مصوبه « سند نهضت مطالعه مفید»(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوبه « سند نهضت مطالعه مفید»(مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلابفرهنگی)

مقدمه:
نقش والا و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی که در نهایتبه پرورش ابعاد کمال‌آفرین و آسمانی روح بشر نیل می‌کند، انکارناشدنی است. در بیاناهمیت بنیادین کتاب و کتابخوانی همین بس که خداوند نخستین خطاب به آخرین فرستادهخویش را با « اقراء» آغاز کرده است و معجزه خاتم پیامبران کتاب می‌باشد. تصریحاتمؤکد و مکرر مقام معظم رهبری در باب افزایش مطالعه و کتابخوانی همواره بیانگر اهمیتاساسی این ارزش فرهنگی در جامعه ما بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را نشانمی‌دهد.
در روزگار ما که رسانه‌های گوناگون برای تصرف سرمایه فکر و اندیشه انسان‌گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایند، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دستگاه‌های فرهنگی مربوط بهحوزه مطالعه قرار دارد. بدون شک ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کشور، در گروهحمایت همه‌جانبه سازمان‌ها و نهادهای نظام و توجه خاص مسئولان به این امر است. طرحنهضت مطالعه مفید گامی است در این طریق.
ماده1ـ مفاهیم کلیدی
مطالعه: خواندنهر نوع متن مکتوب (نوشتاری: چاپی یا الکترونیکی).
مطالعه مفید: مطالعه‌ای مفیداست که اولاً معطوف به اثر و نتیجه بوده و دستاوردی علمی، عملی (رفتاری)، ذهنی و یاقلبی داشته باشد؛ و ثانیاً آن دستاورد برای تربیت انگیزه، افزایش تعهد، ارتقایتوانایی ذهنی، توسعه دانش کاربردی، ارتقای مهارت عملی و نهایتاً در جهت پرورش وتعالی فرد در راستای به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او در یکی از چهار زمینهمذکور باشد.
ماده2ـ هدف اصلی
دستیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانهمطالعه و به خصوص مطالعه مفید براساس سند چشم‌انداز بخش فرهنگ عمومی در افق ایران 1404.
ماده3ـ اهداف خرد
1
ـ افزایش فضای کتابخانه‌های عمومی به میزان 8 متر بهازای هر 100 نفر؛
2-
فراهم‌آوری 4 جلد کتاب به ازای هر نفر در کتابخانه‌هایعمومی؛
3
ـ عضویت 35 درصد جمعیت ایران در کتابخانه‌های عمومی؛
4
ـ توجه بهمطالعه غیردرسی و مفید در روند آموزش رسمی کشور؛
5
ـ توجه به مطالعه مفید دربرنامه‌های اوقات فراغت
ماده4ـ سیاست‌ها
1-
ارتقای شاخص‌های کتابخانه‌ای درابعاد فضا، منابع، عضو و امانت در کتابخانه‌ها؛
2
ـ نهادینه کردن مطالعه مفید بهعنوان یک ارزش و عادت عمومی در جامعه؛
3
ـ فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، مجازیو انسانی کتابخوانی شایسته ایران اسلامی؛
4-
زمینه‌سازی برای هدایت محتوایمطالعه آحاد جامعه؛
5
ـ توسعه فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه تولید متون مکتوب،محتوا، کیفیت چاپ و تأثیر آن بر افزایش مطالعه در داخل کشور.
ماده5 ـطرح‌ها
1
ـ نیازسنجی، تولید، تهیه، سفارش و حمایت از تولید متون مکتوب و قومیمطالعه مفید برای ایرانیان و فارسی زبانان؛
2
ـ اختصاص ساعت مطالعه مفید دربرنامه هفتگی و درسی دانش‌آموزان؛
3
ـ ایجاد پیوند مناسب میان ارتقای شغلی با سطحمطالعه مفید و اعتلای دانش عمومی و تخصصی فرد؛
4
ـ ارائه سیرهای مطالعاتی مفیدبرای دانش‌آموزان و دانشجویان؛
5
ـ تدوین و اجرای طرح جامع مطالعه مفید برایبانوان؛
6
ـ طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه و متنوع مطالعه مفید برای خردسالانکمتر از 4 سال؛
7
ـ طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه مطالعه مفید برای کودکان قبلاز سن دبستان (بین 4 تا 6 سال)
8
ـ اجرای برنامه‌های مطالعه مفید برای گروه‌هایخاص (سالمندان، نابینایان، ناشنوایان، معلولین جسمی و ذهنی و...)؛
9
ـ تدوین واجرای طرح اصلاح فرهنگ فارغ‌التحصیلی و تقویت فرهنگ عمومی برای کسب دانش در تمامعمر؛
10
ـ ایجاد و توسعه کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره‌برداریایرانیان و فارسی زبانان جهان؛
11
ـ طراحی و استقرار زنجیره کتابخانه‌های عمومیدر سراسر کشور مطابق نقشه راه توسعه کتابخانه‌ها، با تأکید بر کتابخانه‌های مرکزیاستان و شهرستان، کتابخانه‌های استاندارد، کتابخانه‌های روستایی و سیار؛
12-
طراحی و استقرار معماری جدید کتابخانه‌های عمومی در راستای یادگیری مادام‌العـمر،ارتـقای خلاقـیت و نـوآوری، عضـویت خانوادگـی، تولیـد علـم و ایـجاد تعاملات محلی،منطقه‌ای و اجتـماعی با حفظ حریم زن و مرد و ایجاد فضای امن برای اعضاء ؛
13
ـتأمین متون مکتوب و منابع مطالعه مفید متناسب با تقسیمات  مخاطبان (سنی، جنسیتی،سطح اطلاعات و...)
14
ـ برنامه‌ریزی در راه‌اندازی و ایجاد و مدیریت مناسبکتابخانه‌های ثابت و سیار در مساجد، مجتمع‌های مسکونی، آپارتمان‌ها، بقاع متبرکه ومحل‌های تجمع عمومی و مدارس و دانشگاه‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی؛
15
ـ طراحی،

/ 0 نظر / 11 بازدید