آیین‌نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری

       مقدمه:
        به منظور بهبود مدیریت واحدهای آموزشی و پرورشی و افزایش موفقیت و کارآیی در مدارس مناطق روستایی و عشایری و هم چنین در راستای تحقق راهکارهای سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش تاریخ 2/5/1389، آیین‌نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری به شرح ذیل تصویب می شود:
       ماده1ـ تعریف: مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی عادی دولتی در یک منطقه آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که برابر مقررات این آیین‌نامه و سایر مقررات آموزش و پرورش فعالیت می‌کند و دارای ویژگی‌های زیر است:
       1ـ هر مجتمع شامل یک واحد آموزشی و پرورشی مرکزی به نام واحد محل استقرار و تعدادی از واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش است که از نظر فیزیکی دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و یا در یک محل مستقر می باشند.
       2ـ مجتمع از یک یا چند دوره تحصیلی تشکیل شود.
       3ـ اگر واحدهای محل استقرار و تحت‌پوشش مجتمع دخترانه باشد، جنسیت مجتمع دخترانه و چنانچه پسرانه باشد، جنسیت آن پسرانه و در شرایطی که تعدادی از واحدها دخترانه و تعدادی پسرانه باشند، جنسیت مجتمع مختلط خواهد بود. 
       4ـ واحدهای آموزشی و پرورشی تحت‌پوشش از نظر فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، اداری و منابع مالی در چارچوب تعیین‌شده زیر نظر مجتمع مربوط خواهند بود.
       5 ـ عنوان سازمانی مسوول مجتمع آموزشی و پرورشی« مدیر مجتمع» و ضوابط درجه‌بندی و پست‌های سازمانی هر یک از مجتمع‌ها اعم از « واحد محل استقرار» و « واحدهای تحت پوشش» براساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.
       6 ـ « واحد محل استقرار» یک واحد آموزشی است که حتی‌الامکان دارای فضای ساختمانی مناسـب است و ازلحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط بهتری برای دسترسی به سایر واحدهای تحت پوشش را دارد و با نظر منطقه یا ناحیه مربوط انتخاب می شود. مدیر مجتمع و عوامل اجرایی وی در این واحد آموزشی و پرورشی مستقر خواهند بود و مکان مستقل برای آنها اختصاص نمی‌یابد. مدیریت واحد آموزشی محل استقرار نیز به عهده مدیر مجتمع خواهد بود. 
       7ـ واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع می‌توانند یک نوبتـه یا دو نوبته باشند.
       ماده2ـ اهداف:
       1ـ بسط وتعمیق عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی فرزندان روستایی و عشایری
       2ـ بهبود مدیریت و تسهیل امر نظارت و راهنمایی بر فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس روستایی و عشایری
       3ـ ایجاد انعطاف و افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت در امور آموزش و پرورش روستایی و عشایری به ویژه آن دسته از مدارسی که از جمعیت دانش آموزی کمتری برخوردارند.
       4ـ سازماندهی بهینه نیروی انسانی و ایجاد فرصت‌های لازم برای توانمندسازی معلمان ودانش آموزان. 
       5 ـ هدایت فرآیند آموزش و پرورش و تسهیل در تبادل اطلاعات بین مدارس تابعه به طور هماهنگ
       6 ـ هم‌افزایی و استفاده بهینه از خدمات، امکانات و تجهیزات موجود در واحدهای آموزشی و پرورشی 
       7ـ ترویج فرهنگ کارگروهی و ارتقای نقش‌ مدرسه به‌عنوان کانون فرهنگی تربیتی محلی ومنطقه‌ای
       ماده3ـ نحوه تشکیل مجتمع براساس دستورالعملی خواهد بود که وزارت آموزش وپرورش ابلاغ می‌کند.
       تبصره1ـ در واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مدیر و مدیرـ آموزگار مندرج در آیین‌نامه اجرایی مدارس و سایر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های ابلاغی، به ترتیب به معاون، معاون ـ آموزگار و معاون ـ دبیر واگذار می‌شود. 
       تبصره2ـ در آن دسته از واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش که بیش از یک معاون تعلق می‌گیرد، یکی از معاونین با نظر مدیر مجتمع عهده‌دار وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های موضوع تبصره 1 می‌باشد.
       تبصره3ـ شرایط احراز مدیر مجتمع‌، حسب نوع مدرسه محل استقرار، بر اساس شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش می باشد.
       ماده4ـ ارکان مجتمع:
       الف ـ مدیر
       ب ـ شورای مجتمع
       ج ـ واحدهای آموزشی و پرورشی تابعه مجتمع (محل استقرار تحت پوشش)
       اـ مدیر مجتمع: مدیر مجتمع با رعایت تبصره 3 ماده 3 توسط رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه انتخاب می‌شود و علاوه بر وظایف مقرر در آیین‌نامه اجرایی مدارس در ارتباط با مدرسه محل استقرار خود، وظایف زیر را نیز به عهده خواهد داشت:
       1ـ1ـ نظارت بر امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی واحدهای تحت‌پوشش 
       2ـ1ـ ارزشیابی عملکرد کارکنان مجتمع، معاون، معاون ـ آموزگار و یا معاون ـ دبیر واحدهای تحت پوشش 
       تبصره ـ تایید نهایی ارزشیابی افراد فوق الذکر بر اساس دستورالعملهای مربوط انجام خواهد شد.
       3ـ1ـ اجرای مصوبات شورای مجتمع 
       4ـ1ـ نظارت بر اجرای برنامه سالانه واحدهای تابعه مجتمع (محل استقرار و تحت پوشش)
       5 ـ1ـ انجام مکاتبات، گزارش‌ها و پیگیری‌های اداری واحدهای تحت‌پوشش با اداره آموزش و پرورش.
       تبصره ـ دریافت و توزیع بخشنامه‌ها بین واحدهای تحت پوشش (اطلاع‌رسانی به افراد ذی‌نفع در این مورد، برعهده واحدهای آموزشی تحت پوشش مربوط می‌باشد.)
       6 ـ1ـ استفاده مناسب از خدمات عوامل اجرایی اعم از معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون پرورشی وتربیت بدنی و خدمتگزار و..... در دیگر واحدهای تحت پوشش مجتمع.
       2ـ شورای مجتمع
       1ـ2ـ ترکیب اعضا:
        اعضای شورای مجتمع عبارتند از:
       1ـ مدیر مجتمع آموزشی وپرورشی به عنوان رئیس شورا
       2ـ معاون، معاون ـ آموزگار، معاون ـ دبیر هر یک از  واحدهای آموزشی تحت پوشش 
       3ـ سه نفر ازرؤسای انجمن اولیاء و مربیان به نمایندگی از انجمن‌های اولیاء و مربیان واحدهای تحت پوشش 
       4ـ یک نفر از معلمان به نمایندگی شوراهای معلمان واحدهای تحت پوشش 
       5 ـ معاون پرورشی مجتمع
       6 ـ معاون آموزشی مجتمع (درصورت عدم اختصاص معاون آموزشی به مجتمع، یکی دیگر از معاونین به انتخاب مدیر مجتمع)
       تبصره1ـ دبیر شورای مجتمع از بین اعضاء توسط رئیس شورا انتخاب می شود.
       تبصره2ـ شورای مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با شرکت حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات، با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
       2ـ2ـ وظایف و اختیارات شورای مجتمع
       1ـ برنامه‌ریزی و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای تحقق اهداف ، برنامه‌های آموزشی و تربیتی و ارزشیابی از عملکرد واحدهای تحت پوشش مجتمع
       2ـ برنامه‌ریزی در زمینه تعمیق باورهای دینی و اعتقادی دانش‌آموزان، گسترش فعالیتهای قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی و مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای تربیت اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روحی وروانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن.
       3ـ نظارت بر فرایند فعالیت شوراهای واحدهای آموزشی تحت پوشش و محل استقرار.
       4ـ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد استفاده بهـینه از نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات واحدهای آموزشی و پرورشی مجتمع از منابع یکدیگر در چارچوب مقررات 
       5 ـ نظارت برروند اجرایی‌شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارسالی از سوی آموزش و پرورش.
       6 ـ برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی و جذب افراد لازم‌التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی و در محدوده جغرافیایی مجتمع 
       7ـ نیازسنجی علمی و تعیین مهارتهای مورد نیاز کارکنان مجتمع و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و اجرای آموزشهای مورد نیاز آنها و نشست‌های علمی با رعایت مقررات مربوط
       8 ـ پیشنهاد برنامه‌های توسعه‌ دوره‌های تحصیلی بر اساس مقتضیات و نیازهای محلی به اداره آموزش و پرورش.
       9ـ بررسی و تصویب برنامه سالانه مجتمع
       10ـ نظارت بر اجرای برنامه سالانه واحدهای مجتمع وارزیابی عملکرد آنها.
       11ـ جلب مشارکتهای مردمی و کمکهای خیرین و نیکوکاران و نهادهای غیر دولتی به ویژه  انجمن‌های اولیاء و مربیان
       12ـ صدور مجوز و نظارت بر اردوهای دانش‌آموزی خارج از محدوده استان برابر دستورالعملهای مربوط.
       3ـ واحدهای آموزشی و پرورشی مجتمع:
شوراها و انجمن اولیاء و مربیان واحدهای محل استقرار و تحت پوشش مجتمع همانند سایر مدارس عادی برابر مفاد آیین‌نامه اجرایی مدارس تشکیل می‌شوند.
       ماده5 ـ آموزش و پرورش می‌تواند برخی از وظایف کمیسیون خاص آموزش و پرورش مناطق و نواحی در امور مربوط به دانش‌آموزان مجتمع را به شورای مجتمع واگذار کند.
       ماده6 ـ امور اداری مجتمع‌ها
       1ـ واحدهای آموزشی تحت پوشش مجتمع‌ها دارای مهر مستقلی خواهند بود، ولی برای مکاتبه مجتمع با اداره آموزش وپرورش، مهر جدید که دربرگیرنده نام مجتمع باشد طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
       2ـ گواهینامه‌های تحصیلی دوره‌های تحصیلی علاوه بر مراجع قبلی باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد که لازم است مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.
       3ـ بررسی و انسداد دفاتر آمار و ارزشـیابی تحصیلی و تربیتـی (امتحانات) واحدهای تحت پوشش توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام خواهدشد. انسداد دفاتر مربوط در واحد محل استقرار مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش خواهد بود.
       4ـ ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط، توسط اداره آموزش و پرورش مربوط انجام می‌شود.
       ماده7ـ امور مالی مجتمع‌ها 
       1ـ مجتمع دارای یک حساب بانکی مستقل خواهد بود که با دو امضاء  از سه امضای مدیر مجتمع (با امضای ثابت )، نماینده معاونان واحدهای تحت پوشش و نماینده روسای انجمن های اولیاء و مربیان تابعه قابل برداشت خواهد بود.
       1ـ1ـ کمکهای شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستانها و اعتبارات متمرکز حوزه ستادی وکل سرانه دانش آموزان مجتمع و... به حساب متمرکز مجتمع واریز می‌شود.
       2ـ1ـ وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع (اعم از کمکها و یا هزینه سرانه) متناسب با تعداد دانش‌آموزان، برنامه‌های سالانه، میزان محرومیت و... در چارچوب مقررات و شاخص‌های مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع به حساب واحدهای تحت پوشش مجتمع واریز می شود.
       2ـ هریک از واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع دارای یک حساب بانکی خواهند بود که ضوابط آن همانند مدرسه عادی می باشد .
       3ـ هزینه‌های مربوط به برنامه‌های مشترک واحدهای مجتمع و یا خرید ملزومات و تجهیزات بصورت متمرکز براساس آیین‌نامه مالی واحدهای آموزشی و ازمحل حساب بانکی مجتمع امکان پذیر خواهدبود.
       4ـ مسؤولیت نظارت بر عملکرد و رسیدگی مالی مجتمع‌ها به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه خواهد بود. 
       ماده8 ـ مواردی که در این آیین‌نامه به آن اشاره نشده است مطابق با ضوابط و مقررات مصوب شورای عالـی و دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پـرورش خواهد بود.
       موضوع: آیین‌نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری مشتمل بر 8 ماده و 7 تبصره در هشتصد وسی امین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش تاریخ 23/9/1389 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید                        رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی

       آیین‌نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری مورد تایید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد / منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

/ 1 نظر / 17 بازدید