آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

 

ماده1ـ مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید.
      تبصره1ـ منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است.
      تبصره2ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است.
      ماده2ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب،ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای موردنیاز برای عمـلیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.
      ماده3ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.
      تبصره1ـ برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیف‌های (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.
      تبصره2ـ مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اقدام نماید.
      ماده4ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد.
      ماده5 ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.
      ماده6 ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 7773/ت34600هـ مورخ 30/1/1385 می‌گردد.
      در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند. علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 300000 ریال دریافت خواهندنمود.  معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی /منبع معاونت امور حقوقی و مجلس

/ 0 نظر / 5 بازدید