موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از توقیف حقوق

نشست قضایی مورخ 10/2/88 قضات محاکم حقوقی و خانواده شهرستان اصفهان- عنوان: موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سئوال: اگر حقوق مستخدم دولت توقیف شود آیا توقیف حقوق وی از موانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هست یا خیر؟ اتفاق نظر: چنانچه محکوم به ،بیش از اموال توقیف شده باشد در صورتی که اموال دیگری از او در دسترس باشد آن اموال توقیف خواهد شد و در صورت عدم دسترسی به اموال دیگر وی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال خواهد گردید.نظریه مشورتی 8499/7 مورخ 27/11/80 نیز در تایید همین برداشت هست و کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستخدم دولت مانع اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی باشد.

منبع سایت دادگستری کل استان اصفهان 11/8/88

/ 1 نظر / 9 بازدید
mahdavi

(اعمال ماده 2 بی اثر شد ).صلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 یکی از وظایف قوه قضاییه که در اساسی نیز امده ، پیشگیری از جرائم است . تصویر نمیکنید که اینگونه تغییرات در قوانین که باعث فشار مضاعف بر خانواده ها ( خانواده دختر ) میشود ودر تنگنا قرار دادن زنها – باعث مقدمات ایجاد جرائم غیر قابل پیش بینی میگردد؟؟؟