آیین‌نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

     ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
     الف ـ مددجو: مشمولان بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
     تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.
     ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر می‌باشند.
     ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهدشد.
     ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.     
     ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنها پرداخت خواهدشد.
     تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
     تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.
     تبصره3ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
     ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم ‌به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.
     تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
     ماده6 ـ حداکـثر وام اعطایی به مددجـویان بدهکـار در محکومـیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهدبود.
     ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری نماید.
     ماده8 ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
     ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
     ماده10ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تأیید وزارت دادگستری خواهدبود.
     تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.
     ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
     ماده12ـ بانکـهای عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمـه عمر مددجـویان به کار می‌گیرند.
     ماده13ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.
     ماده14ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  یکشنبه - نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۳۲۶
 

/ 0 نظر / 7 بازدید