آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

  ماده1ـ معانی اصطلاحات به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
       الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
        ب ـ اعتبار: در خصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و درخصوص شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها، بودجه سالیانه آنها اعم از عملیات جاری و سرمایه‌ای.
       ماده2ـ دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش با رعایت قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط اجرایی مربوط به شرح زیر هزینه نمایند:
       الف ـ سی درصد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند تا با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی مصرف نماید.
       ب ـ هفتاد درصد باقیمانده با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش مصرف نمایند.
       تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند بیست درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این ماده را صرف ورزش همگانی نمایند.
       ماده3ـ نیروهای مسلح می‌توانند کل اعتبار موضوع این ماده را در دستگاه خود هزینه نمایند و به صورت کلی به سازمان تربیت بدنی گزارش دهند.
       ماده4ـ اماکن ورزشی خصوصی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه کمک دریافت نموده‌اند، در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی به خزانه دولت مسترد نمایند.
       ماده5 ـ سازمان تربیت بدنی موظف است با رعایت جزء (س) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ سیاستها و خط‌مشی‌ها در تحقق اهداف این آیین‌نامه ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن اقدام نماید.
       ماده6 ـ دستگاههای اجرایی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اقدامات خود را در اجرای این آیین‌نامه در قالب فرمها و دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه مشخص می‌شود، تهیه و به سازمان مذکور ارسال نمایند. سازمان تربیت بدنی نیز هر شش ماه یکبار گزارش خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.
       ماده7ـ مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه و نظارت بر حُسن اجرای آن به عهده سازمان تربیت بدنی می‌باشد.
       این تصویـب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع روزنامه رسمی .دوشنبه - بیست و ششم مهر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۱۷

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد علیدوست اقدم

ضمن تشکر از زحمات جنابعالی من کارشناس بودجه وزارت بازرگانی هستم از فایلتان استفاده کردم مجددا تشکر می کنم.