتبط با تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر و بررسی گزارش‌ها، توسط نمایندگان مؤسسه.
35– مسؤول فنی: شخص حقیقی که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با بذر و نهال بوده و با اخذ مجوز از مؤسسه مسؤولیت امور فنی و اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌ها و رعایت استانداردهای موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد.
بخش دوم - شرایط تولید بذر و نهال
ماده2_ متقاضیان تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید خود (شخصاً) واجد شرایط حرفه‌ای تعیین شده توسط مؤسسه باشند یا نسبت به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط اقدام کنند.
ماده3_ مؤسسه موظف است، ‌شرایط متقاضیان تولید بذر، نهال، مواد رویشی قابل تکثیر و واحدهای تولیدی آنان را براساس اصول و ضوابط فنی مقرر، بررسی و در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز تولید اقدام کند.
ماده4_ درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر باید حداکثر ظرف چهل و پنج روز از تاریخ دریافت درخواست توسط مؤسسه، بررسی و در صورت احراز صلا‌حیت، مجوزهای لا‌زم صادر شود. در صورت عدم احراز صلا‌حیت و رد درخواست، دلا‌یل رد آن باید به صورت کتبی ظرف مدت یادشده به متقاضی اعلا‌م شود.
ماده5_ تولیدکننده بذر یا نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر موظف است، ‌شماره مجوز تولید و نشانه مؤسسه را روی شناسه درج کند.
ماده6_ مسؤولیت صحت تمام اطلا‌عات درج شده روی شناسه برعهده تولید کننده است و استفاده از شماره مجوز تولید و نشانه مؤسسه در هر حال رافع مسؤولیت‌های حقوقی ناشی از عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های اعلا‌می‌مؤسسه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و با متخلفان طبق مفاد ماده 7 قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد.
ماده7_ تولیدکننده موظف است، تمام اصول فنی، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با تولید و تکثیر بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر را رعایت کند.
ماده8_ مجوزهای تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر حسب نوع محصول برای مدت یک تا سه سال زراعی صادر می‌شود. مؤسسه موظف است، به منظور حصول اطمینان از مطابقت کیفیت و سلا‌مت بذر، ‌نهال و مواد رویشی قابل تکثیر با استانداردهای ملی، ‌به طور مستمر از واحدهای دارای مجوز تولید، بازدید و در صورت احراز شرایط، مجوزهای صادرشده را برای مدت مشابه تمدید کند.
مـاده9_ تـولـیـدکنـنـده مـوظـف اسـت،  براســـاس دستـــورالعمل‌های مؤسسه، امکان نمونه‌برداری از تمام بذر، مواد رویشی قابل تکثیر و نهال تولیدی را برای نماینده مؤسسه فراهم کند.
ماده10_ مؤسسه موظف است،  خلوص ژنتیکی و فیزیکی بذر، مواد رویشی قابل تکثیر و نهال تولیدی را با انجام آزمایش‌های کنترل کیفی تعیین کند.
ماده11_ به منظور حصول اطمینان از کیفیت و سلا‌مت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تولیدی، مؤسسه حسب مورد از آنها نمونه‌برداری می‌کند و آزمایش‌های لا‌زم را انجام می‌دهد و چنانچه بذر یا نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تولیدی واجد استانداردهای طبقه موردنظر باشد، گواهی‌های لا‌زم را برای نصب و حک شناسه صادر خواهد کرد.
ماده12_ چنانچه بذر تولیدی، واجد استانداردهای لا‌زم برای طبقه‌ای که برای آن مجوز دریافت شده است،  ‌نباشد، تولیدکننده می‌تواند با اخذ مجوز از مؤسسه، بذر تولیدی را در طبقه‌ای پایین‌تر شناسه زده و عرضه کند؛ مشروط بر اینکه واجد استانداردهای لا‌زم برای چنین طبقه‌ای باشد.
تولیدکننده می‌تواند با اخذ مجوز از مؤسسه، بذر تولیدی را در طبقه‌ای پایین‌تر شناسه زده و عرضه کند؛ مشروط بر اینکه واجد استانداردهای لا‌زم برای چنین طبقه‌ای باشد.
ماده13_ تمام تولیدکنندگان بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر موظف‌اند، شرایط لا‌زم را برای انجام بازرسی‌های ادواری و موردی نمایندگان مؤسسه از واحدهای تولیدی خود و نیز نمونه‌برداری از بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر فراهم کنند.
ماده14_ در صورتی که مؤسسه در بازرسی‌های خود از واحدهای تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، موارد انحراف از ضوابط و دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه را مشاهده کند، ‌می‌تواند مجوز تولید واحدهای یادشده را معلق یا لغو کند.
تبصره_ در صورت امکان اصلا‌ح موارد انحراف از ضوابط و دستورالعمل‌ها، مجوز معلق شده قابل اعاده خواهد بود.
ماده15_ ضوابط و روش‌های مربوط به تعیین خصوصیات کیفیت و سلا‌مت بذر و نهال و اصالت ژنتیکی بذرهای گواهی شده باید مطابق با مقررات پذیرفته شده سازمان‌های تخصصی بین‌المللی یا استاندارد ملی از جمله اتحادیه بین‌المللی تجزیه بذر باشد.
ماده16_ مسؤولیت رعایت شرایط نگهداری و اصول فنی مرتبط با کشت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر توسط مصرف‌کننده تنها برعهده وی خواهد بود.
بخش سوم_ شرایط نظارت و کنترل بذر و نهال
ماده17_ مؤسسه می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر را براساس قراردادی که در آن شرایط نظارت و کنترل و مراحل فعالیت‌های مرتبط با نظارت و کنترل مشخص شده است، ‌به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دارای مجوز نظارت و کنترل واگذار کند. مؤسسه می‌تواند براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت امنا می‌رسد، هزینه‌های مرتبط با مراحل مختلف اجرای قرارداد نظارت و کنترل را پرداخت کند.
ماده18_ متقاضیان امر نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید خود (شخصاً) واجد شرایط حرفه‌ای تعیین شده توسط مؤسسه باشند یا نسبت به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط اقدام کنند.
ماده19_ متقاضیان نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر باید برای هر محصول، مجوز جداگانه‌ای از مؤسسه دریافت کنند.
ماده20_ درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی نظارت و کنترل بر تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر باید حداکثر ظرف چهل و پنج روز از تاریخ دریافت درخواست توسط مؤسسه بررسی و در صورت احراز صلا‌حیت، مجوز لا‌زم صادر شود. در صورت عدم احراز صلا‌حیت و رد درخواست، دلا‌یل رد آن باید به صورت کتبی ظرف همین مدت به متقاضی اعلا‌م شود.
ماده21_ مجوز نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر برای فعالیت متقاضیان در سطوح ملی، منطقه‌ای یا استانی صادر می‌شود. سطوح یادشده براساس صلا‌حیت و رتبه تعیین شده برای متقاضی مشخص خواهد شد.
ماده22_ مدت اعتبار مجوز نظارت و کنترل بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر حسب نوع محصول از یک یا دو سال خواهد بود. در صورتی که مؤسسه، مورد انحراف‌از ضوابط و دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه را مشاهده کند، می‌تواند مجوزهای نظارت و کنترل را معلق یا لغو کند.
بخش چهارم - شناسایی مناطق مناسب
 تولید بذر و نهال
ماده23_ مؤسسه موظف است، ‌ضمن ارزیابی‌های فنی و علمی مستمر، مناطق مناسب تولید ارقام مختلف بذر و نهال را با رعایت مقررات قرنطینه شناسایی و معرفی کند. مجوزهای تولید باید برای اجرا در مناطقی صادر شوند که در گذشته شناسایی و معرفی شده‌اند.
ماده24_ وزارت می‌تواند به منظور جلوگیری از اختلا‌ط ژنتیکی و آفات و بیماری‌های گیاهی، کشت نباتات را در هر منطقه از کشور برای مدتی که ضروری بداند، ‌ممنوع یا محدود سازد. با متخلفانی که ممنوعیت یا محدودیت یادشده را رعایت نکنند، مطابق ماده 7 قانون و نیز ماده 10 قانون حفظ نباتات رفتار خواهد شد.
بخش پنجم_ تسهیلا‌ت
و حمایت از بخش خصوصی
ماده25_ مؤسسه موظف است، سازوکارهای لا‌زم را برای تشویق و حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی در زمینه اصلا‌ح ارقام، تولید، تکثیر، فرآوری، کنترل و نظارت، عرضه و صادرات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تهیه  و برای تصویب به وزارت ارایه کند.
ماده 26_ وزارت به منظور توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه اصلا‌ح ارقام، تولید، تکثیر، فرآوری، کنترل و نظارت، توزیع و صادرات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر تسهیلا‌ت لا‌زم را به اشخاصی که واجد صلا‌حیت‌های فنی لا‌زم از سوی مؤسسه باشند، ارایه خواهد داد.
بخش ششم_ صادرات و واردات بذر و نهال
ماده27_ صادرکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری موظف‌اند، نسبت به اخذ مجوز صادرات یا واردات از وزارت اقدام کنند. صدور مجوزهای یادشده موکول به اخذ گواهی از مؤسسه است.
ماده28_ واردکنندگان بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر موظف‌اند، درخواست‌خود را به انضمام اطلا‌عات مربوط به نوع بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر و مقدار آن به مؤسسه ارایه دهند تا مؤسسه پس از تطبیق و تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن و تأیید مطابقت کیفیت و سلا‌مت آن با استانداردهای ملی، نسبت به صدور گواهی‌های مربوط اقدام کند.
ماده29_ بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر وارداتی که با استانداردهای اعلا‌م شده توسط مؤسسه منطبق نباشد، باید براساس نظر مؤسسه مرجوع یا معدوم شود.
ماده30_ مؤسســـه موظـــف است، بـــرای صدور گواهی‌های یادشده، نظر بانک‌های ژن گیاهی مربوط را در خصوص ممنوعیت یا اجازه خروج ذخایر ژنتیکی اخذ کند.
ماده31_ صادرکننده باید مجوز کتبی را از صاحب امتیاز رقم ثبت شده یا قائم مقام قانونی وی برای صدور بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر مورد نظر اخذ کند.
ماده32_ در صورت اتخاذ سیاست‌های خاص در زمینه واردات بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر توسط وزارت، مؤسسه می‌تواند در اجرای وظایف کنترل و نظارت خود نسبت به اخذ تعهد محضری و تضمین مالی از واردکنندگان اقدام کند.
ماده33_ واردکنندگان موظف‌اند، از فروشندگان خارجی تعهدات لا‌زم را در زمینه اصالت ژنتیکی بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر اخذ کنند تا در صورت عدم تطبیق، امکان جبران خسارت‌های واردشده توسط فروشندگان یادشده وجود داشته باشد.
بخش هفتم_ سایر مقررات
ماده34_ مؤسسه موظف است، تعرفه‌های موضوع بند «ج» ماده 6 قانون را پیشنهاد و برای تصویب به هیأت امنا ارایه کند.
ماده35_ مؤسسه می‌تواند تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را به منظور دستیابی به فناوری‌های جدید، بهره‌برداری از توانمندی‌های علمی موجود در عرصه‌ملی و بین‌المللی و آموزش، برای درج در بودجه سالا‌نه، به هیأت امنا پیشنهاد کند.
ماده36_ مؤسسه باید سالا‌نه فهرستی از ارقام تأیید شده را در نشریه مؤسسه و روزنامه رسمی کشور منتشر کند.
ماده37_ پایگاه اطلا‌عاتی حاوی دستورالعمل‌‌ها، ضوابط، استانداردها، مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر، ‌گواهی‌های صادرشده و سایر مسایل مرتبط با این قانون توسط مؤسسه ایجاد و اطلا‌عات جمع‌آوری شده به روز نگهداری و منتشر خواهد شد.
ماده38_ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط مؤسسه‌تهیه و ابلا‌غ می‌شود. دستورالعمل‌ها و ضوابط یادشده، فهرست مناطق مناسب تولید و نیز استانداردهای کیفیت و سلا‌مت بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر در نشریه مؤسسه منتشر می‌شود و از طریق پایگاه اطلا‌ع‌رسانی به اطلا‌ع عموم خواهد رسید.
ماده39_ مؤسسه  موظف است، گزارش سالا‌نه عملکرد موضوع ماده 13 قانون را به وزارت ارایه کند.
این تصویبنامه در تاریخ 7/12/1386، به تأیید رییس جمهوری رسیده و با شماره 201111™ت37471 ک در تاریخ 11/12/1386، به وزارت جهاد کشاورزی ابلا‌غ شده است
/ 0 نظر / 66 بازدید