جملات زیبا از بزرگان -جملات فیلسوفانه و معنی دار

"بی نیازی از عذر خواهی، گرامی تر از عذر راستین است" امام علی (ع)

"عمری که خدا از فرزند آدم پوزش را می پذیرد، شصت سال است." امام علی (ع)

" کمترین حق خدا برعهده شما اینکه از نعمت های الهی در گناهان یاری نگیرید"  امام علی (ع)

 

"اسلام علی بر این سه پایه استوار است : مکتب، وحدت ، عدالت" دکتر علی شریعتی

 "شهید انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن ، با مرگ خویش بردشمن پیروز می شود و اگر دشمنش را نمی کشد رسوا می کند". دکتر علی شریعتی

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد"  .  ابن عطا

" مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند" .  کلیله و دمنه

" صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد"  . ناپلئون

" برای پویایی و پیشرفت، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود"  . ارد بزرگ

" شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است"  . گاندی

" تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را  زندگی کنیم" .  سانتابان

" اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن". ولتر

سخنان بزرگمهر بختگان

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.
گرانبهاترین خلعت ایزدی خرد است . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است . در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است .

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده .
اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری .
در حق کسی که قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید .
گشاده دلان بختیارانند . بزرگمهر بختگان
آسوده حال کسی است که بردبار است .
آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.
از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید