آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

‏الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ

‏ب ـ شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه

‏پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (4) ‏این آیین‌نامه

‏ت ـ مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (4) ‏این آیین‌نامه است

‏ث ـ دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت ‌نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (4) این ‏آیین‌نامه

‏ج ـ گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده ‏گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط ‏مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و ‏مالک آن اعتماد کند

‏چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی: داده‌ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که ‏امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند

‏ح ـ داده وارسی امضای الکترونیکی: داده‌ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای ‏بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد

‏خ ـ زوج کلید یا داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید ‏عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نامتقارن. ‏د ـ طرف اعتمادکننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی ‏اعتماد می‌کند

‏ذ ـ مهر زمانی: اعلامیه‌ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی ‏صادر شده و تأیید می‌کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارایه شده است

‏ر ـ مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهیهای الکترونیکی و اطلاعات مربوط ‏به آنها جهت بهره‌برداری طرفهای اعتماد کننده است

‏ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به منظور ‏اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود

‏ژ ـ سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها، ‏قوانین، مقررات و روشهای فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی ‏تدوین شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت‌نام، ‏صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده را مشخص می‌کند. تدوین این سیاستهای گواهی برای ‏مرکز ریـشه الزامی اسـت و مـی‌تواند بـرای مـرکز مـیانی به طـور جداگانه تنظیم گردد

‏س ـ دستور العمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی ‏جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی ‏تدوین می‌گردد

ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاستها، ‏فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای مدیریت گواهیها و زوج کلیدها.

ماده2ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی ‏کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس).

‏ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری. ‏پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات.

‏ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

‏ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی. ‏

ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‏

چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ‏

ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

‏خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ‏

د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‏ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.

‏ر ـ دبیر شورای‌عالی انفورماتیک.

‏ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.

‏ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون ‏حق رأی).

‏س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا. ‏

ماده3 ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

‏الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی ‏کشور و ارایه آن به شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب. ‏

ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه. ‏

پ ـ تصویب و به‌روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی. ‏

ت ـ تصویب استانداردها، رویه‌ها و دستورالعملهای اجرایی گواهی الکترونیکی.

‏ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون ‏اجرایی برای ارایه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و ‏نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا ‏کاربردپذیری مفاد سیاستهای گواهی ریشه و میانی. ‏

ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و ‏در صورت لزوم لغو مجوز آنها.

ماده4ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون ‏به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

‏الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت ‏می‌نماید. ‏تبصره1ـ این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (80) ‏قانون می‌باشد. ‏

تبصره2ـ سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه ‏مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‏موضوع این ماده نخواهد بود. ‏

ب ـ مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، ‏مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را ‏انجام می‌دهد.

‏پ ـ دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی ‏نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درخصوص صدور و لغو گواهیها و سایر امور ‏مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری ‏با آنها را امضا نموده است، اقدام می‌نماید. ‏

ماده5 ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند: ‏

الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب. ‏

ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.

‏پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.

‏ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور ‏مجوز برای آنها. ‏

ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک ‏و شواهد دال بر صحت این اطلاعات. ‏

ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی. ‏

چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.

‏ح ـ اطلاع‌رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در ‏کارکرد مرکز میانی. ‏

خ ـ ایجاد و به‌روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌رسانی خدمات آن.

ماده6 ـ مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز ‏به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو ‏مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین‌نامه و درج در روزنامه ‏رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهیهای باطل شده را منتشر نماید. ‏

تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال ‏مرکز میـانی به صاحـبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت ‏نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقدشده بین طرفین ‏قید شده باشد. ‏

ماده7ـ مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیردولتی ‏ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود: ‏الف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربطب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضیپ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، ‏تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:‏‏

1ـ سه نفرکارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه ‏فعالیت مرتبط. ‏‏

2ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ‏حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز ‏طی‌ دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.

‏ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم ‏اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و ‏مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد. ‏

ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه. ‏

ج ـ تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز.

تبصره1ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را ‏به متقاضیان اعلام نمایند. ‏

تبصره2ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیرانتفاعی ‏فعالیت خواهند نمود. ‏

تبصره3ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال 1388 مجاز به ارایه خدمات گواهی ‏الکترونیکی به بخشهای غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند.

تبصره4ـ اشخاصی که مجوز راه‌اندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده ‏اخذ می‌نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام ‏نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می‌گردد.

ماده8 ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف ‏زیر را به عهده خواهند داشت: ‏

الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت‌نام ذی‌ربط.

‏ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن. ‏

پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن.

‏ت ـ تضمین محرمانه بودن داده‌های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای ‏جلوگیری از شبیه‌سازی گواهیها. ‏

ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر: ‏‏

1ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهیها صحیح باشند. ‏‏

2ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضاکننده مشخص‌شده در گواهی، داده‌های ‏ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت ‏کنترل انحصاری وی باشد. ‏‏

3ـ کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین‌شده در ‏دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید. ‏‏

4ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد. ‏‏

5 ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید. ‏‏

6 ـ گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهیها ‏رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید. ‏‏

7 ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت نام، یک مهر ‏زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود. ‏

تبصره1ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز ‏صادر می‌شود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. ‏اطلاعات مزبور ‌باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد. ‏

تبصره2ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌ نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و ‏در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت ‏تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌ نام متخلف ‏اقدام خواهد نمود.

ماده9 ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه ‏شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ‏ریشه قابل تمدید می‌باشد. ‏

ماده10ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این ‏آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.

ماده11ـ کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی ‏خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی ‏که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی ‏که به وسیله این گواهی‌ها تأیید می‌شوند خارج از موضوع ماده (10) قانون و صرفاً ‏قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.

ماده12ـ دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم ‏از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی ‏متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:

‏الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ‏

ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در ‏قانون اساسی.

‏پ ـ نداشتن پیشینه کیفری. ‏

ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.

‏ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

‏ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم. ‏

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و ‏فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‏

ح ـ ارایه ضمانت معتبر. ‏

خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز ‏میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.

تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی ‏الکترونیکی میانی پیش بینی می‌شود. ‏

تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه ‏نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنی هستند. ‏

تبصره3ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه ‏شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس ‏دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد. ‏

تبصره4ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب ‏مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز ‏دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.

ماده13ـ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر می‌باشد:

‏الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.

‏ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی. ‏

پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط. ‏

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.

ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با ‏دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز ‏صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود. ‏

ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، ‏امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را ‏از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم بر استفاده، ‏خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و دستورالعم

/ 2 نظر / 31 بازدید
ابركار

با سلام و تشكر از شما من دانشجو فناوري اطلاعات هستم ميخواستم بدو نم در كشور ما (ايران)چه قوانين حقوقي و اخلاقي در زمينه ء تجارت الكترونيكي است و كدام يك از اين قوانين رعايت ميشود

مريم خليفه پور

با سلام در ماده 46 قانون تجارت الكترونيكي آمده است - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست. در ماده 46 قانون تجارت الكترونيكي مراد از شروط غير منصفانه چيست ؟ ضابطه تشخيص شرط منصفانه چه خواهد بود ؟ آيا حكم ماده 46 قانون تجارت الكترونيك خاص قراردادهاي الكترونيكي است يا با الغا خصوصيت قابل تسري به قراردادهاي ديگر هم هست ؟ لطفا اگر اطلاعاتي در اين زمينه داريد مرا در يافتن پاسخ اين پرسشها ياري بفرماييد. پيشاپيش سپاسگزارم