‌قانون داوری تجاری بین‌المللی (مصوب 1376)

‌ماده 1 - تعاریف وقواعد تفسیر
‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیلمی‌باشد:
‌الف - " داوری " عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج ازدادگاه بوسیله شخص یا اشخاص
حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین ویا‌انتصابی.
ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمانانعقاد موافقتنامه داوری به موجب
قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج - " موافقتنامه داوری" توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی کهدر مورد یک یا
چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجودآمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع
می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن استبه صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه
باشد.
‌د - " داور" اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه- منظور از "‌دادگاه" دراین قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شوداشاره شده باشد،
مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهدبود.

‌ماده 2 - قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات در روابط تجاریبین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی،
خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری،پیمانکاری و فعالیتهای مشابه
مطابق مقررات این قانون صورت خواهدپذیرفت.

2-کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافاتتجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه
درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این
قانون به داوری ارجاعکنند.

‌ماده 3 - ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
‌در صورتی که بینطرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، بهیکی از
طرق ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجعابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راسا" نحوهومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال
دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریقنامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری،
تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برایطرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب
می‌شود که :
1 -
وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 -
مخاطب بر طبق مفاد درخواستاقدامی کرده باشد.
3 -
مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی دادهباشد.

‌ماده 4 - شروع جریان داوری

‌الف - داوری از زمانیشروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری
ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند.
ب - جزدر مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکاتذیل
باشد:
1 -
درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2 -
نام و نشانیطرفین.
3 -
بیان ادعا و خواسته آن.
4 -
شرط داوری و یا موافقتنامهداوری.
‌درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران وچگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل
سوم این قانون و همچنین راجع‌بهموافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است،
باشد.

‌ماده 5 - انصراف از حق ایراد

‌در صورتی که هریکاز طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدولموافقتنامه
داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد‌خود را فورا" و یا در مهلتی کهبه این منظور تعیین شده است، اقامه نکند،
چنین تلقی خواهد شد که از حق ایرادصرف نظر کرده است.

‌ماده 6 - مرجع نظارتی

1 -
انجام وظایفمندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14) ، بند (3)
ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)‌به عهده دادگاه عمومی واقعدر مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار
دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخصنشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است.

‌تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی وغیرقابل اعتراض است.
2-
در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده
(14)
به عهده سازمانداوری مربوط‌است.

‌فصل دوم - موافقتنامه داوری

‌ماده 7 - شکل موافقتنامه داوری

‌موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفینرسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یانظایر آنها بر
وجود موافقتنامهمزبور دلالت نماید. یا‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعاکند و طرف
دیگر عملا" آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی کهمتضمن‌شرط داوری باشد نیز به منزله
موافقتنامه مستقل داوری خواهدبود.

‌ماده 8 - موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزددادگاه

‌دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است بایددرصورت درخواست یکی از طرفین تا
پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را بهداوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و
ملغی‌الاثریا غیر قابل اجرا می‌باشد.
‌طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریانرسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

‌ماده 9 - موافقتنامهداوری و قرار تامین یا دستور موقت

‌هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوریمی‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا
دستور موقت رادرخواست نماید.

‌فصل سوم - ترکیب هیات داوری‌ماده 10 - تعداد داوران

‌تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدمتعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد
بود.

‌ماده 11 - تعیینداوران

1 -
طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق
نمایند. طرف ایرانینمی‌تواند‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورتبروز
اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاصدارای همان تابعیتی باشند که طرف
یا اطراف وی دارند.

2 -
در صورت نبودنچنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

‌الف - برای تعیین هیات داوری،

/ 0 نظر / 23 بازدید