آیین‌نامه معرفی ارقام گیاهی

       ماده1ـ تعاریف
       قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است.
       هیأت امناء: هیأت امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است.
       مؤسسه: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است.
       به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح» و یا « کشف و سپس بهبود بخشیده» باشد.
       مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام‌های گیاهی تکثیرشونده می‌باشد.
       اظهارنامه: درخواست معرفی رقم گیاهی است که به مؤسسه ارائه می‌گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می‌شود.
       ماده2ـ شرایط معرفی رقم
رقمی قابل معرفی است که واجد شرایط ذیل باشد:
       1ـ قبلاً توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر معرفی و یا ثبت نشده باشد؛
       2ـ رقم قابل معرفی باید از ارقام دیگر متمایز بوده و دارای یکنواختی و پایداری (
DUS-Distinctness, Uniformity and Stability) باشد؛
       3ـ رقم باید حداقل استانداردهای موردنیاز را با توجه به گونة گیاهی و دستورالعمل‌های مربوطه در کشور دارا باشد؛
       4ـ در آزمایش‌های بررسی ارزش زراعی(
VCU-Value for Cultivation and Use)، موارد ادعا و برتری‌های اعلام شده توسط به‌نژادگر به اثبات رسیده باشد.
       تبصره1ـ عبارت معرفی (
Introduction) در این آیین‌نامه به منزله معرفی رقم بعد یا همزمان با ثبت است.
       تبصره2ـ معرفی رقم به منظور تجاری‌سازی پس از انجام آزمون‌های لازم توسط مؤسسه انجام می‌گیرد.
       تبصره3ـ کلیه مسئـولیت‌های مرتبـط با فرآینـد تولید ارقـام جدیـد گیاهی (آزادسازی =
Release) که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی صورت می‌گیرد، بر عهده مؤسسات ذی‌ربط بوده و دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و به مؤسسات ذیربط ابلاغ می‌گردد.
       تبصره4ـ استانداردها و دستورالعمل‌های موضوع این ماده توسط مؤسسه برای هر محصول تهیه، تدوین و اعلام خواهد شد.
       ماده3ـ فرآیند بررسی اظهارنامه معرفی رقم
       1ـ فرآیند معـرفی ارقام گیاهی از تاریخ ارائه اظهارنامه مـعرفی رقم به مؤسسه آغاز می‌شود.
       2ـ اظهارنامه معرفی رقم باید به زبان فارسی تکمیل شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد:
       الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران؛
       ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت قائم‌مقام قانونی متقاضی معرفی رقم و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که ارائه اظهارنامه توسط قائم‌مقام قانونی صورت پذیرفته باشد؛
       ج ـ نام جنس و گونه؛
       د ـ نام پیشنهادی رقم؛
       هـ ـ توصیف فنی رقم شامل اطلاعات مربوط به موارد ادعا و برتری رقم.
       3ـ متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه معرفی رقم، مقدار مورد نیاز هسته‌های اولیه بذر یا نهال را براساس دستورالعمل مربوط تهیه و به مؤسسه ارائه نماید.
       4ـ اظهارنامه معرفی هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود.
       5 ـ پذیرش اظهارنامه معرفی رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه‌های معرفی صورت خواهد پذیرفت.
       6 ـ مـؤسسه هزینه‌های معرفی رقـم را بر اساس تعرفه‌های تعیین شده توسط هیأت امناء اخذ می‌نماید. دستورالعمل تعرفه‌های تعیین شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام می‌شود.
       ماده4ـ فرآیند بررسی فنی معرفی رقم
       1ـ اظهارنامه معرفی رقم به انضمام مدارک لازم توسط مؤسسه بررسی می‌شود و در صورتیکه مطابق با آیین‌نامه تهیه شده باشد و اشکال اساسی نداشته باشد، جهت انجام آزمون‌های لازم به کمیته معرفی رقم ارسال می‌شود.
       2ـ کمیته معرفی رقم انجام آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری (
DUS) را به کمیته فنی ثبت رقم و انجام آزمون ارزش زراعی (VCU) را به گروه‌های کاری محصولی که به همین منظور تعیین می‌شوند، ارجاع خواهد نمود.
       3ـ مؤسسه موظف است نظرات فنی و تخصصی مؤسسات مرتبط تحقیقاتی، درخصوص ارقام بخش خصوصی را نیز استعلام نماید. مؤسسات مذکور باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به ارائه پاسخ به مؤسسه اقدام نمایند.
       4ـ گروه‌کاری محصولی موظف است بلافاصله پس از دریافت اظهارنامه معرفی رقم و هسته‌های اولیه، بر اساس دستورالعمل‌های مؤسسه، اقدام به بررسی فنی و امکان‌سنجی انجام آزمون نماید.
       5 ـ گروه‌کاری محصولی، حداکثر ظرف مدت 14 روز، نسبت به ارسال گزارش امکان انجام آزمون ارزش زراعی به کمیته معرفی رقم اقدام خواهد کرد.
       6 ـ کمیته معرفی موظف است ظرف مدت 14 روز پس از دریافت گزارش گروه‌کاری، نسبت به بررسی و اظهارنظر نهایی اقدام و نتیجه را به مؤسسه اعلام نماید.
       7ـ مؤسسه موظف است مراتب عدم تأیید و یا کافی نبودن دلایل و اطلاعات مرتبط با رقم مورد بررسی را حداکثر ظرف مدت 14 روز با ذکر دلیل به متقاضی اعلام نماید.
       8 ـ گروه‌کاری محصولی موظف است در صورت امکان انجام آزمون ارزش زراعی، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای انجام آزمون در مناطق مناسب منطبق با ادعای به‌نژادگر به عمل آورد. گروه‌کاری محصولی مجاز است برای انجام آزمون ارزش زراعی از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی ذیربط نیز استفاده نماید.
       9ـ نتایج « آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری» و « آزمون ارزش زراعی» حداکثر ظرف مدت 30 روز برای اتخاذ تصمیم به کمیته معرفی رقم ارائه خواهد شد.
       10ـ کمیته معرفی رقم نتیجه نهایی بررسی فنی معرفی رقم را حداکثر ظرف مدت 30 روز به مؤسسه گزارش خواهد نمود.
       11ـ مؤسسه پس از وصول تأییدیه از کمیته معرفی رقم نسبت به ابلاغ آن به متقاضی اقدام می‌نماید.
       12ـ مؤسسه موظف است نام ارقام تأیید شده را جهت استحضار به دبیر هیأت امناء و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه نماید.
       تبصره ـ در صورتی که روز آخر فرصت‌های مقرر مصادف با تعطیلی رسمی باشد؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی، آخرین فرصت محسوب خواهد شد.
       ماده5 ـ مؤسسه موظف است نام رقم تأییدشده را در فهرست ارقام ملی منتشر نماید.
       ماده6 ـ کمیته معرفی رقم
کمیته معرفی رقم در مؤسسه مستقر بوده و اعضاء آن عبارتند از:
       1ـ رییس مؤسسه (رییس کمیته)،
       2ـ معاون شناسایی و ثبت ارقام گیاهی مؤسسه (دبیر کمیته)،
       3ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گیاهان دگرگشن (حسب مورد)،
       4ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گیاهان خودگشن (حسب مورد)،
       5 ـ یک نفر نماینده تام‌الاختیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (عضو ثابت)،
       6 ـ یک نفر نماینده تام‌الاختیار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (عضو ثابت)،
       7ـ رییس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (عضو ثابت)،
       8 ـ رییس مؤسسه محصولی ذیربط (حسب مورد)،
       9ـ معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه (عضو ثابت)،
       10ـ رییس بانک ژن گیاهی ملی ایران (عضو ثابت)،
       11ـ رییس بانک ژن گیاهان جنگلی و مرتعی (عضو ثابت)،
       تبصره ـ متخصصین صاحب‌نظر در بندهای 3 و 4 به پیشنهاد رییس مؤسسه و با حکم رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع می‌باشد.
       ماده7ـ شرح وظایف کمیته معرفی رقم
       1ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیته؛
       2ـ تهیه و تدوین کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز معرفی رقم؛
       3ـ تعیین حداقل استانداردهای مورد نیاز هر نوع محصول در رابطه با معرفی رقم؛
       4ـ هدایت و نظارت بر فرایند انجام آزمون‌های ارزش زراعی ارقام؛
       5 ـ تشکیل گروه‌های کاری محصولی برای انجام آزمون ارزش زراعی (
VCU) و بررسی‌های فنی؛
       6 ـ اخذ نظر کمیته فنی ثبت رقم در خصوص ادعای تمایز، یکنواختی و پایداری (
DUS) در رابطه با معرفی رقم؛
       7ـ تأئید یا رد درخواست متقاضیان معرفی رقم بر اساس گزارش گروه‌کاری محصولی و کمیته فنی ثبت رقم؛
       8 ـ نام‌گذاری رقم بر اساس ماده (3) آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی (ارقام ثبت شده با همان نام معرفی می‌شوند).
       ماده8 ـ این آیین‌نامه در 8 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است.
/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست وهشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

/ 0 نظر / 7 بازدید