اصلاح تصویب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

 

 

شماره 12259/ت 47498هـ                                                  28/1/1391
وزارت ورزش و جوانان
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 48980/1 مورخ 10/8/1390 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
     1ـ عنـوان ورزش حرفـه‌ای مندرج در بند 2/1/1 پیوسـت تصویـب‌نامه شماره 41173/ت27447هـ مورخ 23/7/1382، موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ورزش حرفه‌ای: فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته‌ای که به منظور کسب درآمد برای توسعه ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد و ضوابط و شاخص‌های آن در چـارچوب مقررات مـراجع ذی‌صلاح توسط وزارت ورزش و جـوانان تعیـین و ابلاغ می‌شود.
     2ـ ضوابط و شاخص‌های موضوع این تصویب‌نامه صرفاً تا پایان سال 1392 اعتبار دارد و وزارت ورزش و جوانان موظف است شاخص‌های ورزش حرفه‌ای را برای اصلاح به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

 

/ 0 نظر / 5 بازدید