الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

   متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موضوع تصویب‌نامه شماره 65846/ت32180هـ مورخ 12/11/1383 اضافه می‌شود:
       تبصره ـ با توجه به اختیاری بودن عضویت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی - منبع روزنامه رسمی شنبه - یکم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۲1

متن ماده2 آئین نامه جهت اطلاع بازدیدکنندگان عزیز:

« کلیه افراد روستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌کنندگان مستمریهای پیری، از کارافتادگی کلی و فوت مشمول این آیین نامه می باشند.»

/ 0 نظر / 3 بازدید