پرداخت تسهیلات مسکن به چهار هزار نفر از نخبگان و هنرمندان

نمایندگان ویژهرئیس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بانک ملترا موظف کردند یک هزار فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونی حداکثر به مبلغپانصد میلیون ریال معادل (80%) ارزش ملک و با نرخ (12%) درصد به یک هزار نفر ازهنرمندان با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کند.
بر این اساس،بانک‌های تجارت و صادرات نیز باید سه هزار فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونیحداکثر به مبلغ پانصد میلیون ریال و مبلغ هشتصد میلیون ریال معادل(80%) ارزش ملک وبا نرخ(12%) درصد به سه هزار نفر از نخبگان پرداخت کنند.
بر اساس این مصوبه،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است؛ مبلغ یک هزار و دویستمیلیارد ریال برای تامین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو پرداخت کند.
همچنینبر این اساس، سرمایه بانک مسکن به مبلغ چهارده هزار و هفتاد میلیارد ریال افزایش مییابد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باید نسبت به پیش بینیاعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سال 1390 کل کشور اقدام کند. همچنین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزایش سرمایه بانک یاد شده تا مبلغ سی هزارمیلیارد ریال را باید بررسی و نتیجه را به کارگروه مسکن ارایه کند. منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور حقوقی ومجلس

/ 0 نظر / 5 بازدید