نظرمجلس راجع به «آیین‌نامه بـند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجـسا

 

 

شماره 27869هـ/ب                                       
               ۲۳/۵/۱۳۹۱
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده  واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
           1               
     
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی  ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره  45653/ت47572هـ مـورخ 8/3/1391، موضـوع: «آیین‌نامه بـند «ب» ماده (46) قانون  برنامه پنجـساله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام  نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده  واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و  سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)
آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته
مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر
خواهد بود.
      «از آنجا که قوه قضائیه به موجب ذیل بند «ب» ماده (46) قانون  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول احکام مقرر در این بند  مستـثنی گردیده اسـت، بنابـراین، بند «ج» مـاده (1) آیین‌نـامه از حـیث اطلاق و عدم  تصریح به استثناء مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون  است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع/ معاونت حقوقی و امور مجلس

/ 0 نظر / 5 بازدید