اصلاح 2 مورد آیین نامه

 

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و آئین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
          هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1390 بنا به پیشنهاد  شورای عالی کار و به استناد تبصره‌های (5) ماده (131) و (1) ماده (136) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:
          در صدر آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و آئین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار، به ترتیب موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 176477/ت37292هـ مورخ 8/8/1389 و شماره 176435/ت37292هـ مورخ 8/8/1389، عبارت « بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و» قبل از عبارت « به استناد» الحاق می‌شود.  معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی / منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۰

 

اصلاح بند (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
        در بند (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 9/7/1386 عبارت « قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.
        این تـصویب‌نامه در تاریـخ 17/8/1390 به تأیید مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی / دوشنبه بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۰  

/ 0 نظر / 6 بازدید