اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

ماده1ـ نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده می‌شود.

ماده2ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو می‌باشد.

ماده3ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده4ـ سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال است که از محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است.

ماده5 ـ اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی می‌باشد.

ماده6 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

1ـ مجمع عمومی

2ـ هیئت مدیره

3ـ مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

4ـ بازرس یا بازرسان قانونی

ماده7ـ هـیئت وزیران نماینده صاحـب سهام در مـجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شـماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 اختیارات خود را به وزیران عـضو شورای هماهنگی منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.

ماده8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:

1ـ موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابع

2ـ پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3ـ اعمال نظارت عالی بر فعالیت‌های سازمان

4ـ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان

5 ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان

6 ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا

7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8 ـ نصب و عزل اعضای هیئت مدیره

9 ـ انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها

10ـ تعیین خط مشی عمومی سازمان

11ـ تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

13ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده9ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده10ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل می‌آید.

ماده11ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین‌نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده12ـ سازمان توسط هیئـت‌مدیره‌ای متشـکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.

ماده13ـ اعضای هیئت‌مدیره‌ برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده14ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئت‌مدیره قرار دهند.

ماده15ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده16ـ برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای توسط منشی هیـئت مدیره تنظیم و به امضـای همه اعضای هـیئت مدیره حاضـر در جلـسه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت‌جلسه قید گردد.

ماده17ـ هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

1ـ تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی

2ـ چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آیین‌نامه‌های مربوط

3ـ چگونگی ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آیین‌نامه‌های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار

4ـ موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم

5 ـ چگونگـی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدودهمنطـقه آزاد تجاری ـ صنعتـی مـاکو براساس قانـون و آییـن‌نامه اجرایی مصـوب مجمع عمومی

6 ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب

7ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب

8 ـ تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

9 ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

10ـ تشـکیل یا انحلال شرکـت‌های فرعی براساس مـوازین قانونی با تصـویب مجمع عمومی

11ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط

تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.

ماده18ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد.

دوره تصـدی مدیرعامل سه سـال است و انتخـاب مجدد وی بلامانع می‌باشد و در هر حـال دوره مدیریـت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیـئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده19ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیرهدارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

1ـ انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان

2ـ عزل و نصب کارکنان سازمان

3ـ تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مربوط

4ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان

5 ـ صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

6 ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط

7ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی متصدی مستقیم ندارند.

تبصره1ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید.

تبصره2ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

ماده20ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد.

ماده21ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند.

ماده22ـ مهم‌ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1ـ تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب

2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

3ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده23ـ سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده24ـ اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چک‌ها، براتها و سفته‌ها همواره با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده25ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌گردند.

ماده26ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شوند.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 41467/30/89 مورخ 20/11/1389، شماره 43909/30/90 مورخ3/7/1390 و شماره 44252/30/90 مورخ 27/7/1390 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع روزنامه رسمی کشور  3/9/90

 

/ 0 نظر / 18 بازدید