موافقتنامه‌اجتناب ازاخذمالیات‌مضاعف بین ایران ونیکاراگوئه

 

 

 

دولت در راستای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها با امضاى موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین ایران ونیکاراگوئه موافقت کرد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده(2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی-مصوب 1371- وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز کرد نسبت به امضاى موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین ایران ونیکاراگوئه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
بر اساس این مصوبه، این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد با هر دو آنها باشند. همچنین شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می شود.
بر این اساس، این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت دار دولت های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند کرد.

مقیم
از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب این قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غیر منقول
بر این اساس، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
درآمدهای تجاری
همچنین درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خودر ا انجام دهد.
بر اساس این مصوبه، دولت های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. و این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده، لازم الاجرا خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است./ منبع معاونت امور حقوقی و مجلس

/ 0 نظر / 4 بازدید